Klub výsadkových veteránů Brno

Činnost spolku - Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno v roce 2019.

A stále se něco děje:

Takový byl rok 2019

Sešel se rok s rokem, když jsme obrazně řečeno zde seděli a hodnotili jsme uplynulý rok, a už zase hodnotíme další, je to obrazem jak nám ten čas utíká. Již tradičně počátkem roku se zúčastňujeme pietní vzpomínky na československého parašutistu, lišeňského rodáka Josefa Otiska, jehož historii nese rota aktivních záloh při Kr. voj. velitelství Ostrava a náš klub je tak nejen první klub, který byl oslovený ředitelem KVV plk.Hrabcem, ale jsme ti kteří přenášejí tuto akci mezi další kluby výsadkových veteránů. Když hned úvodem hovoříme o pietních vzpomínkách, rovněž jsme oslovováni velitelem posádky Brno a Univerzitou obrany k účasti na den veteránů, kde se pravidelně zúčastňujeme všech akcí a tak dáváme najevo naši úctu ke všem veteránům. Zde je dobré připomenout, že naše spolupráce s Komunitním centrem pro válečné veterány v Brně po jeho tříleté činnosti nabrala vysokou úroveň a jak za strany tohoto centra, tak i z naši jsme se stali nedílnou součástí života tohoto centra a náš spolek je trvale brán jako jeho součástí a máme zde trvale otevřené dveře pro nejen naši činnost, ale i z druhé strany pomáháme vytvářet programy centra, ať už formou výstav, kdy jsme zde uskutečnili výstavu k výročí výsadkového vojska, máme zde dnes už dlouhodobou výstavu vojenských insignií a odznaků, které jsou majetkem předsedy Foršta a trvale tak připomínáme historii ozbrojených sil ČR. Náš spolek pravidelně organizuje v součinnosti s Kom.centrem pro vál.veterány laserovou střelbu vždy koncem každého měsíce, kdy máme v centru k dispozici počítačový program pro laserovou střelbu z pušky nebo pistole a pojali jsme to tak trochu i za společenské setkání nás všech a našich rodinných členů a díky kol.Kramářovi se z toho stal pravidelný sraz. V této oblasti se zúčastňujeme všech střeleckých akci, které pořádají spřátelené kluby, kdy se střeleckých soutěží v Prostějově, memoriál plk.Mansfelda, střelby v Holešově, kde proběhl střelecký dvojboj, nebo memoriál česk. odstřelovačky Ljajkové, který pořádá zbrojní firma AWIW v součinnosti s legionářským spolkem SPIA a kde se zúčastnili členové Bendák, Morkus,Kozák, Pazdera, Suus, Ratajský a další členové, kteří tak nesou dobré jméno klubu Jana Kubiše.

Když zde zmiňuji jméno našeho patrona, musíme si připomenout jeho rodnou obec Dolní Vilémovice, kde se pravidelně zúčastňujeme pietních akci a letos to bylo trochu jinak, zástupci spolku kol. Foršt a Kramář byli pozvaní na svatbu bývalé starostky Jitky Boučkové, jejíž svatba proběhla v domku Kubišových a která se s velkým osobním úsilím zasadila o obnovu rodného domku Jana Kubiše, tak expozici v domku, ale na druhé straně vyhořela po úmorných létech starostování, kdy se náhle rozhodla položit funkci. Ovšem náš spolek zůstane trvale s její osobou spjatý a tak jsme se rozhodli, abychom p.Boučkovou přijali jako čestného člena našeho klubu. Byla to ona, která nám pomohla prosadit přijmout tradici Jana Kubiše do názvu spolku, ve funkci starostky vyvolala jednání s potomky Kubiše a právně nám obhájila registraci jména Jana Kubiše u MVČR, které v té době registrovalo naše tehdejší občanské sdružení. Díky její podpoře, jsme se stali prvním klubem v ČR a SR, který přijal čestný název do svého názvu a stal se tak impulzem pro další kluby, které si doplnili své názvy o jména českosl. parašutistů. Pod názvem „výsadkoví veteráni ČR a SR“ jsme se zúčastnili 15. ročníku mezinárodního zbrojního veletrhu IDET 2019, který proběhl ve dnech 29.-31. května,kde jsme připravili stánek o naši minulosti a vzniku výsadkového vojska, kde jsme propagovali novodobou historii výsadkářů České a Slovenské republiky. Desítky návštěvníků se zastavilo na našem stánku,kde byla velká pozornost soustředěna na samopal Sten MKII, který použil Gabčík a na granát Kubiše. Tato akce byla náročná nejen na přípravu, jednání o naši účasti, vybudování expozice, kde všechny exponáty byly ze soukromé sbírky a nebo vypůjčené od sběratelů. Navštívili nás mj.vojáci jako gen.v.v.Štefka, Štěpánek, Bečvář, nebo paní generálka Šmerdová, kterou jsme oslovili, když procházela kolem naši expozice, kde padl z její strany nejprve údiv, kdo vlastně jsme, tak jsme ji představili veterány jako takové a diskuse se vyvinula na tohle téma, na minulou a současnou službu v ozbr. silách a tak paní generálka odcházela bohatší o nové poznání. Další návštěvou byli plukovníci z gen. Štábu OSSR, kteří byli překvapeni naší expozicí a hlavně tím,že jsme se jako veteráni nikdy nerozdělili a že vůbec existujeme. Rovněž návštěva hejtmana zlínského kraje a senátora Jiřího Čunka, který velmi pozitivně vzpomínal na svoji vojenskou zákl službu, byla uznáním nás, veteránů. V průběhu IDET-u udělil Svaz letců Jmk pamětní medaili ke stému výročí vzniku českosl. letectva našemu spolku jako projev vzájemné spolupráce a která byla připnuta na stuhu u našeho praporu. Každý rok je organizovaný sportovní memoriál zakladatelů výsadkového vojska Palečka, Krzáka ,Černoty a memoriál vynálezce padáku Štefana Baniče, který letos organizoval chrudimský klub výsadkových veteránů Jaroslava Klemeše spolu se setkáním výsadkových veteránů k výročí 43. výsadkového praporu. Z našeho spolku se zúčastnilo družstvo ve složení kolega Pazdera, Straka a Suus, za manažérského vedení paní Pazderové a které celkově ve své kategorii obsadilo 7. místo a všem patří dík za reprezentaci našeho klubu.

Dalším významným krokem byl vznik Asociace spolků válečných veteránů z.s., kdy se v srpnu sešlo 7 statutárních zástupců klubů a spolků v Kom.centru pro válečné veterány,aby za přítomnosti notáře projednali možnost vzniku této asociace. Tato myšlenka byla předložena před rokem při setkání 36 spolků a klubů v Brně, kteří spolupracuji s KCVV.K přijetí této myšlenky se nakonec přihlásilo „sedm statečných“ jak jsme se nazvali,kteří cestou svých statutárních zástupců projednali připravené dokumenty a stanovy pro vznik tohoto spolku a po registraci u notáře podepsali registraci za náš spolek - statutární zástupce Jaroslav Foršt, za spolek válečných veteránů 6 - Mudr. Jindřich Sitta, za chrudimský klub výsadkových veteránů- Zdeněk Kolář, za českosl.legionář SPIA- Karel Černoch, za military muzeum gen.Ingra- Petr Něnička, za Fratres z.s.(policie ČR)- Jaroslav Doubek a za Asociaci záložních brigád- Arnošt Líbezný. Předsedou Asociace byl zvolený br.gen.v.v.Karel Blahna, první velitel českosl.praporu UNPROFOR a gen. sekterářem byl zvolený plk.v.v.Mudr.Jindřich Sitta, býv. velitel 6. polní nemocnice. Sídlo Asociace je v Plzni, kde je registrovaná u kr. soudu a jejim hlavním cílem je zachování tradic a historie všech veteránů, příslušníků ozbrojených sil, bezpeč. sborů a jejích prosazení a uznání ve společnosti.
Proč o této asociaci hovoříme? Někdy koncem října nebo počátkem listopadu si spolek Vlčí máky pod názvem Regi, což je přezdívka válečného veterána z voj. policie Jury Schans, nechala u patentového úřadu zaregistrovat jako ochrannou známku mezinárodní symbol veteránů pro ČR vlčí mák ke kterému přidali trikoloru. Tím došlo k situaci, že tento symbol nemůže nikdo používat bez jejich svolení a je tak ohrožena svoboda používání vlčího máku na veřejnosti. Jakmile vyšla na veřejnost tato skutečnost, představitelé naši Asociace... se proti tomu tvrdě postavili, byla vyvolána jednání mezi Asociaci.... a spolkem Vlčí máky který vede sestra uvedeného veterána a po tvrdém vyjednáváni došlo ke kompromisu, že spolek Vlčí máky vydal certifikáty na sedm členů Asociace..., tedy v našem případě na předsedu Jaroslava Foršta, že můžeme používat symbol vlčích máků s trikolorou, aniž bychom za to platili nějaký poplatek. Je to příklad dnešní společnosti, kdy symbol veteránů byl svým způsobem zneužity v komerční účely. Členská základna našeho spolku je sice stabilní, ale buďme upřimní stárneme a nových členů přibývá velmi pomalu. Je to dané dobou, mladí nemají zájem o nějaké organizování nebo činnost v spolku. Přesto se v letošním roce přihlásil do našeho spolku příznivec Jan Straka, jako další Michal Ratajský výsadkář a příslušník roty aktivních záloh při 102 pzpr a jako další je Tomáš Rejtek, který nám již pomohl díky svému zaměstnání s propagací našeho spolku a další se ozval Jakub Karásek, bývalý příslušník 601.ssps. Zvláštní situace nastala, když se ozval příznivec a obdivovatel našeho klubu a našich webových stránek Jan Babka, bývalý voják předsedy klubu Foršta, který je ovšem trvale připoután na lůžko a cestou svého syna, požádal zda muže být alespoň symbolicky členem našeho klubu, což mu předseda potvrdil a tak přes jeho syna jsme internetovou cestou sním spojení, což mu udělalo ohromnou radost, že jsme mu splnili jeho přání.
Tím jen dokazuje naše správná cesta, že webové stránky klubu mají své opoctatnění pro informaci veřejnosti a díky jejich správci a sponzorovi Davidu Beerovi máme tak prostředek pro zveřejňování naší činnosti. V současné době je sice část těchto stránek ještě nedoplněna, ale v průběhu měsíce to bude doplněno a pak budeme řešit novou podobu těchto stránek. V dalším období budeme pokračovat podle plánu práce spolku, jednotlivé akce budou postupně zveřejněné v tomto plánu, nadále budeme spolupracovat s Univerzitou obrany, kde máme vynikající vztahy a podporu, díky kolegovi Pavlu Pazderovi, rovněž tak jsme v kontaktu s Komunitním centrem pro válečné veterány, kde máme rovněž vynikající spolupráci, podobnou jako se 74. lehkým motorizovaným praporem v Bučovicích, kde je naším cílem propagovat a vysvětlovat veteránské hnutí. Dovolte, abych závěrem poděkoval Vám všem, kteří jste se podíleli na jednotlivých akcích nejen našeho klubu,ale hlavně účasti na akcích kde jsme byli zvaní a kde jsme se zúčastnili. Přeji Vám všem hodně zdraví, osobní pohody nejen Vám, ale i vašim rodinám a ať se nám všem v příštím roce daří.
Děkuji předseda Jaroslav Foršt

1Naše setkání s vojáky.

Po delším jednání a hledání časové prostoru se podařil skloubit časový prostor mezi našim spolkem,Komunitním centrem pro vál.veterány (KCVV) a vojáky od 74. lmpr v Bučovicích, abychom se sešli v Brně na neformálním setkání a seznámení se s činnosti KCVV v úterý 17. prosince. Díky úsilí kol.Kramáře, který vše dojednával s vojáky, přijelo na návštěvu 50 vojáků z první roty v doprovodu velitele roty, vrchního praporčíka a asistentky velitele útvaru. Z našeho klubu se zúčastnil předseda Foršt, kolegové Ing.Bendák, Morkus a Kramář. Termín byl vyjímečně načasovaný, protože den před jejich návštěvou byla zahájena v KCVV výstava „První roky československé armády“, jejíž kurátorkou je Mgr. Iveta Kubová, která byla rovněž pozvaná a tak osobně seznámila přítomné vojáky z myšlenkou výstavy. Vojáci byli mile překvapení prostředím a prostory KCVV a tak po části Mgr. Kubové, jsme zasedli v přednáškovém sále, kde manažér KCVV Ing. Roman Kopřiva seznámil všechny s komunitním centrem, jeho účelem a akcemi, které centrum pořádá. Po tomto úvodu jsme si vzali slovo my veteráni, které zahájil kol.Ing. Jiří Bendák o tom, jak jsme žili a sloužili v armádě v dobách nedávno minulých a po něm si vzal slovo kol.Foršt, který pokračoval v historii naši armády, jak před rokem 1989 tak v dobách dalších a tak se dal porovnávat vojenský život v průběhu nejméně 40 až 50 let. Povídalo se a povídalo, čas běžel a vojáci jen poslouchali a v hlavách si porovnávali náš vojenský život s jejich, což je o něčem jiném v současné době. Hodiny utekly jak voda a v poledne jsme se rozloučili s tím, že další setkání uskutečníme u jejich domovského útvaru v Bučovicích v příštím roce. Spokojenost byla na obou stranách a určitě tato jejich návštěva zanechala u všech přítomných vojáků jen to dobré a o to šlo. jafor

1 2 3Výroční schůze.

Přišel konec roku a tak jsme podle plánu měli výroční schůzi, která byla v úterý 3. prosince. I přesto, že o ni všichni naši členové a příznivci věděli, plán akcí máme trvale vyvěšený na našich webových stránkách, sešlo se nás tak akorát, abychom byli schopni usnášet a schvalovat dokumenty nadpoloviční většinou přítomných. Tradičně zveme naše kolegy z prostějovského klubu, kdy přijeli kolegové Michal Mucha a Jarda Kovář. Předseda klubu kol.Foršt připravil veškeré dokumenty k jednání schůze, členové výboru Morkus a Kramář za podpory kol. Jochmana zabezpečili občerstvení a tak na klubu Univerzity obrany v důstojném salonku, který nám je pravidelně k dispozici, jsme se sešli ke zhodnocení uplynulého roku. Po schválení programu a jednotlivých dokumentů, vzdáním minuty ticha za naše kolegy a kamarády, kteří již nejsou mezi námi, přednesl zprávu o činnosti předseda klubu, která je v trochu pozměněné formě v posledním příspěvku tohoto roku na našich webových stránkách -Takový byl rok 2019. V diskusi se 8 diskutujících vyjádřilo k práci klubu a hlavně k akcím, které budou v příštím roce. Kol.Mucha nás seznámil se zámyslem a akcemi spolku „Červené barety“ a dalšími projekty na následující rok. Po skončení diskuse a schválení zprávy o činnosti a plánu na rok 2020 byla formální část schůze ukončena a přešla do přátelské a bezprostředního povídání, které jak jinak přecházely do vzpomínek co bylo a jak jsme žili. Ale o tom to je a asi bude vždy a tak jsme skončili ve večerních hodinách a s dobrou náladou jsme se rozloučili. jafor

1Den veteránů.

Pro nás je už tradicí, že jsme na tento den zvaní na nástup Univerzity obrany Brno. Letos se nástupu na pozvání UO zúčastnili kolegové Ing. Jiří Bendák CSc, Jaroslav Morkus a Josef Kunce. V kasárnách na Šumavské nastoupily ráno 11.11. jednotky školního pluku, obč. zaměstnanci, hosté a školáci z partnerské zákl.školy. Po předání hlášení velitelem posádky plk.Ing. Matýzkem rektorovi UO br.gen.Ing. Přikrylovi, čestná jednotka doprovodila bojový prapor a státní vlajku před nastoupené jednotky. Byl přečten rozkaz MO k tomuto významnému dni, součástí rozkazu bylo i rozhodnutí MO o udělení odznaků na stuze za službu v AČR, které předal rektor UO vyznamenaným, poté prorektor Jedlička vystoupil o významu mezinárodního veteránského hnutí a na závěr pronesl modlitbu kaplan UO kpt. Dan Petříček. Byl proveden slavnostní pochod nastoupených vojáků, odnesení bojového praporu a státní vlajky a po závěru se hosté odebrali k malému občerstvení, kde byl přistavený autobus jimž byli odvezeni na Ústřední hřbitov v Brně, kde proběhla pietní vzpomínka u pomníku válečných veteránů položením věnců a kytic, které se zúčastnili i naši kolegové, na závěr zazněla státní hymna. Náš klub měl ovšem i jinde svého zástupce. Už po páté se zúčastnili čeští váleční veteráni slavnostního pochodu v Londýně, kde před královnou pochodovalo na 11tisíc veteránů z celého světa.Velkou ctí a pro Českou republiku je skutečnost,že britská strana umožnila 30 našim veteránům se zúčastnit tohoto pochodu a rovněž tak 60 veteránů z Polské republiky, jako jediným účastníkům z bývalého východního bloku, což je velká pocta a odraz slavné minulosti naších a polských vojáků za 2.sv v Anglii. Velkou zásluhu na této účasti ČR má legionář SPIA Tomáš Sláma, který je organizátor celé akce a z našeho klubu se zúčastnil Michal R. Bohužel, je to stále napůl soukromá akce, i když máme obec legionářskou ČR jejiž součástí jsou váleční veteráni, tak ze strany této organizace není pochopení pro tuto účast i přes velké státní příspěvky a tak si náklady na cestu platí každý účastník sám. Ale pro ten zážitek a atmosféru to stojí za to. Součástí akce je i umístění křížků s jmény veteránů, kteří padli ve válečných akcích a jsou tam umístěná u česká jména. Čest jejich památce. jafor

1 2 3Nástup v Bučovicích.

74.lehký motorizovaný prapor plk. Bohuslava Malečka v Bučovicich nastoupil 24.10. 2019 k výročí „Dne vzniku samostatnosti československého státu“ na který jsme byli samozřejmě pozvaní. Z našeho klubu se zúčastnil kol.Ing.Jiří Bendák, František Antl, Jaroslav Morkus a Víťa Kramář, kteří přijeli s klubovým praporem a po dohovoru k němu dostali praporečníka od útvaru. Přijetí všech hostů proběhlo na klubu útvaru a na 9 hodinu se všichni společně přesunuli na nástupiště,kde už stály nastoupené jednotky. Po příchodu bylo veleno k poctě přicházejícímu bojovému praporu a státní vlajce, které byly doprovázené čestnou jednotkou. Poté se ujal slova velitel útvaru pplk.Ing.Spáčil, který ve svém projevu přečetl rozkaz ministra obrany k tomuto výročí a po něm vystoupila personální důstojnice,jenž četla seznam vojáků, kterým byl udělený odznak na stuze za službu v AČR a které předal velitel útvaru spolu se starostou města Bučovice PHDr. Janem Horákem, který po skončení tohoto ceremoniálu přednesl projev s poděkováním vojákům a o významu tohoto Dne vzniku státu. Po projevech velitel zavelel k odchodu bojového praporu a státní vlajky a tím slavnostní nástup skončil. Na závěr byli hosté a vojáci pozvaní na k posezení na klub,na malé pohoštění formou kávy a zákusku. Pro nás je milé, že jsme vojáky AČR braní jakou součást jejich života a jsme zvaní na všechny akce 74.lmpr.

1 2 3Memoriál Ljalkové.

V sobotu 5.10. se uskutečnil pravidelný střelecký memoriál českosl. odstřelovačky z 2. sv Marie Ljalkové - Lastovecké, která žila v Brně. Memoriál tradičně pořádala zbrojní firma AWIW spolu s legionáři SPIA na střelnici v Heršpicích. Celkem se přihlásilo přes 60 střelců a střelkyň z řad legionářů, armády AČR, policie, klubů a soukromých osob. Po vložení symbolické fin. částko jako startovné, proběhlo poučení o bezpečnosti podle daných kritérií, které provedl Pavel Fraňek za legionáře a KCVV, za střeleckou firmu Ing.Václav Hajný rovněž upozornil na pravidla bezpečnostního pohybu v prostorách firmy. Za náš klub se zúčastnil kol. Ing. Jiří Bendák, Jaroslav Morkus se synem a Jan Straka a naši kolegové z prostějovského klubu vv. Nástup byl zahájený udělením a předáním pamětního odznaku „Veterán studené války“, který vydala firma AWIW a které předal majitel Ing. Hajný. Z našeho klubu vv byl odznak udělený podle návrhu předsedy klubu kol.Ing.Bendákovi, Morkusovi a pro udělení se dostavil kol. Dr. Pavel Pazdera, který ač nestřílel, byl mezi odměněnými. Samotná střelba proběhla podle zvolených krátkých zbraní, které se každý ze střelců „vylosoval“ze 6 modelů. Tím to bylo zajímavější, protože nikdo dopředu nevěděl z jakého modelu zbraně bude střílet. Že memoriál vyhráli střelci z Liberce, že se všichni střelci zúčastnili proto, aby si zastříleli to vše je krédem, ale smutné je že firma AWIW končí ve své činnosti po 30 létech a tím asi zanikne i tato soutěž. Ale všichni stárneme a čas letí, takže lze jen poděkovat majiteli firmy Ing. Václavu Hajnému za jeho vstřícnost a obětavost vůči všem milovníkům zbraní. Václave díky. jafor

1 2 3Memoriál zakladatelů výsadkového vojska.

Každoročně je organizovaný memoriál zakladatelů výsadkového vojska gen.Karla Palečka, gen.Rudolfa Krzáka a plk.Josefa Černoty a memoriál vynálezce padáku Štefana Baniče. Letošní 15. ročník zakladatelů a 11. ročník vynálezce padáku se ujal chrudimský Klub výsadkových veteránů při 43.výsadkového praporu spolu s městem Chrudim ve dnech 29.-31.8.2019. Memoriál proběhl na chrudimském letišti, kde jsou ideální podmínky díky výcvikovému zařízení výsadkového praporu a jeho vynikající logistice těchto prostorů. Příjezd a registrace byl dne 29.8. ubytování buď ve satanech přímo na letišti a nebo na posádkové ubytovně, což využilo naše družstvo ve složení manželé Blanka a Pavel Pazderovi, Jan Straka a Pavel Suss, přičemž Blanka byla nejen jako doprovod,ale „manažérkou“ našeho družstva, které mělo celkově věkové složení do 180 let a tak podle daných propozic soutěžilo v memoriálu zakladatelů vv, memoriál vynálezce padáku byl pro starší ročníky, kde jejich věkový průměr v družstvu přesáhl hranici 180 roků a tím měli lehčí disciplíny. Celkově byla letošní účast slabší oproti minulým ročníkům, sešlo se celkem na 16 tříčlenných družstev. Strava, organizace, pořadatelé bylo zabezpečeno výsadkovým praporem a jako vždy na vojenské úrovni. Naše brněnské družstvo soutěžilo v disciplínách - střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, hod břemenem, hod kopím,lukostřelba a veslování na trenažéru. Celkově se umístili na 7 místě,což je velmi dobrý výsledek, že šli do soutěže bez jakékoliv přípravy a za to jim patří dík. Rovněž tak je potřeba poděkovat chrudimskému klubu a výsadkovému praporu za organizaci těchto memoriálů a jejich průběhu. jafor

1 2 311.mezinárodní setkání válečných veteránů a modrých baretů v Brně.

6. září proběhlo toto setkání už po jedenácté v Brně, které organizovalo Komunitní centrum pro vál.veterány (KCVV) společně se SPIA (světová organizace vál.veteránů), jejimž prezidentem pro ČR a vých. Evropu je Ing. Karel Černoch, současný ředitel KCVV díky jemuž a jeho aktivnímu přístupu tato setkání probíhají. Letos došlo ke změně prostředí, ředitel hvězdárny na Kraví hoře, senátor Mgr.Jiří Rašek nabídl na tento den celé prostory hvězdárny pro pořádání tohoto setkání, což bylo mimořádně působivé svým prostředím a prostorami jako je přednáškový sál a přilehlé prostory, které se skutečně hodily pro neformální setkání a pro občerstvení. Z našeho klubu, který obdržel pozvánku se zúčastnil předseda Jaroslav Foršt a členové našeho výboru kol. Jaroslav Morkus a Vítězslav Kramář a částečně za nás a za UO kol. Dr. Pavel Pazdera. Celkem se sešlo na 120 hostů a účastníků, ze zahraničí již tradičně veteráni z Francie v čele s prezidentem světové organizace ASIP-SPIA Lauren Attar-Baurou (na společné fotce sedící druhý zprava) Polska, Slovenska, Rakouska. Nejstarším účastníkem byl plk.v.v.Antonín Malach, který byl pozorovatel na demarkační línii po ukončení korejské války a dohlížel na příměří pod znakem OSN v roce 1951. Program byl ve dvou blocích, v první části vystoupil z VHÚ kpt. Pavel Stehlík (shoda příjmení), který představil program Paměť vojáka- příběhy ze záhr.misí vojáků AČR, o veteránském hnutí a jeho činnost a projekty vystoupil Ing.Karel Černoch a na něho navázala z Kr.magistrátu Ivana Ondráková, která se zabývala vztahem váleční veteráni- profesionální vojáci. Další části se ujal ředitel odboru vál.veteránů MO ČR plk.Ing.Eduard Stehlík, který seznámil přítomné z činnosti tohoto odboru. V odpolední části měl zajímavý příspěvek Ing. Josef Procházka ředitel Centra bez.a voj.strategií UO Brno o bezpečnostních hrozbách k ČR a o bezpečnostních hrozbách rovněž vystoupil soc.Petr Hampl a David Boubot měl vynikající vystoupení o bezpečnostní situaci na Blízkém východě. Občerstvení bylo sponzorsky zabezpečené v prostorách hvězdárny, kde byly současně vystavené obrazy s leteckou tématikou, které byla po skončení přednášek dražené, vystoupil dětský soubor Jarabáček a zahrála cimbálovka Ondráš. Celá akce se nesla v přátelském ovzduší, vynikající účastníci a tak celý den byl zážitkem. Díky za něj. jafor

1 2 3Vznik Asociace spolků válečných veteránů z.s.

V srpnu se v Komunitním centru pro válečné veterány (KCVV) v Brně sešlo 7 statutárních zástupců spolků a klubů, aby za přítomnosti notáře projednali možnost vzniku Asociace spolků válečných veteránů(ASVV). Tato myšlenka byla poprvé nastolena při setkání představitelů spolků a klubů, kteří spolupracuji s KCVV, již před dvěma lety a nyní se ji pomalu daří realizovat. Nakonec k přijetí myšlenky ASVV se přihlásilo „sedm statečných“ spolků a klubu, kteří cestou svých statutárních zástupců projednali základní dokumenty pro vznik tohoto spolku a tak po předložení dokumentů o registraci těmito zástupci přítomnému notáři se dohodli, že předsedou ASVV bude br.gen.v.v. Ing.Karel Blahna - první velitel československého praporu UNPROFOR a generálním sekretářem byl zvolen plk.v.v. MUDr. Jindřich Sitta, býv.velitel 6. polní nemocnice.
Spolek válečných veteránů 6
Československý legionář SPIA Czech
Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno
Military muzeum gen.Sergěje Jana Ingra
Klub výsadkových veteránů gen. Jaroslava Klemeše Chrudim
Fratres z.s. (policie ČR)
Asociace záložních brigád
Sídlo ASVV je v Plzni, kde je rovněž asociace jako spolek registrovaná u Krajského soudu. Statutární zástupci MUDr. Jindřich Sitta ,Ing. Karel Černoch, Jaroslav Foršt, Petr Něnička, Ing. Zdeněk Kolář, Jaroslav Doubek, Ing. Arnošt Líbezný se shodli na založení spolku s názvem Asociace spolků válečných veteránů, která sdružuje spolky a kluby a jiné právnické osoby, které registruji veterány a které se zabývají odkazem válečných veteránů, výchovou k brannosti a vytváření pozitivního obrazu příslušníků ozbrojených sil ČR. ASVV usiluje o zachování tradic a historické paměti válečných veteránů a příslušníků ozbr. sil a bezp.sborů a přenosu jejich zkušeností do celé společnosti. Rovněž prosazuje práva a oprávněné zájmy vojáků, účastníků zahraničních misí a členů bezp. sborů. Podílí se na pomoci oprávněným osobám při řešení krizových situací, organizuje a pořádá společenské, sportovní, kulturní a jiné akce pro asociaci. Nejvyšším orgánem spolku je rada asociace, která se schází nejméně jednou za rok. Členem této ASVV se může stát každá právnická osoba, spolek, který sdružuje válečné veterány, příslušníky ozbr. sil a bezpeč. sborů,nebo i jiné zájemce o problematiku brannosti,vojenské historie a obrany. jafor

1Střelecký dvojboj.

Holešovský klub VV který pravidelně organizoval střelecký trojboj,letos 19.7.zorganizoval dvojboj i přesto,že už v loňském roce po skončení střelecké soutěže avízoval, že se střelbami v Holešově je konec, nejen po stránce podpory sponzorů, ale stárneme a síly na takové akce přeci jenom ubývají. Ale nevzdali to a tak za podpory policejní školy Holešov a 102. průzkumného praporu Prostějov proběhl dvojboj střelby z útočné pušky Bren 2 a pistole vz. 82 na střelnici Dobrotice - Holešov z obou zbraní 3+10 ran. Celkem se sešlo 68 střelců a 6 střelkyň z České a Slovenské republiky jak z klubů vv, tak sponzoři a ti, kteří tuto soutěž podporují. Z našeho klubu se zúčastnilo družstvo ve složení kol. Ing.Jiří Bendák Csc, Tomáš Kozák a Michal Ratajský. Po vložení nízké finanční jistiny a registraci proběhla střelba za vynikajícího počasí a tradičně již výborné organizaci, velmi rychle. Místní zabezpečili občerstvení, došlo na mnohá setkání veteránů a tak den utekl raz,dva .Umístění našich brňáků na 20, 26 a 32 celkovém místě je dobré, je to to zlatý střed, ale nešlo o vítězství, ale o účast a o tom to vždy je. Je potřeba poděkovat holešovákům v čele s jejich předsedou Dušanem Hricem za organizaci a provedení tohoto střeleckého dvojboje. Prostě díky, kolegové. jafor

1 2IDET 2019.

15. zbrojní veletrh ke kterému jsme byli pozvaní, proběhl koncem května a pod názvem Výsadkoví veteráni ČR a SR jsme připravili stánek o naši minulosti a historii od vzniku výsadkového vojska. Kladem bylo, že jsme byli chváleni výstavištěm za propagaci novodobé historie výsadkářů od jejího vzniku. Desítky návštěvníků se u nás zastavilo, velkou odezvu měl samopal Sten MK II, který použil Gabčík a granát Kubiše. Kol.Mucha (kterého jsme už tradičně připozvali na celé tři dny), prodával a propagoval odznaky, které vydávají Červené barety. Bylo to náročné na přípravu, tak na samotné vybudování expozice. Všechny exponáty jsou moje vlastní, nebo vypůjčené od dobrých kamarádů. Jako třeba kompletní padák DP-47, OPV-68, PTCH-8, OVP-80 a už uvedené zbraně Gabčíka a Kubiše, automatickou pušku SA-58 s portrétem a podpisem jejího konstruktéra Jiřího Čermáka (která je jediná v tomto provedení) atd. Navštívili nás mj.vojáci, gen.v.v.Štefka, gen.v.v.Štěpánek, gen.v.v. Bečtvář, paní br.gen.Šmerdová, výsadkoví veteráni z klubů ČR a SR, rovněž tak plukovníci Gen.štábu OSSR, kteří byli překvapeni naší expozicí a hlavně tím, že jsme se jako veteráni nikdy nerozdělili, což bylo milé. Také nás navštívila jihoafrická velvyslankyně s tlumočnicí, zajímala se o historii a bylo jasné, že je bývalá vojačka. Přišel nás pozdravit i hejtman zlínského kraje Jiří Čunek, voják z roku 1980, který mne poznal z té doby a hrozně rád vzpomínal na VZS. V průběhu IDET-u udělil předseda Svazu letců JmK Ing.Miroslav Kovál našemu klubu pamětní medaili Českého svazu letectví ke 100. výročí vzniku letectví jako projev vzájemné spolupráce mezi oběma spolky. Pro mne jako kurátora to byli tři náročné dny, ovšem i pro kolegy J.Bendáka, J.Gálla, V.Kramáře, J.Morkuse, kteří se podíleli na vybudování expozice a byli přítomní po celý veletrh a hlavně před a po skončení. Ale stálo to za to. Předseda Jaroslav Foršt

1 2 3 4Univerzita třetího věku.

Při Univerzitě obrany v Brně pravidelně probíhá Univerzita třetího věku, která je určená pro seniory. Jsou zde pravidelné přednášky o zajímavých tématech, které přednášejí odborníci na daná témata. V letošním roce se ji pravidelně zúčastňoval náš kolega František Antl a ve svém mladistvém věku 78 let ji úspěšně ukončil a převzal diplom o jejím absolvování. Blahopřejeme a díky Františku, za tvoji školní docházku a vědomosti. jafor

1Střelecký memoriál plk.Mansfelda.

Naši kolegové z prostějovského klubu organizovali 17.5. VIII. ročník střeleckého memoriálu plk.Mansfelda z pistole Glock 3+10 ran. Memoriál proběhl na policejní střelnici v Prostějově – Vrahovicích za podpory 601.ssps, která zabezpečila zbraně, munici, personál na obsluhu a občerstvení pro střelce. Střelba proběhla ve dvou kategoriích, v 1. kategorii bylo přihlášeno 29 družstev po 3 střelcích, v 2.kategorii 16 družstev z řad ostatních, ženy bojovali jednotlivě. Celkem se zúčastnilo 148 střelců, z toho 126 mužů a 22 žen z klubů Prostějov, Praha, Liberec, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov,Zlín, J.Hradec, Brno, z SR to byla Bratislava, B.Bystrica. 17 družstev bylo složeno z hostů, sponzorů a dalších organizací jako policie ČR a AČR. Ředitelem soutěže byl kol.František Stavný a hlavním rozhodčím byl kol.František Chudý. Z našeho klubu se zúčastnili střelci Ing.Jiří Bendák, Dr.Pavel Pazdera a Jaroslav Morkus. Po slavnostním nástupu poučení a vylosování zahájil střelbu prvním výstřelem František Mansfeld, syn patrona této soutěže a druhým výstřelem zahájila střelbu paní Věra Mansfeldová manželka patrona. Střelby proběhly rychle, díky více střeleckým stavům, vojáci zabezpečili občerstvení pro všechny účastníky formou vynikajícího guláše. Naši brněnští střelci se umístili uprostřed startovního pole, ale šlo hlavně o to, že celá akce proběhla v přátelském duchu, jejíž myšlenkou bylo setkání s kolegy, přáteli a kamarády z dob činné služby u výsadkového vojska. Počasí vyšlo a díky všem organizátorů za celou organizaci. jafor

1 2 3Muži plk. Moravce.

Cesta Jaroslava Krátkého a Jana Kubiše. Železniční nádraží u obce Vladislav je delší dobu mimo provoz, ovšem byly doby, kdy zde projíždělo hodně osobních a nákladních vlaků. V roce 1939 odsud odjeli i dva vojáci z československé předválečné armády, rodáci z nedalekých Dolních Vilémovic Jan Kubiš a ze Střížova Jaroslav Krátký, kteří se rozhodli bojovat proti nacismu ze zahraničí. Na jejich počest byla zorganizovaná dne 13.4. „procházka“ ,československým legionářem SPIA Czech a Komunitním centrem pro válečné veterány Brno po cestě Vladislav-Dolní Vilémovice-Střížov-Číměř. Celá akce byla tak trochu komorní, pro přátelé, známé a fandy ji zorganizoval legionář SPIA Tomáš Sláma. Z našeho klubu i přes pozvání nebyl zájem a tak se pouze předseda klubu Jaroslav Foršt spojil s ředitelem Kom.centra pro vv (KCVV) Ing. Karlem Černochem a spolu vyrazili z Brna vozidlem do obce Dolní Vilémovice. Sraz pochodujících byl na uvedeném nádraží, odkud se vyráželo po svých do Dolních Vilémovic, kde byla plánovaná první zastávka a kde jsme na ně čekali v rodném domku Kubišových. Zde místní ženy připravili malé pohoštění ve formě buchet,sladkostí, kávy a čaje. Kolem dvanácté hodiny dorazila celá skupina asi 50„pochodníku“ k domku, kde byla zastávka a připravila se první pietní vzpomínka na Jana Kubiše, předseda klubu Foršt byl pověřený položením věnce u busty Kubiše, ředitel KCVV pronesl krátkou řeč na poctu Kubiše a všech českosl. parašutistů. Mezi pochodujícími byli i manželé z Velké Británie,čeští emigranti, kteří žijí v VB od 70 let a kteří znali českosl.parašutisty žijící trvale ve VB a kteří ve svém věku přijeli po ose obytným vozem. Po této akci u domku Kubišových jsme byli všichni pozvaní do místní Sedlácké krčmy na klobáskové občerstvení, pití a kávu, které bylo sponzorsky zabezpečené pořadatelem. Další cesta vedla v odpoledních hodinách do nedaleké obce Střížov, k rodnému domku mjr. dělostřelectva Jaroslava Krátkého, kde je pamětní deska na tohoto vojáka, který bojoval na západní frontě, ve Slovenském nár. povstání a padl v Berlíně. Rovněž zde byla krátká vzpomínka, předseda klubu Foršt pověsil k desce věnec, uctění památky minutou ticha a pomalu se vydává celý dav do obce Číměř, kde byla v místní restauraci přednáška o historii těchto mužů. My jsme s parťákem Černochem přejížděli z místa na místo a tak to bylo pro nás snazší. Přednášku měl historik kraje Vysočina pan Janík, který velmi odborně na základě nových dokumentů a bádání v archívech hovořil o činnosti našich druhoválečných parašutistech, bylo to poutavé a velmi zajímavé. Zde skončil celý den, který se vydařil, bylo sucho, chladno a ideální počasí na pohyb. Za tento vydařený den a celou akci je potřeba poděkovat hlavně legionáři Tomaši Slámovi, Tome díky, který je otcem myšlenky a její uvedení do života, rovněž tak sponzorem a už se můžeme těšit na příští rok. jafor

1 2 3Slavnostní nástup v Bučovicích.

Na 9. května jsme byli pozvaní k slavnostnímu nástupu 74. lehkého motorizovaného praporu ke „Dni vítězství“ do Bučovic. Pozvaní byli zástupci spolků a organizací z města Bučovice, starosta města PHDr.Jiří Horák, velitel městské policie a další hosté. Z našeho klubu se zúčastnila 5 členná delegace vedená předsedou klubu Forštem. Všichni pozvaní jsme se sešli na klubu útvaru, pršelo a to nás zahnalo pod střechu. V dešti nastoupili vojáci útvaru a po příchodu všech hostů na tribunu bylo předané hlášení veliteli útvaru, byl přinesen bojový prapor a státní vlajka a přestalo pršet. Jako na povel. Po úvodním slovu vystoupil velitel útvaru pplk.Ing.Spáčil, který přečetl rozkaz ministra obrany ke Dni vítězství. V druhém pořadí personalistka útvaru přečetla rozhodnutí o předání a udělení medaile plk. Malečka, jehož jméno a odkaz nese ve svém názvu útvar. Tato medaile je oceněním města Bučovice a tak medaile schvaluje k udělení komise města ve které zasedá i velitel útvaru. Zde byl oceněný plk.Ing. Svoboda, bývalý velitel 74. lmpr, nyní zástupce náčelníka Vojenské akademie Vyškov,velitel první roty kpt.Ing.Maixner,který odešel na vyšší velitelství a další vybraní vojáci, kteří se zasloužili v plnění bojových úkolů na zahraničí misi. Medaile předal starosta města PHDr.Horák spolu s velitelem útvaru pplk.Ing. Spáčilem. Na závěr vystoupil bývalý velitel 74.lmpr a velitel útvaru zavelel k odchodu bojového praporu a tím byl ukončený nástup útvaru. My, pozvaní hosté a vojáci jsme se sešli na klubu útvaru, kde se posedělo při kávě a besedě. jafor

1 2 3Spelter

Na den 3.5. jsme byli pozvaní 22. leteckou základnou v Náměšti/nO na pietní vzpomínku para-skupiny Spelter do obce Kramolín k 75. výročí jejímu vysazení. Z našeho klubu nebyl zájem o účast na této akci, přesto jsem byl oslovený tiskovou mluvčí základny zda bych doprovodil a dovezl z Brna paní Věru Doleželovou, která je pamětníci na parašutisty skupiny Spelter. V uvedený den jsem paní Věru vyzvedl v Medlánkách, příjemná a sympatická paní ve vyšším věku, hned jsme si rozuměli a tak nám cesta uběhla velmi rychle. V obci Kramolín, kde byl sraz účastníků a kde jsme nechaly naše vozy, které nám hlídala vojenské policie, což bylo milé, jsme přesedli do mikrobusu, který kyvadlově převážel všechny účastníky asi 900 metrů od obce na místo seskoku skupiny a kde je na okraji lesa památník. Pro paní Věru to bylo srdečné přivítání, neboť se zde setkala s potomky parašutistů Jana Vavrdy a Rudolfa Novotného a s příbuznými své rodiny. Akt byl zahájený za přítomnosti hostů z okolních obci, asi 60 vojáků z let. základny a dalších, který zahájila tisková mluvčí základny a předala slovo tehdejšímu veliteli plk.Ing.Svobodovi, jenž všechny přivítal a krátce pohovořil o historickém významu a odkazu tohoto výsadku. Další kdo se ujal slova byl historik kraje Vysočina pan Janík, který v krátkosti shrnul činnost skupiny Spelter a na závěr vystoupil vojenský kaplan. Poté došlo k položení věnců a kytic, já jsem doprovodil paní Věru při kladení kytice a už byl slyšet vrtulník, kdy byl provedený symbolický výsadek na padácích vojáků ze záchranné služby let. základny. Plk.Ing.Svoboda nás všechny pozval na leteckou základnu a tak jsme se přesunuli na letiště, konkrétně na malé pohoštění na jídelně posádky, což byl oběd pro všechny účastníky. Po skončení jsme byli pozvaní k prohlídce síně tradic, která je nově vybudovaná a která v průřezu mapuje historii letectva až po současnost. Já jsem měl ještě domluvenou návštěvu Dolních Vilémovic, rodiště Jana Kubiše a paní Věra souhlasila s touto cestou, že se tam ráda podívá a při cestě mi vyprávěla, že je dcerou hajného Vitouše z hájenky u Myslibořic, kde se parašutisté Kotásek, Novotný a Vavrda ukrývali u nich,ale při své činnosti narazili na konfidenta gestapa, který je vyzradil a tak gestapo šlo na hájenku najisto, uzavíralo nad ránem obklíčení, ale naštěstí parašutisté drželi hlídku, zahlédli je a podařilo se jim utéct z obklíčení, ovšem přitom padl rtn. Jaroslav Kotásek a její otec pouze v kalhotách, bos a s puškou v ruce rovněž utekl, gestapo mělo dva psy, které vypustilo, ovšem ti se vrhli na volně pobíhající králíky na zahradě hájenky ,kteří tak zachránili parašutisty před pronásledováním. Paní Věra s matkou byly zatčené, ale těsně před útěkem jeden z parašutistů dal její matce 50 tisíc korun, které měla matka v kapse zástěry a byla si tak jistá, že pokud je gestapo u ní najde, bude zle, tak před odchodem požádala jednoho z gestapa,že potřebuje zkontrolovat ,zda se nikde v domě nesvítí kde šla do průjezdu a těch padesát tisíc dala pod špalek na štípání dřeva. Ovšem tyto peníze se nikdy nenašly, někdo je ukradl, když vykrádal hajenku. Paní Věra byla spolu s matkou nejprve odvezena do Brna do Kounicových kolejí-věznice gestapa a odtud byla převezena do Svatobořic, což byl koncentrační tábor pro mládež a tam se tam setkala s Františkem Kubišem, bratrem Jana. Ovšem toto setkání prozradila až v domku Kubišových, kde Františka poznala na fotografii a teprve zde přiznala, že ho znala, což bylo velké překvapení pro všechny místní, kteří se starají o expozici Kubišových. Pak, že je všechno z minulosti známé, není. Tady je potřeba dodat, že všichni účastníci, tedy parašutisté a rodina Vitoušových přežila a dočkala se konce války. Z Dolních Vilémovic jsme odjeli domů do Brna, paní Věra s celého dne měla plno zážitků a přiznala, že si to bude v hlavě srovnávat ještě několik dnů, což se skutečně stalo a tak mi po pár dnech volala a moc děkovala nejen, že jsem ji doprovodil, ale hlavně za ty nevšední zážitky, které na své stáří poznala. jafor

1 2 3Předání funkce velitele 74. lmpr Bučovice.

Na den 29.3. jsme byli pozvaní k slavnostnímu nástupu do Bučovic při příležitosti předání funkce velitele 74. lehkého motorizovaného praporu „plk.Bohuslava Malečka“.Ceremoniál, který se nevidí každý den, byl zahájený nástupem jednotek praporu na nástupišti kasáren v Bučovicích, příchodem státní vlajky a bojového praporu, za přítomnosti velitele pozemních sil AČR genmjr. Ing.Josefa Kopeckého, velitele 7.mech brigády plk.gšt.Ing.Jiřího Davida, bývalých velitelů tohoto útvaru, starosty města Bučovice, pozvaných hostů a představitelů společenských organizací, mezi kterými jsme byli i my, zástupci našeho klubu vv s předsedou Jaroslavem Forštem.Po uvítání všech přítomných se ujal slova gen.Kopecký, který poděkoval současnému veliteli pplk.Štěpánkovi za jeho výkon funkce velitele a představil nového velitele pplk.Ing.Dalibora Spáčila, který zde u útvaru byl před pár lety na funkci zástupce velitele, takže zná útvar a prostředí posádky. Před tribunu napochodovala čestná stráž z bojovým praporem, kde byl připravený stůl s protokolem o předání a na výzvu se za něho posadili starý velitel, velitel brigády a přebírající velitel, kteří svým podpisem stvrdili předání funkce. Poté převzal starý velitel pplk.Štěpánek bojový prapor a předal ho nově jmenovanému veliteli pplk.Spáčilovi a tím bylo stvrzené předání funkce a nástup nového velitele do funkce. Předseda našeho klubu po tomto ceremoniálu udělil odcházejícímu pplk. Štěpánkovi pamětní medaili výs. veteránů ČR za jeho přístup a vstřícnost k nám, veteránům. V krátkém projevu vystoupil starosta města Bučovic PHDr.Jiří Horák a zástupce svazu letců pplk.v.v.Hofr, který předal oběma velitelům pamětní medaili svazu letců. Na závěr bylo zaveleno k odnesení státní vlajky a bojového praporu. Po skončení jsme se všichni sešli na klubu útvaru ke krátkému pohoštění a hlavně rozloučení s pplk.Štěpánkem. jafor

1 2 3Krajské vojenské velitelství v Brně.

Ředitel KVV Brno, plk.gšt.Ing.Radek Černý na den 21.3. zorganizoval slavnostní setkání k 20. výročí členství ČR v NATO. Pozval zástupce kraje, představitele místní části Brna, bývalé náčelníky a ředitelé KVV Brno, mezi kterými byl i náš kolega ing. Jindřich starý st.,který velel 22. výs pluku v Prostějově a později se stal právě náčelníkem tohoto velitelství, který měl původně název Krajská vojenská správa. Mezi hosty byl i předseda našeho klubu Jaroslav Foršt, zástupci svazu letců, obce legionářské a dalších brněnských společenských organizaci. V programu vystoupil plk. Ing. Černý, který ve svém vystoupení prezentoval historii vojenského velitelství, počty vojáků v AČR v průběhu historie až po současnost, zaměření velitelství na výcvik aktivních záloh a úkoly do budoucna. Po něm se ujal slova zástupce Komunitního centra pro válečné veterány plk.v.v.Ing Kopřiva, který seznámil všechny přítomné se zaměřením a účelem tohoto centra, jeho činnost a akce které byly v minulosti a budoucnost do dalších let. Na závěr se ve svém vystoupení prezentoval vojenský soubor Ondráš, který zahrál své nejznámější písně a završil tak celou akci. Po jeho skončení byli všichni přítomní pozvaní na malé pohoštění, kde se rozjela neformální debata a diskuse mezi hosty a tím byl tento slavnostní den na KVV ukončený. jafor

1 220.výročí vstupu ČR do NATO.

Dne 11.3. proběhl na Univerzitě obrany slavnostní nástup této vysoké školy k 20. výročí vstupu ČR do aliance NATO. Nástup proběhl tradičně na nástupišti kasáren Šumavská, kde nastoupili všichni příslušníci UO, zahraniční studenti a my hosté. Z našeho klubu byl pozván předseda Jaroslav Foršt a zúčastnili se i žáci základních škol z Králova Pole pro které byla po skončení nástupu ukázka bojové techniky, výstroje a výzbroje vojáků AČR. Vojenská kapela doprovázela vztyčení státní vlajky a doprovodila rektora UO gen.Bohuslava Přikryla při přehlídce nastoupených jednotek, rovněž tak příchod bojového praporu do sestavy nastoupených jednotek. Hlavního slova se ujal gen.Přikryl, který ve své řeči zdůraznil význam členství ČR v paktu NATO, jeho úlohu a význam pro zachování míru ve světě. Rovněž tak zvýraznil přínos tohoto členství pro AČR, která se tak stala součástí mírových sil v oblastech válečného konfliktu. Poté vystoupila starostka Kr. Pole Ing. Katrin Karasová, která podtrhla význam ozbrojených sil pro každodenní život občanů ČR a poděkovala všem přítomným vojákům a vojákyním za jejich úsilí a přínos v životě Kr. Pole. Na závěr byl vydán povel k slavnostnímu pochodu, kdy před tribunou pochodovaly celky vojáků, po jeho skončení byl odnesen za tónů chorálu bojový prapor a tím byl ukončený slavnostní nástup. jafor

1 2Křeslo pro hosta.

Tak nějak bych nazval akci která proběhla dne 8.4. v Komunitním centru pro válečné veterány (KCVV), kam jsem byl po oboustranné dohodě pozvaný na besedu s dětmi dvou tříd 1-4 ročníku školy Heuréka v Brně. Cílem besedy bylo pohovořit s dětmi jak jsme žili v padesátých létech m.st., jak jsme chodili do školy, život v rodině, prožitá krizová léta roku 68 atd. Už v průběhu cesty jsem si uvědomil, že je ten den MDŽ, tak jsem cestou koupil kytky a dobře jsme udělal, s dětmi byli dvě mladé učitelky, v KCVV jsou rovněž zaměstnané dvě ženy a tak kytičky měly úspěch a milá pozornost, to jen tak na okraj. Beseda se vyvinula v povídání - otázky a odpovědi, byl jsem vcelku překvapený zájmem dětí a jejich znalostmi, což bylo milé, když jsem se rozhovořil o padesátých létech a mém chození do školy v teplácích, v zimě bagančata na nohou, hubertus, na hlavě hadovku a školní tašku na zádech, svačina dva krajíce chleba na sobě se sádlem a vrchol besedy nastal, když jsem řekl, že na aktovce jsme měli přivázaný plecháček hrneček. Na co, proč atd. padali otázky, které jsem dovršil tím, že jsme povinné dostávali ve škole o velké přestávce teplé mléko. To byla pro všechny nepochopitelná záležitost, a už šly otázky jako proč jsme mléko museli pít, proč teplé a proč povinně a jestli jsme to mohli odmítnout, když oni ho nemají rádi, nebo nemůžou pít kvůli laktoze a jestli jsme se mohli ulít, abychom ho nemuseli, v ten okamžik to bylo téma nejmíň na půl hodiny, a i když jsem začal něco jiného ze života, stále jim to vrtalo hlavou a vraceli k mléku. Pro současnou generaci dětí něco nepochopitelného. Další hřeb byly hračky z padesátých a šedesátých let, které jsme měl vypůjčené a ukázal jsem je. Vrcholem byla hračka „Podarží pioner“, kterou mám funkční a znáte z filmu Pelíšky, když jsem to zprovoznil, okamžitě se vytvořil zástup všech dětí, kteří to chtěli vyzkoušet, tak to musela učitelka organizovat, aby se všichni vystřídali. V diskuzi padla i otázka života v roce 68, jak jsem to prožil a proč to bylo,děcka věděli o tomto roce, učitelka potvrdila, že to děti učí a bylo zajímavé se s nimi o tom bavit. Tak tříhodinová beseda uběhla velmi rychle a stále bylo o čem mluvit. Lístkový systém v padesátých létech zajímal i mladé učitelky, pro ně něco nepochopitelné, měl jsem kopie těchto potravinových lístků a nemohli si to ani srovnat v hlavě s dnešní dobou. A o tom to bylo, beseda měla velký úspěch. jafor

1 2Výstava.

Při nějaké příležitosti jsem byl oslovený Komunitním centrem pro válečné veterány (KCVV), že budou mít volné vitríny pro vystavení a já jsem jen tak prohodil, že pokud bude potřeba, že bych tam „něco“ dal. Stalo se. Po dohodě jsem připravil vojenské odznaky v průřezu od první republiky až po současnost, které tak oživily pamět mnoha chlapů, kteří byli na vojně. Využil jsem příležitost, že na 26.2. bylo svolané do do KCVV setkání všech představitelů společenských organizací, spolků a klubů, kteří s tímto centrem spolupracuji, tak jsem tam instaloval všechny odznaky, medaile a řády, které jsme vybral pro tuto prezentaci. Prvními kteří shlédli expozici byli ředitel Odboru pro válečné veterány MO plk.Ing.Eduard Stehlík, který se zúčastnil již zmíněného setkání a ředitel KCVV ing. Karel Černoch (viz foto).Už jejich první reakce byla příznivá, když tam našli odznaky a označení, které měli v průběhu své vojenské základní služby a o tom to je, připomenout osvěžit paměť a vzpomínky na svoje mladá léta všem chlapským návštevníkům KCVV. jafor

1 296.

Trochu netradiční název dvou číslic, které jsou stejné a vždy symbolizují nějaké pořadí, zde krásný životní jubileum, které počátkem února oslavil čestný předseda našeho klubu plk.v.v.Ing.Ivan Kutín. V úterý 5.2. jsme měli plánovanou členskou schůzi, kterou jsme věnovali pouze oslavě s kolegou Kutínem pro kterého jsme připravili dort s 96, jeho milovaný likér z mnoha bylinek a hlavně dobrou náladu, něco červeného na přípitek a chlapské pochutiny na zakousnutí. Pro kolegu Kutína trochu překvapení, asi neočekával, že se něco bude „dít“, ale dělo se, popřáli jsme mu hodně hodně zdraví a aby tady byl s námi ještě mnoho dalších let. Já vždy říkám, chtěl bych se dožít nejen těchto let, ale hlavně to zdraví a svěžest a duševní pohodu, kterou má kolega Kutín. jafor

1 2 3Wolfram.

V sobotu 12. ledna proběhla na hřbitově ve Staré Lišni-Brno pietní vzpomínka na velitele para skupiny Wolfram, lišeňského rodáka pplk. Josefa Otiska, jenž je zde pochovaný a kterou již po osmé organizovalo krajské voj.velitelství Ostrava a jeho ředitel plk.Ing. Jaroslav Hrabec, jehož rota aktivních záloh nese tradici Josefa Otiska. Skupina Wolfram byla ve složení rtn.Vladimír Řezníček, rtn.Josef Bielský, rtn.Josef Černota, čet.Robert Matula, radista rtn.Karel Svoboda a velitel Josef Otisk, který jako jeden z prvních čechoslováků prošel v Anglii kurzem Commander Codrse (spec. výcvik britských jednotek). Wolfram byla vysazena 13.září 1944 na moravsko slovenské pomezí, kde prováděla partyzánskou činnost až do konce 2.sv. K pietní vzpomínce byl pozvaný náš klub, místní samospráva, obec legionářská, rodina Otiska syn a dcera spolu s vnukem a rodinami, z Holešova se zúčastnil předseda klubu vv Dušan Hric spolu s kolegou Václavem Ryšavým, zástupce spolku Ludvíka Svobody a další. Z našeho brněnského klubu vv předseda Jaroslav Foršt, kol.Ing. Jiří Bendák, Josef Gall, Josef Kunce a Jaroslav Morkus, který nesl náš klubový prapor. Z Ostravy přijela část roty aktivních záloh s bojovým praporem a šestičlenná skupina vojenských hudebníků z Olomouce. Po nástupu, tradičně v 10 hodin se ujal slova plk.Ing.Hrabec, který promluvil o odkazu této paraskupiny, jak pro současné dění, tak pro budoucnost. Poté došlo ke kladení věnců a kytic za zvuků pietní hudby a na závěr byla troubená večerka. Po skončení této části, došlo na neformální setkání a besedy mezi přítomnými hosty, rodinou Otiska a vojáky AČR. jafor

1 2 3Doporučujeme: UTON Copyright by UTON.cz ©2024