Klub výsadkových veteránů Brno

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI ČESKOSLOVENSKÝ LEGIONÁŔ A KLUB VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ BRNO

PREAMBULE

Československý legionář a o.s. klub výsadkových veteránů Brno, vědomy si své vzájemné ideové a společenské blízkosti, vnímajíce také společenskou potřebu rozvíjet tradiční hodnoty, z nichž v říjnu roku 1918, vyhlášením deklarace nezávislosti, vzešel samostatný československý stát a vědomy si v důsledku toho své nedílné odpovědnosti za rozvoj hodnot demokracie, svobody a osobní odpovědnosti pro budoucí generace se tímto dohodly na uzavření společného memoranda o vzájemné spolupráci mezi organizacemi československý legionář a klub výsadkových veteránů Brno

I. CÍLE A SPOLEČNÁ VÝCHODISKA

Obě organizace se tímto zavazují, že svou činností budou podporovat a rozvíjet základní myšlenky a hodnoty zakladatelů Československé státu v roce 1918. K tomu, aby tak mohly konat shodně prohlašují, že se vzájemně považují za partnery a jsou rozhodnuty společně spolupracovat na posilování hodnot svobody, demokracie, osobní odpovědnosti jednotlivce, sociální solidarity a spravedlnosti, tak i vlastenectví. Obě organizace tímto také vyjadřují ochotu vzájemně se podporovat při pořádání svých aktivit a akcí, které pomáhají rozvoji výše deklarovaných společných hodnot. Zavazují se zároveň, že si v této souvislosti budou pravidelně vyměňovat informace a jejich čelní představitelé svou osobní účastí podpoří aktivity partnerské organizace, a to na základě předcházející vzájemné dohody. Obě organizace se tímto také dohodly na tom, že každá jednotlivě v rámci své působnosti vytvoří pozici koordinátora, jehož úkolem bude zajištění vzájemné výměny informací, sledování a vyhodnocování společných aktivit. Obě organizace se tímto také dohodly na pravidelném setkávání svých čelních představitelů, dle dohody, minimálně jednou ročně. Hlavním cílem těchto setkání bude vyhodnocení dosavadní spolupráce a možností jejího dalšího budoucího rozvoje. Obě organizace tímto také shodně konstatují, že budou všemi dostupnými prostředky podporovat vzájemnou spolupráci na všech svých organizačních úrovních.

II. PROHLÁŠENÍ

Československý legionář založen v roce 2012 se sídlem v Praze, Sokolská 33 a Klub Výsadkových veteránú Brno se sídlem v Brně shodně prohlašují:
- obsahový rámec a text tohoto Memoranda o spolupráci byl řádně projednán a schválen v příslušných orgánech obou organizací,
- toto Memorandum je vyjádřením svobodné vůle představitelů obou organizací a jeho ujednání nevznikla v situaci časové nouze, či nátlaku jedné ze stran.

Ing. Karel Černoch předseda Československý legionář
Sokolská 33, Praha

Jaroslav Foršt
předseda o.s.Klubu výsadkových veteránů Brno

Doporučujeme: UTON Copyright by UTON.cz ©2024