Klub výsadkových veteránů Brno

STANOVY spolku KLUB VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ JANA KUBIŠE BRNO:

Článek 1.

Spolek - Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno (dále jen spolek) sdružuje veterány vojenských výsadkových jednotek v záloze, ve výslužbě, aktivní záloze, bývalé sportovní parašutisty a občany, kteří prováděli seskoky padákem a nebo příznivce spolku. Členství ve spolku je dobrovolné pro všechny občany EU, kteří trvale žijí v Brně a jeho blízkém okolí. Spolek pracuje a je řízen v souladu s čl. č. 24 výnosu MO ČR č. 51 ze dne 04.10.1994 a zákona. č.89/2012 NOZ. Hlavním garantem spolku je Česká armáda v čele s MO ČR a Generální štáb AČR v jejichž prospěch svoji veřejně prospěšnou činnost spolek vede. Spolek je registrován v souladu s platnými zákony ČR u Krajského soudu Brno.

Článek 2.

Sídlo spolku je: Lužná ul.48, Brno 617 00.
Znakem spolku je odznak: zelený kruhový věnec v jehož spodní části je barevný znak města Brna, který nese jestřáb s roztaženými křídly ve tvaru vojenských perutí v barvě stříbrné a na něho je v horní části připojen symbolický stříbrný padák s červeným nápisem veterán, to vše na bleděmodrém podkladu a v horní části znaku je do půlkruhu nápis Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše a dole název Brno, to vše na žlutém kruhovém podkladě.
Razítko: spolek používá razítko kruhového tvaru o průměru 35 mm v jehož středu je umístěn znak spolku a do kruhu razítka je v horní části nápis Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše a ve spodní části je název Brno.
Prapor spolku: je zhotoven z bleděmodré látky o rozměru 120x90cm po obvodu obšitý zlatým třásněním, na pravém poli je vyšitý znak spolku a na levém poli je vyšitá moravská orlice a nad ní je nápis Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše a pod ní Brno.
Spolkovým stejnokrojem je sako modré barvy s odznakem spolku na pravém rukávu, na levé straně prsou jsou umístěny stužky řádů a vyznamenání a na pravé straně udělené odznaky, bleděmodrá (bílá) košile s modrou kravatou, na které je vyšit historický znak výsadkových jednotek, šedé kalhoty,černá obuv a červený baret pro výsadkáře s vojenským odznakem AČR. Tento spolkový stejnokroj se doporučuje nosit při slavnostních, pietních a dalších významných události oficiálních charakteru.

Článek 3.

Cílem činnosti spolku je sdružovat veterány výsadkových jednotek v záloze, ve výslužbě, aktivní záloze, bývalé sportovní parašutisty a všechny občany EU, kteří prováděli seskoky padákem, pěstovat a rozvíjet tradice a historii výsadkového vojska v jeho válečných, poválečných a současných tradicích, rozvíjet odkaz československých a českých výsadkářů bojujících za 2. světové války a v misích AČR, shromažďovat informace a památky o této činnosti a době a uchovávat je pro budoucí generace. Cílevědomě pěstovat, podporovat a rozvíjet dobré vztahy mezi armádou a občany ČR a EU. Propagovat, šířit a rozvíjet tradice výsadkových jednotek, propagovat a prohlubovat úctu k minulosti a současnosti ve vztahu jak k výsadkovým jednotkám, tak k AČR. Cíle činnosti spolku je dosahováno vnitřní spolkovou činností všech členů spolku, pořádáním přednášek, besed a jiných společenských akcí jak na veřejnosti, tak uvnitř spolku. Činnost spolku je provozovaná také ve spolupráci a v součinnosti s jinými regionálními spolky sdružujícími veterány výsadkových jednotek ČR a SR, především s organizací - spolek KVV při VÚ 8280 v Prostějově, který považujeme za vedoucí spolek v našem veteránském hnutí.

Článek 4.

1.práva:
a) dobrovolně a svobodně vstupovat do členství spolku a tím i mít možnost kdykoliv opustit řady členů spolku.
b) zúčastnit se všech akcí pořádaných spolkem.
c) volit, případně být zvolen do všech orgánů, které spolek zřizuje, případně do nich deleguje.
d) osobně být zúčastněn na jednáních výboru o své osobě.
e) předkládat návrhy,připomínky nebo nové formy činnosti ve všech oblastech spolku.
f) využívat výhod podle zásad výnosu MO ČR č.51/94.
2.povinnosti:
a) prohlubovat a upevňovat kamarádské vztahy a soudržnost mezi členy spolku a aktivně se podílet na shromažďování a propagaci historických, materiálních a duchovních tradic výsadkových jednotek a výsadkářů, tyto neustále rozšiřovat cestou shromažďování všech materiálních artefaktů.
b) poskytovat materiály do kroniky spolku, případně archívu spolku.
c) platit stanovený členský příspěvek na daný kalendářní rok.

Článek 5.

Nejvyšším orgánem je výroční členská schůze spolku, která:
a) volí tříčlenný výkonný výbor z řad členů spolku v čele s předsedou spolku na období maximálně 5 let.
b) podle potřeby volí tříčlennou kontrolní komisi.
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za uplynulý rok.
d) schvaluje zprávu výboru o činnosti a hospodaření spolku za minulý rok s vyjádřením revizora účtů, účetní uzávěrku za uplynulý rok a v případě potřeby bere na vědomí daňové přiznání spolku.
e) stanovuje výši členského příspěvku.
f) schvaluje plán činnosti a rozpočet na další rok.
g) schvaluje a mění stanovy spolku.
h) volí a pověřuje jednoho člena spolku vedením kroniky spolku.
i) rozhoduje o případném zrušení spolku a způsobu naložení s finančním zůstatkem.
Výroční schůze se koná jednou za kalendářní rok, zpravidla do konce února. Termín konání výroční schůze je zakotven v plánu činnosti spolku na rok a o jejím konkrétním termínů a času konání budou všichni členové spolku vyrozuměni na poslední členské schůzi, případně telefonicky. Výroční schůze je schopna usnášení, zúčastní-li se ji alespoň 51% členů spolku a jejich hlasy stačí pro rozhodnutí a schválení bodů a ) až h) výroční schůze, o bodu i) musí rozhodnout nejméně 75% členů klubu. Předseda je statutární zástupce spolku, který rovněž samostatně jedná a podepisuje jménem spolku. V případě své nepřítomnosti pověřuje předseda spolku druhého člena výboru, aby jej zastupoval, případně podepisoval za spolek samostatně. Jednáním za spolek může předseda pověřit i dalšího člena spolku písemným zmocněním na danou oblast, případně termín jednání.

Článek 6.

Hospodaření spolku.
Spolek se ve svém hospodaření řídí platnými zákony a předpisy, zejména zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Hospodářský rok je totožný s kalendářním rokem a jeho hospodářskou agendu vede pověřený člen výboru. Spolek účtuje v soustavě jednoduchého účetnictví, kdy vede finanční deník, evidenci účtů a podle potřeby další pomocné knihy o ostatních složkách majetku, pokud takový získá a nebo má v majetku spolku; Spolek získává finanční prostředky:
a)z členských příspěvků.
b)z darů, odkazů, subvencí pokud je získá.
c)z grantů MO ČR a dalších grantových zdrojů, pokud je získá.
d)z dalších aktivit spolku.
Za majetek spolku odpovídá předseda spolku a jeho správou a vedením pověřuje jednoho člena výboru. O případném použití finančních a jiných prostředků rozhoduje členská schůze formou schválení plánu činnosti spolku a rozpočtu na daný rok. O konkrétní využití získaných finančních prostředků co do výše a doby v jednotlivých případech rozhoduje předseda spolku spolu s jedním členem výboru, v případě složitějšího případu celý výbor, případně členská schůze.

Článek 7.

Zánik spolku.
Spolek může zaniknout rozhodnutím své výroční schůze, nebo rozhodnutím MV ČR dle NOZ § 208, §145 a § 217.

Článek 8.

Závěrečná ustanovení.
Pravidla pro jednání spolku a jeho orgánů, práce s osobními daty členů spolku a jejich uchovávání, rovněž tak práce s dalšími informacemi určuje organizační řád spolku a dané zvyklosti v jednání spolku. Organizační a jednací řád schvaluje členská schůze spolku a za jeho dodržování zodpovídá předseda spolku. Úprava stanov podle NOZ byla projednána na členské schůzi dne 3.února 2015 a tímto dnem jsou platné pro spolek. Spolek byl založen v roce 1994 a jako občanské sdružení požádal o registraci na MV ČR dne: 02.10.2008 pod č.j. Žádost o zápis do rejstříků spolků byla podaná dne: 12.3.2015
Předseda přípravného výboru: Jaroslav Foršt
Člen přípravného výboru: Ing.Petr Dvořáček
Člen přípravného výboru: Jaroslav Morkus

Doporučujeme: UTON Copyright by UTON.cz ©2023