Klub výsadkových veteránů Brno

Činnost spolku - Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno v roce 2017.

A stále se něco děje:

Výroční schůze.

Dne 6.12. proběhla výroční schůze našeho spolku v salonku klubu Univerzity obrany. Byli pozvaní hosté z prostějovského klubu, kol. Michal Mucha a Jarda Kovář, ředitel KCVV a prezident SPIA Czech ing.Karel Černoch. Chyběl předseda spolku, který byl hospitalizován v nemocnici, ale který i přes to, než odešel, zpracoval veškeré materiály pro jednání této schůze. Do výboru byl na její jednání zvolen a doplněn kol. Kramář, schůzi řídil kol.Dvořáček. V průběhu diskuse se hovořilo o akcích které proběhly a o tom co nás čeká v nastávajícím roce. Ing.Černoch pohovořil o činnosti Komunitního centra pro válečné veterány, s kterým náš spolek aktivně spolupracuje. Rovněž kolega Mucha pohovořil o akcích, které vyplývají z plánu prostějovského klubu. Atmosféra byla přátelská, na závěr se posedělo při číši vínka, nedostatkem byla malá účast členů našeho spolku. jafor

1 2 3Den veteránů.

V pátek 10.ll. se uskutečnil v objektu kasáren na ul.Šumavské slavnostní nástup příslušníků Univerzity obrany ke dni veteránů za účasti studentů, velení UO, pozvaných hostů, občanů a hlavně i žáků základních škol z městské části Královo pole. Slavnost byla zahájena nástupem studentů UO po samostatných celcích a příchodem bojového praporu UO za tónů vojenské hudby z Olomouce. Poté bylo přineseno 5 historických praporů, které byly zapůjčeny z VHÚ, jako symbol veteránů a které po uvítání všech přítomných kancléřem UO p.Dyčkou, kde byly předsedové a zástupci místní samosprávy, společenských organizací, kancléř představil jednotlivé prapory, které prezentovali dnes již historické bojové jednotky. Mezi prapory byl představený i bojový prapor výcvikové základny OSN v Českém Krumlově, kde se v období 2000-2013 vycvičilo a připravilo do mírových misí na 3500 tisíce vojáků a záložníků ,kteří se zúčastnili mísí pod znakem UN. Po tomto ceremoniálu vystoupil rektor UO gen.Ing.Bohuslav Přikryl o významu dne veteránů a za společenské organizace vystoupil předseda našeho spolku Jaroslav Foršt, který ve svém projevu hovořil:
Pane rektore, dámy a pánové,vojáci,vojákyně. Dnes si zde připomínáme den veteránů, jehož symbolem je od konce první světové války květ vlčího máku, což má původ v básni: „Na flanderských polích vlčí máky vlají“... kterou složil v roce 1915 kanadský lékař Džon Mcrey, který sloužil na západní frontě v Belgii, kde viděl tyto květy na hrobech padlých vojáků. Vlčí mák se stal symbolem pro padlé vojáky1.světové války a v roce 1921 se stal vlčí mák symbolem pro sbírku na pomoc válečným veteránům a invalidům a vyjadřuje tak úctu a vzpomínku na bývalé vojáky a bojovníky. Jen za 1.sv padlo na 138 tisíc vojáků z tehdejších českých okresů rakouskauherska, za 2.sv padlo na deset tisíc českých vojáků a to jsou počty, které se nesmí zapomenout. Pomalu v každé české vesnici nacházíme pomníčky, na kterých je napsáno: „Obětem světové války“.Tím je vzdaná úcta všem obětem obou válek. V České republice žije asi na 600 bývalých odbojářů a vojáků z období 2.sv a je nutné si připomínat jejich osudy a životní příběhy, dokud je čas. Je třeba zapomenout na nenávist a nevraživost mezi národy Evropy, které si již dávno podaly ruce nad hroby svých mrtvých a dnes si jen připomínají padlé. I touto vzpomínkou se snaží zabránit tomu,aby se něco jako válka mohlo opakovat. Červený květ máku můžeme vidět v rukou turistů z Velké Británie, kteří dodržují tradici a úctu k padlým, jak pokládají v kryptě kostela Cyrila a Metoděje v Praze, kde padli naši parašutisté, kteří spáchali atentát na Heydricha. Mluvíme o vysloužilcích, legionářích, veteránech. Dnes se nebojím použít slovo veterán. Neoznačuje to nic špatného, žádného žoldnéře, nebo hrdlořeza, jak si to někteří vysvětlují, ale je mezi námi hodně příslušníků AČR, kteří se zúčastňují novodobých misí a tím napomáhají tento historický význam slova veterán formovat a věřím, že i vy studenti UO budete ve své vojenské činnosti v budoucnu slovo veterán obsahově naplňovat. Ať se vám daří. Po projevech rektor UO ocenil jak studenty, tak profesionální vojáky pamětním odznakem za službu v AČR, poté byl proveden slavnostní pochod všech nastoupených vojáků a po nástupu byl odnesen bojových prapor. Po skončení tohoto ceremoniálu byla připravena na nástupišti bojová technika a výzbroj, kde byli připravené ukázky pro žáky základních škol. Představitelé společenských organizací, místní samosprávy a pozvaní hosté se sešli v erbovním salonku na posezení při kávě s vedením UO.
Na sobotu 11.11. v 11 hodin pozval velitel posádky a zástupce rektora UO plk.Ing Milan Marek na pietní akt k uctění památky veteránů na ústředním hřbitově v Brně, kde se za účasti primátora Brna p.Vokřála, představitelů společenských organizací a historických spolků, studentů UO, po krátkém proslovu plk.Marka proběhlo kladení věnců a kytic u pomníku válečných veteránů. jafor

1 2 3Komunitní centrum pro válečné veterány Brno. (KCVV)

V pátek 27.10.2017 v Komunitním centru pro válečné veterány proběhla oslava životního jubilea -70. narozenin válečného veterána, štábního praporčíka v.v.,výsadkáře Jaroslava Foršta. Ten je stále aktivním, v hojné míře spolupracuje s Komunitním centrem pro válečné veterány v Brně, organizačně se podílí na různých vzpomínkových a veteránských akcích. Má sbírku vojenských artefaktů, které nezištně půjčuje. Je jedním ze zakladatelů paraklubu v Jindřichově Hradci a je předsedou z.s. Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno. Za zmínku rozhodně stojí, že se spolu s bývalou starostkou Dolních Vilémovic Jitkou Boučkovou a kolegou Ing. Petrem Dvořáčkem zasadil o záchranu rodného domu Jana Kubiše, kterému bezprostředně hrozila demolice a jeho následnou rekonstrukci. Jako projev uznání byla k této výjimečné příležitosti pracovníky KCVV Brno a Československého legionáře Jaroslavu Forštovi slavnostně předaná „deka cti“. Historie dek pro vojáky se datuje v občanské válce v USA, kdy byl v polních lazaretech nedostatek přikrývek a tak ženské spolky šily zraněným vojákům deky, které jim při odchodu z lazaretu zůstávaly. Významnými gratulanty byli např. ředitel odboru zahraničních operací GŠ AČR plk.Ing.Petr Svoboda MMS, starostka Královo Pole Ing.Karin Karasová aj. autor KCVV

1 2 3Memoriál 13. ročníku zakladatelů výsadkového vojska,gen.Palečka, gen.Krzáka a plk.Černoty a 9. ročník vynálezce padáku Štefana Baniče.

Ve dnech 20-22.9 proběhlo na letišti v Prostějově sportovní setkání výsadkových veteránů ČR a SR, které již tradičně organizuje prostějovský klub VV za podpory 601.ssps,102.pzpr a České asociace parašutismu. Memoriál byl ovlivněn 70. výročím vzniku výsadkového vojska s tím, že díky sponzorům a finančním dotacím se ho mohlo zúčastnit víc veteránů z jednotlivých klubů tak, že každý klub mohl postavit jedno tříčlenné družstvo a k němu dvě osoby jako „doprovod“. Tím se rozšířil počet osob a celkem bylo víc jak dvacet družstev se svými doprovody. Sportovní disciplíny byly jako vždy, střelba ze vzduchovky na 10 metrů, hod granátem na cíl, muži 20 metrů a ženy 15, střelba z luku na 10 metrů, hod šipkami na hodovou vzdálenost 2,37 metrů, veslování na trenažéru na čas podle věkových kategorii a tandemový seskok na padáku. Ubytování bylo zajištěné přímo na letišti ve vyhřívaných stanech, které zabezpečili vojáci z prostějovské posádky, strava byla zajištěna v jídelně u 601. ssps, kam byla zajištěna autobusová doprava, vše klapalo a v organizaci nebyl žádný problém i díky tomu,že organizátorem těchto setkání je prostějovský klub VV a tak kolegové to mají za ta léta zmáknuté. Počasí sice nebylo nic moc, ale i tak to šlo, nepršelo a podmínky pro seskok byly tak na hranici únosnosti. V hlavní den, kdy se sjelo dost hostů,předsedů klubů VV, velitelů z útvarů, byl memoriál zahájen nástupem všech účastníků a jejich poučení a krátce po rozchodu se vše rozběhlo po jednotlivých disciplínách. Z našeho spolku bylo družstvo se startovním číslem 5 ve složení kolegů Dr.Pavel Pazdera, Ing.Petr Dvořáček a Jaroslav Morkus, „manažérem“ družstva byla p.Blanka Pazderová a předseda spolku Jaroslav Foršt. Asi tak i trochu počasím, se absolvování a průběh jednotlivých disciplín rozběhlo velmi rychle a tak to odsýpalo bez nějakých zádrhelů. Na tandemový seskok byl z našeho družstva určený kol.Dr. Pavel Pazdera, který se na seskok těšil současně i trochu s obavami. Ale zvládl to a jak se vyjádřil, ve 4 tisících metrech je potkali i kroupy. Celkově se naše družstvo umístilo v druhé polovině startovní listiny, memoriál vyhrálo družstvo Prostějova a v jednotlivcích Jarda Kovář rovněž z Prostějova. Poděkování patří všem kolegům a vojákům, kteří se podíleli na zajištění a průběhu celého sportovního klání. jafor

1 2 3 4 5 6Uctění památky ppor. in.mem Luďka Severy.

Dne 14.9. v 15.00 hodin proběhla pietní vzpomínka na padlého vojáka KFOR-u št.rotmistra Luďka Severy (*11.4.1977) v obci Měnín – Brno venkov, kde je pochovaný. Na pozvání sdružení válečných veteránů se zúčastnil této vzpomínky předseda našeho spolku Jaroslav Foršt spolu s kolegou Ing. Jiřím Bendákem. Před 15 léty št.rotmistr Severa plnil bojový úkol v sestavě KFOR-u na funkci nabíječ družstva granátometu 1. česko-slovenského praporu KFOR a zahynul při dopravní nehodě OT-64 u Šajkovac v Kosovu při plnění bojového úkolu ve věku 25 let, dne 14.9. 2002. Št.rtm Severa byl příslušníkem tehdejšího 73.mechanizovaného praporu (který byl předchůdcem současného tankového praporu) v Přáslavicích, kde byl velitel minometné čety u minometné roty. K připomenutí jeho života se sešli na hřbitově v Měníně rodina, zást. Krajského voj.velitelství Brno, zástupci spol. organizací, velitel 73.tankového praporu z Přáslavic pplk.Ing.Ján Kerdík spolu s vrchním praporčíkem a kaplanem útvaru, u hrobu byla čestná stráž z pražské posádky spolu s praporečníkem a trubačem. Po krátkém proslovu zástupkyně kr. sdružení válečných veteránů se ujal slova velitel 73. tankového praporu,který krátce vzpomněl na život Luďka Severy. Poté se ujal slova vojenský kaplan, který svoji modlitbou uctil památku všech vojáků AČR padlých v zahraničních misích od roku 1991. Na závěr zatroubil trubač večerku. Štábní rotmistr Severa byl posmrtně povýšen do hodnosti podporučík in. memorial. (hodnost, která byla poplatná své době, dnes již není v v AČR zavedena). jafor

1 2 3Modré přilby v Brně.

Ve dnech 8-10.9. proběhlo v Brně již 9.Mezinárodní setkání modrých baretů a válečných veteránů a současně s tím konference na téma „ Současná bezpečnostní situace“. Akce proběhla pod záštitou ministra obrany ČR, hejtmana Jmkr pana Bohumila Šimka, primárora Brna pana Petra Vokřála, starostky Kr. Pole paní Karin Karasové,rektora UO gen.Bohuslava Přikryla a prezidenta světové asociace modrých baretů ASIP-SPIA pana Laurenta Attar Bayrou. Tohoto setkání se účastnili zástupci AČR, Policie ČR,HZS, bran. bezpečnostního výboru MO, veteránských organizací, členové asociací modrých baretů a vál.veteránů z ČR, Slovenska, Polska, Belgie, Francie, Ukrajiny, Litvy, Jižní Koreje. Celé setkání organizovalo Komunitní centrum válečných veteránů v Brně, Československý legionář a účast probíhala formou akreditace a z našeho spolku se zúčastnil předseda Jaroslav Foršt. Setkání proběhlo v konferenčním sále klubu UO na základě akreditací účastníků a zájemců. Zástupci jednotlivých delegací a pozvaní jednotlivci se zúčastnili neformálního zahájení 7.9. v Komunitním centru válečných veteránů Brno, kde byli přijati organizátory celého setkání. Hlavní den, pátek 8.9. proběhl ve velkém sále klubu UO, kdy v jednotlivých blocích vystoupili k současné bezpečnostní situaci v Evropě jednotliví přednášející z Univerzity obrany, cizinecké policie jmk, hasičského záchranného systému, věnovali velkou pozornost situaci s utečenci ve střední Evropě a nastínily cesty k řešení. Veškeré příspěvky byly na vysoké, odborné úrovni, když připomenu jen některé, tak poslanec Chalupa přednesl poznatky z oblasti bezpečnosti ČR,Václav Klaus ml.k vztahu školství - armáda ČR. Škoda,že se tohoto jednání nezúčastnili ti, kteří mohli získat poznatky pro svoji činnost, jak ze strany Ministerstva obrany, vnitra a dalších oblastí. Večer bylo společenské setkání v hotelu Barceló, kde proběhlo oficiální přijetí představiteli MO, města Brno a jmkr a kde předal prezident ASIP-Spia francouz Laurent Attar-Bayrou pamětní medaile. V sobotu proběhl sportovní den - malá kopaná, Army tests, Czech Army Stromgman a další ukázky v prostoru hřiště UO Dobrovského. Závěrem lze říct, že celé setkání modrých baretů bylo na velmi vysoké úrovní, poděkování patří organizátorům včele s Ing. Karlem Černochem a jeho týmu a rovněž dalším, kteří se na tom podíleli. jafor

1 2 326.8.2017 Chrudim

70.výročí vzniku výsadkových jednotek v Československu.
30.výročí znovuzaložení 71.výsadkového úderného praporu.
20.výročí vzniku 4.výsadkové roty, první plně profesionální jednotky AČR.
Letošní rok je významný pro nás veterány, ale i pro současné výsadkáře AČR, kdy si připomínáme vznik výsadkového vojska v poválečné historii. Klub výsadkových veteránů Jaroslav Klemeše v Chrudimi spolu s velením 43.výsadkového praporu zorganizovali oslavu k tomuto výročí na letišti v Chrudimi pod záštitou ministra obrany ČR a hejtmana východočeského kraje. Velká akce, náročná na organizaci, pořadatele, ale i na všechny účastníky. Mnozí veteráni se začali sjíždět už v pátek navečer, ubytování bylo připravené ve stanech na letišti a hlavní nápor začal v sobotu ráno, desítky veteránů, příznivců a návštěvníků se začalo sjíždět do prostoru letiště, parkoviště aut se plnilo, letiště začalo žít, včetně stánků prodejců militarií, vojáci měli připravené ukázky v přední části hangáru včetně expozice o historii nejen vzniku výsadkového vojska, ale i 30 let činnosti chrudimského výsadkového praporu. Souběžně s těmito oslavami město Chrudim spolu s aeroklubem připravilo v části letiště letecký den, který rovněž přilákal stovky diváků. Celá akce byla zahájena za hudby skotských dudáků The Rebel Pipers a nástupem výsadkových veteránů ČR a SR, pod velením plk.v.z.Koláře, za přítomnosti starosty města Chrudim mgr.Řezníčka, gen.Opaty, gen.v.z.Prokše, gen.v.v.Štepánka, velitele 4.brn ,43.vpr, a dalších hostů, byly čestnou jednotkou pražské posádky přinesen státní prapor ČR a boj.prapor 43.vpr. Minutou ticha byli uctěni všichni veteráni a padlí vojáci AČR , kteří už nejsou mezi námi. Po krátkých proslovech hostů, byla předaná ocenění nejlepším vojákům 43.vpr a předání medailí VIP hostům, slovo kaplana a po zahrání státní hymny ČR a SR bylo zaveleno k odchodu praporů a čestné jednotky a k rozchodu. Celý nástup byl trochu uspěchaný co se týče do času, kde tlačila ukázka seskoků vojáků, kteří již byli ve vzduchu s letounem Casa a kteří provedli seskoky jak na křídlech, tak na kulatých padácích. Z letounu AN-2 (Andula) seskočili 4 odvážlivci na dnes již historických padácích PD-47, které většina z nás osobně zná. Proběhla bojová ukázka přepadu velitelského stanoviště, výcviku musado, přelety letounů a vrtulníků letectva AČR. Po skončení pokračovala volná zábava, všichni registrovaní jsme měli poukázku na výborný vojenský guláš a něco na pití. V rámci tohoto dne předal předseda našeho spolku medaili KVV za zásluhy plk.mgr. Eduardu Stehlíkovi za jeho trvalou podporu historie výsadkářů a předání zlatého odznaku našemu kolegovi Čestmíru Fraňkovi, který bude mít v říjnu životní jubileum. Předání proběhlo trochu v ústraní, protože při slavnostním nástupu nebyl časový prostor. V odpoledních hodinách probíhali statické ukázky výzbroje, osobní setkání a večer pro zájemce grilování prasátka. Průběh celého dne byl vynikající, přispělo k tomu i počasí, zpočátku pod mrakem, ale teplo až dusné počasí. Ovšem stálo to za to a všem organizátorům lze jen poděkovat za tento den. předseda Jaroslav Foršt

1 2 3 4 5 6Univerzita obrany na Svoboďáku.

Je to poprvé, kdy se Univerzita obrany prezentovala na veřejnosti v pátek 28.7. na náměstí Svobody v Brně. Vše začalo pozváním a příchodem hostů na radnici Brno střed, kde se sešli všichni pozvaní, včetně nás,předsedů a zástupců společenských organizací a společně jsme se odebrali na náměstí, kde byla postavena tribuna a na 9 hodinu byli nastoupeni vojáci UO k slavnostnímu vyřazení končících posluchačů. Brněnské náměstí bylo pod kontrolou vojenské policie, která dohlížela na bezpečnost celého prostoru. Příchodem hostů v čele s ministrem obrany Martinem Stropnickým, doprovázeným jeho náměstkyní Alenou Netolickou,prvním zástupcem NGŠ AČR gen.por. Balounem, primátorem Brna Petrem Vokřálem a starostou Brno střed Martinem Landou, které převzalo záštitu nad celou akcí a samozřejmě rektorem-velitelem UO br.gen. Bohuslavem Přikrylem a dalšími hosty. Ceremoniál byl zahájený příchodem praporů za doprovodu čestné jednotky pražské posádky a přehlídkou ministrem obrany. Po přivítání všech přítomných se ujal slova MO Stropnický, který řekl: „Jsem nesmírně rád, že se nacházíme zde, na náměstí Svobody. Není to samoúčelné. Myslím, že je velmi důležité, abyste vy, občané, věděli, že máte armádu, své vojáky, že vypadají, jak vypadají a že jsou odhodlaní své poslání vykonávat do důsledků“ a ocenil tak skutečnost, že se ceremoniál koná v centru Brna, na veřejném místě. Poté vystoupil gen.por.Baloun, který se obrátil na nově vyřazené vojáky s tím,že to jsou oni, kteří budou vydávat rozkazy, vysílat vojáky do rizikových situací, zvažujte varianty, přemýšlejte a moudře se rozhodujte, je to vaše právo a odpovědnost, dodal.
Poté byl vyzvaný por. Adam Brunn, jako nejlepší posluchač, aby vystoupil ke středu, kde byl připravený univerzitní meč a za přítomnosti MO a gen. Balouna rektor UO tímto mečem symbolicky pasoval poručíka za všechny vyřazené posluchače. Po tomto ceremoniálu bylo oceněno 7 posluchačů a posluchaček věcnými dary za jejich výsledky v průběhu studia. Po skončení bylo veleno k slavnostnímu pochodu a tak se všechny celky vydaly na Rašínovu ul. odkud napochodovali po jednotlivých celcích v čele s prapory a slavnostním pochodem prošli před tribunou a všemi občany a rodinnými příslušníky za doprovodu vojenské hudby. Po nástupu na plochu náměstí bylo zaveleno praporům a po jejich odchodu byl povel k rozchodu, který byl signálem k vyhození čepic 98 vyřazených vojáků. My, hosté jsme se přesunuli na radnici Brna střed spolu s vyřazenými vojáky a jejich rodinami, kde bylo malé občerstvení. Celý ceremoniál byl perfektně zvládnutý, počasí mu přálo a byl důstojným vystoupením nejen Univerzity obrany ale celé AČR na veřejnosti. předseda Jaroslav Foršt

1 2 3IX. ročník Střeleckého trojboje v Holešově.

Holešovský klub výsadkových veteránů v pátek 14.7. zorganizoval spolu s policejní školou Holešov 9. ročník střeleckého trojboje na střelnici Holešov - Dobrotice. Střelby byly vyhlášené pro tříčlenné družstvo z každého klubu VV a pro jednotlivce, ve střelbě z SA-58,3+5 ran na vzdálenost 100metrů bez opory na klasický terč, z pistole ČZ-75, 3+5 ran na vzdálenost 25 metrů a ze sportovní malorážky rovněž 3+5 ran na vzdálenost 50 m vleže s oporou. Celkem se sešlo na 60 střelců z ČR a SR v jednotlivcích a 14 družstvech. Z našeho spolku se zúčastnili kolegové Ing.Jiří Bendák CSc, Jarda Morkus, Karel Jochman a Tomáš Kozák. Celkově se umístili v druhé polovině střeleckého pole, ale nešlo jen o samotnou střelbu, většina střelců měla zbraň v ruce poprvé v tomto roce, ale šlo i o přátelské setkání, popovídání a byla to tak společenská akce s občerstvením a dobrou pohodou i díky příznivému počasí se tak střelecký den vydařil. Poděkování patří jak holešovskému klubu VV, tak střední a vysoké policejní škole Holešov za jejich podporu a organizaci. jafor

1 2 3Žilina 2017.

Tak si představte, už je to 5 let, co jsme byli v Žilině a už je to tady znovu, kdy nás naši kolegové výsadkoví veteráni pozvali na setkání VV ve dnech 6-7.7 znovu do Žiliny. Z našeho spolku se sice nikdo nepřihlásil, asi stárneme a už se nechce moc jezdit a když si vše financujeme sami, také to není zadarmo, což byl jeden z důvodů neúčasti od nás. Přesto jsem se rozhodl a ve čtvrtek 6.7. jsem brzo ráno vyrazil směr Slovensko s cílem v Žilině, neboť jsem považoval za slušnost a svoji povinnost jako předseda spolku zúčastnit se alespoň na jeden den tohoto srazu a vybral jsem první den, kdy je nástup všech veteránů a další akce, v prostorách kasáren 5. pluku speciálního určení OSSR. Den byl zahájený slavnostním nástupem za účasti zástupce NGŠ OSSR gmjr. Miroslava Kociána, primátora města Žilina,velitele 5. pluku ZU a vojáků tohoto útvaru, velitel 601.ssps Prostějov, zástupců výsadkových veteránů SR a ČR, vojáků a příznivců, celkem se sešlo asi na 230 přítomných. Nástup byl zahájen příchodem státních vlajek a bojového praporu za doprovodu čestné čety z pořádajícího útvaru,uvítáním hymnami ČR a SR, krátkými projevy hostů a přítomných velitelů voj. jednotek a následovalo přečtení výnosu MO SR o udělení pamětních medaili MO 3,2, a 1 stupně vybraným výsadkových veteránů jako ocenění jejich práce ve veteránském hnutí. Z našeho spolku obdržel tuto medaili MO SR 3. stupně kolega našeho spolku plk.v.v.Ing. Ivan Kutín, kterou jsem převzal a bude mu předaná na členské schůzi. Celkem bylo těmito medailemi oceněno na 14 osob. V další části byl vyhlášen výnos náčelníka GŠ OSSR o udělení pamětního odznaku NGŠ, kterým byly oceněni 4 veteráni a mezi nimi jsem byl i já. Díky slovenští kolegové. Po skončení a odchodu státních vlajek byl volný přesun na prohlídku síně tradic, ukázky výzbroje a výstroje vojáků 5.pluku ZU a dynamická ukázka osvobození zadržovaných osob za použití bojové techniky. Po té jsme se přesunuli před vchod do kasáren k pomníku Josefa Gabčíka, kde se položením věnců a kytic uctila jeho památka. Tím skončil dopolední program a poté všichni odjeli autobusy na prohlídku Budatinského hradu, Strečín a Liptovský Mikuláš, památná místa bojů 2.pb. Zde jsem se už nezúčastnil, ale je potřebné poděkovat všem naším slovenským kolegům za přípravu, organizaci a průběh tohoto setkání, rovněž vojákům z 5. pluku ZU OSSR za ukázky a vynaložené úsilí při zajištění cele veteránské akce v jejich kasárnách. Díky všem. Předseda spolku Jaroslav Foršt

1 2 3 4Vzpomínkové setkání při příležitosti 75.výročí úmrtí Jan Kubiše.

25.6. jsme byli pozvaní do Dolních Vilémovic, rodiště plk.in.mem Jana Kubiše, kde proběhlo vzpomínkové setkání občanů, vojáků, veteránů, příznivců k 75. výročí úmrtí Jan Kubiše. Obec se na to velmi pečlivě připravila, byli pozvaní hosté, kluby vojenské historie s dobovou technikou z 2.sv, vojáci AČR z 22.let základny z Náměště n/O, aktivní zálohy, výsadkoví veteráni od nás z brněnského spolku, přijeli kolegové z Jindřichova Hradce, legionáři, svaz letců a samozřejmě občané obce a okolních obcí. Samotné zahájení bylo velmi působivé, když nad obci proletěl vrtulník Mi-171 a třikrát to tam „protáhl“ velmi nízko, až z toho některým lidem mrazilo. Desítka hostů a organizací úvodem položila květiny a věnce k bustě Jana Kubiše za doprovodu vojáků z roty aktivních záloh, která rovněž nese čestný titul, rota AZ Jana Kubiše. Poté se ujala slova starostka obce, která všechny přivítala a dala slovo předsedovi Jaroslavu Forštovi, který všechny přítomné pořádal o minutu ticha, jako vzpomínku za všechny padlé v období heydrichiády. A po něm zahráli dudáci z The Rebel Pipers. V dalším vystoupení starostka krátce pohovořila o celé historii opravy rodného domku, jak vypadal před a jaký je po rekonstrukci a tím, aniž by si to uvědomila, zhodnotila vlastní podíl na této opravě, který byl ohromný a starostce jen za vše poděkovat. Náš spolek ji udělil pamětní medaili výsadkových veteránů ČR, kterou ji předal předseda spolku s poděkováním za vše, co vykonala. Přítomný zástupce Voj. historického ústavu pplk.Ing.Martin Mlčoch předal paní starostce pamětní medaili gen.Rudolfa Medka, která byla udělena obci Dolní Vilémovice. Po něm se ujal na závěr kaplan z 22. let základny kpt.Petr Němec, který pronesl krátkou modlitbu. Na závěr se hrála státní hymna a tím byla pietní vzpomínka ukončena a pokračovalo se osobními setkání a od 16 hodin byl koncert skupiny Taxmeni. Počasí nám přálo a tak to bylo příjemné nedělní odpoledne, které se vydařilo po všech stránkách. Někteří jsme byli s našimi manželkami a setkali jsme se zde rovněž s potomky Jana Kubiše - viz foto. jafor

1 2 3 4 5 614. ročník mezinárodního veletrhu obranné a výzbrojní techniky v Brně.

Vážení kolegové.
V pátek 2.6. jsem se vrátil z třídenního maratónu na IDETU 2017. Rozhodl jsem se podělit se s Vámi o zážitky, informace, postřehy a pocity. Veletrh byl letos myslím si, hojně zastoupený mnoha firmami a společnostmi a rozhodně bylo na co koukat. O tom všem se přesvědčili tisíce a tisíce návštěvníků. Je velice dobře, že se prezentovaly na tomto veletrhu i kluby výsadkových veteránů ČR a SR. Náš stánek navštívili za ty tři dny opravdu stovky lidí. Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že odhadem to vidím tak na 1500 návštěvníků. Navštívili nás žáci a studenti vojenských škol, příslušníci útvarů, ale i vysloužilí vojáci a bývalí veteráni, kteří jen nostalgicky vzpomínali. Na náš stánek zavítali i významné persony. Vzpomenu jen gen.v.v.Františka Štěpánka, plk.gšt.Eduarda Stehlíka a spousta dalších. Mnozí z návštěvníků ani nevěděli, že nějaké kluby existuji a v tom ta prezentace byla rozhodně přínosem.
Výstavu si podrobně tito lidé prohlíželi. Panely zapůjčeny z VHÚ a byla to v podstatě výstava, která byla nedávno v Chrudimi. Předměty do vitrín zapůjčil z osobní sbírky Jarda Foršt. Já jsem přivezl televizi a pouštěli jsme ve smyčce historické filmy o výsadkářích, stejně tak i novodobé z krátké minulosti, např. O 601.skss. Návštěvníci se mohli podívat i na některé pamětní odznaky a ocenění, která jsme v minulosti vydali a nebo kterými kluby výsadkových veteránů oceňuji své členy. Každopádně mám velice dobrý pocit z reakcí lidí a celkové atmosféry. Myslím si, že prezentace Klubů byla důstojná a plodná. Opravdu velké poděkování v tomto patří Jardovi Forštovi, který vše vyběhal a zařídil a samozřejmě členům brněnského klubu, kteří se tam celé tři dny střídali. Přijeli členové z Jindřichova Hradce, Chrudimi, Olomouce, Bratislavy, Trenčína, ale z Prostějova nikdo. Až na tento fakt hodnotím tuto akci hodně pozitivně. Kolega Michal Mucha.
Celé zhodnocení IDET-u bylo zveřejněné se souhlasem kol.Muchy. Co k tomu dodat? Děkuji všem kolegům, kteří se podíleli na přípravě, průběhu a likvidace naší expozice Dr. Pavel Pazdera, Michal Mucha, Ing.Jiří Bendák CSc, Josef Gall, Jarda Morkus, Víťa Kramář, Ivan Elzner, Pavel Suss a která byla mimochodem hodnocena jako jeden z nejpoutavějších stánků na IDET-u, což zahřeje u srdíčka. Takže, zase za dva roky. jafor

1 2 3 4 5 6Výstavy v Komunitním centru válečných veteránů.

Vedení Komunitního centra válečných veteránů Brno nám nabídlo, že máme možnost zde uspořádat výstavu k 70. výročí vzniku výsadkového vojska, souběžně s výstavou operace Anthropoid, která je vyvedena na plátnech a kterou uspořádal plk.gšt. Eduard Stehlík, ředitel Odboru válečných veteránů MO. Jak se říká, „nevemte to“! Tak začalo shánění „exponátů“ naštěstí mám dostatek výsadkových věcí a předmětů z kterých se nechá vybrat a vytvořit přehledný průřez po obdobích padesátých, šedesátých a sedmdesátých let v oblasti zbraní, výstroje, výzbroje odznaků apod. Něco zapůjčila brněnská firma AWIW (střelnice,prodejna zbraní), něco ze soukromých sbírek a tak se ucelila výstava i pomocí nástěnných plachet, na kterých je graficky a v obrazech provedený vznik a průběh výsadkového vojska za 70 let jeho života v ozbrojených silách Československa a ČR. K tomu je potřeba ještě dodat, že nástěnné plachty, které zapůjčil Odbor válečných veteránů MO je o operaci Anthropoid v obrazech, které namalovala malířka Zdenka Landová už v šedesátých létech a které se zachovaly i přes nepřízeň doby, kdy vznikly a které v obrazech procházejí celou etapou provedení likvidace Heidrycha a je to velice emotivní. Obrazy udivovaly svoji historickou přesností, ale i věrnými zobrazováním postav. A tak se vše dalo dohromady a dne 22.5. proběhla vernisáž za přítomnosti pozvaných hostů, veteránů, členů našeho spolku výsadkových veteránů v čele s našim nejstarším výsadkářem,plk.v.v. Ing.Ivanem Kutínem, a spolu s plk.gšt. Eduardem Stehlíkem a předsedou našeho spolku Jaroslavem Forštem byly zahájené obě výstavy, které jsou přístupně do konce července. Od 18 hodin proběhla přednáška plk. Stehlíka o operaci Anthropoid a jejích nových dokumentů a důkazů. jafor

1 2 3Střelecký memoriál.

Dne 19.května proběhl na střelnici Vrahovice (Prostějov) IV. ročník memoriálu plk.Františka Mansfelda ve střelbě s pistole. Memoriál organizoval prostějovský klub VV za podpory vojáků z 601.ssps a 102. pzpr, každý klub mohl vyslat tři střelce, kteří soutěžili ve střelbě jako jednotlivci a současně jako družstvo a tak z našeho spolku nastoupili kolegové plk.v.v.Ing. Jiří Bendák CSc, mjr.v.z.Dr.Pavel Pazdera a npor.v.z.Jarda Morkus. Celkem se sešlo na 8 desítek střelců z řad veteránů, AČR, policie a ostatní. Střelba proběhla z pistole Clock 9 mm, 3+ 10 ran na standardní terč ve vzdálenosti 25 metrů. Tentokrát se organizace změnila, 1. kategorie byli výsadkoví veteráni, 2. kategorie byla AČR, policie a ostatní a ženy byli samostatně. Celkově kol.Pazdera obsadil 3. místo v kategorii veteránů a naše družstvo skončilo celkově na 14. místě z 20 družstev. Celá akce nebyla jen o střelbách, ale i setkání výsadkových veteránů z ČR a SR, ze strany armády byl zabezpečený na občerstvení vojenský guláš a za příznivého počasí se i posedělo v přátelském ovzduší. jafor

1 2Den vítězství.

Na den 5.května byl pozvaný předseda spolku Jaroslav Foršt spolu s dalšími předsedy společenských organizací a spolků na slavnostní nástup Univerzity obrany, který se tradičně uskutečnil na nástupišti kasáren Šumavská. V 8 hodin byl zahájený ceremoniál před nastoupenými celky studentů a velení UO slavnostním příchodem a vztyčením státní vlajky, příchodem bojového praporu UO a předání hlášení velícím plk. Ing. Markem rektoru - veliteli br.gen.Ing. Přikrylovi, který když dostal slovo, přednesl rozkaz MO a zvýraznil význam Dne vítězství. Na závěr provedli nastoupené celky slavnostní pochod před tribunou, po jeho závěru bylo veleno k odchodu bojového praporu a tím byl ukončený slavnostní nástup UO, který pokračoval dnem otevřených dveří pro základní a střední školy, pro které byla na nástupišti připravena bojová technika, výzbroj a výstroj vojáků AČR.
V úterý 9. května jsme byli pozvaní do Bučovic na slavnostní nástup 74.lmpr ke Dni vítězství kde jsme spolu s dalšími hosty se sešli na klubu útvaru. Z našeho spolku se zúčastnil předseda Jaroslav Foršt, kol. Josef Gall, František Antl a Víťa Kramář. V 10 hodin jsme se přesunuli na nástupiště včetně našeho klubového praporu, který nesl voják od útvaru a kde již byl nastoupený útvar. Po povelech napochodovala čestná jednotka, která doprovázela praporečníky s bojovým praporem a státní vlajkou. Hlavní slovo si vzal velitel, který po přivítání hostů a přítomných na tribuně přečetl rozkaz ministra obrany k tomuto významnému dni. Po jeho proslovu dostal slovo předseda našeho spolku Jaroslav Foršt, který krátce zvýraznil 75. výročí od operace Anthropoid a 70. výročí vzniku výsadkového vojska ke kterému náš spolek udělit útvaru pamětní odznak 70.výr. vzniku výs. vojska na stuze, který předal předseda spolku veliteli pplk. Štěpánkovi před našim praporem a jako další udělil předseda spolku pamětní medaili výsadkových veteránů dnes již bývalému asistentu velitele nrtm. Eduardu Kubrickému za jeho dlouholetý vztah a péči o nás veterány, který vždy při naši návštěvě Bučovic velice obětavě a vzorně zabezpečil naši návštěvu, abychom se cítili příjemně a „jako doma“. Po skončení tohoto aktu velitel zavelel k slavnostnímu pochodu, kdy celý prapor pochodoval před tribunou a vzdal tak úctu všem přítomným. Poté jsme se přesunuli zpět na klub, kde jsme strávili při kávě a besedě společné setkání se všemi přítomným a v odpoledních hodinách jsme odjeli zpět do Brna. Na závěr si neodpustím jeden postřeh a to, že vojákům AČR nebyly udělené pamětní odznaky za službu. Jak jsme se doslechli, nějak to zaskřípalo někde „nahoře“, kde se nestihly podepsat certifikáty k udělení těchto odznaků a tak vojáci bohužel „odešli naprázdno“. Je vidět, že úřednická mašinérie v ozbrojených silách se za dlouhá léta nezměnila, to bylo, je a i nadále bude. Škoda a je to pouze o lidech. předseda Jaroslav Foršt

1 2 370. let výsadkového vojska v Československu.

V regionálním muzeu v Chrudimi byla zahájena výstava Pod vrchlíkem aneb 70. let vzniku výsadkového vojska v Československu a Česku“ na jejichž expozici se podílel Vojenský historický ústav Praha a která mapuje celou historii výsadkových jednotek až po současnost. Záštitu nad výstavou převzal starosta Města Chrudim p.Petr Řezníček, které požehnal vojenský kaplan 43.vpr npor. Novotný. Na vernisáži se z našeho spolku zúčastnil předseda spolku Jaroslav Foršt spolu s kol. Dr. Pavlem Pazderou, byli přítomni vojáci z 43.vpr, zástupci VHÚ Praha, výsadkoví veteráni z chrudimského klubu, jindřichohradeckého klubu a další jednotlivci včetně bývalých velitelů 43.vpr, pozvaní hosté a příznivci. Při zahájení, které provedl vrchní praporčík 43.vpr prap. Robert Otáhal připomněl nejen vznik výsadkového vojska, ale i 30. výročí znovu založení 71. úderného výsadkového praporu v Chrudimi a 20. výročí vzniku první profesionální jednotky AČR, 4. výsadkové roty v Chrudimi. Výstavní panely, které mapují celou výsadkovou historii jsou provedené v černo červené barvě, která je charakteristická pro „paragánské“ barety. Mnozí přítomní se na některých fotkách i poznali, jsou zde figuríny oblečené do polních uniforem a ve středu expozice je umístěna víceúčelová terénní čtyřkolka s figurínou „Hejkala“. Textovou část a obrazové přílohy zpracovali historici VHÚ Praha mjr. Jindřich Plescher, kpt.Pavel Stehlík a Jaroslav Láník. Výstava je rovněž pozvánkou na oslavu zmíněných výročí, která se bude konat v sobotu 26. srpna 2017 na letišti v Chrudimi v součinnosti 43. vpr a Aeroklub Chrudim. jafor

1 2 327.3. In memoriam

Pod záštitou ministra obrany ČR p.Martina Stropnického byla v Komunitním centru válečných veteránů otevřena výstava in memoriam, jejimž autorem je plk.gšt.PhDr.Eduard Stehlík a Mgr. Tereza Mrkvičková, kteří ji spolu s MO p.Stropnickým v pondělí 27.3. zahájili. Vernisáže se zúčastnili pozvaní hosté, ředitel voj. nemocnice Brno plk.Vodák, členka rady jmkr p.Pejchalová, hlavní kaplan AČR plk.Knichal, br.gen.Emil Boček, br.gen.Ing. Karel Blahna vojáci, veteráni a hlavně rodinní příslušnici a pozůstalí uvedených padlých vojáků. Z našeho spolku se zúčastnil předseda Jaroslav Foršt spolu s Dr. Pavlem Pazderou. Výstava zachycuje osudy vojáků AČR, kteří padli v zahraničních misích jako je Pouštní bouře, operace UNPROFOR, KFOR, ISAF v Afganistanu. Jsou zde poprvé ukázané životní osudy vojákyň a vojáků, kteří položili svůj život při výkonu služby v AČR. Je to poprvé, kdy armáda zveřejnila životopisy a podobizny padlých ve válečných misích na 18 panelech jsou medailonky 36 žen a mužů, kteří zahynuli při plnění vojenských povinností od roku 1990. Jak prohlásil MO při úvodním slovu, od svého nástupu do funkce pracoval na tom, aby památka na vojáky, kteří padli za vlast neslábla a opačně, abychom si tyto příběhy připomínali a navázali tak na starší tradice a uvědomovali si, jak vysokou cenu má skutečnost, že můžeme normálně a svobodně žít. Výstava napravuje řadu omylů a nepřesností, které jsou v myšlení veřejnosti a vychází z ověřených zdrojů a poprvé představuje se souhlasem pozůstalých tváře vojáků a vojákyň. jafor

1 2 310.3. Táta parašutistů

Naši kolegové z plzeňského klubu zorganizovali 10. března pietní vzpomínku na gen.por.Karla Palečka (28.1.1896-12.3.1962), „tátu parašutistů“, jak se o něm hovořilo pro jeho péči o všechny podřízené a jak říkal, nebral rozdíl mezi podřízeným a nadřízeným, všichni byli „jeho vojáci“. Cestu do Plzně jsme vykonali voj. autobusem, který vyrazil brzo ráno z Prostějova, kde naložil kolegy z prostějovského, holešovského a olomouckého klubu, včetně vojáků z posádky Prostějov, naše účastníky kol. Ing.Jiří Bendák, Ing. Petr Dvořáček, Jaroslav Morkus a Josef Kunce naložil u motorestu Rohlenka a přes krátkou zastávku po cestě dojel před desátou hodinou ke hřbitovu v Plzni, kde už byli další kolegové z přátelených klubu výs. veteránů, takže na 10 hodinu byla zahájená vzpomínková akce na zakladatele výsadkového vojska, kterou přednesl předseda plzeňského klubu kol. Judr.Ladislav Slíva, který pohovořil o životě a významu odkazu gen.Palečka pro výsadkáře. Po kladení věnců zástupci jednotlivých klubů a spolků, se všichni odebrali na připravené akce, buď do planetária nebo na výstavu Technomanie a prohlídku města, oběd byl zabezpečený a tak v odpoledních hodinách se odjelo domů na Moravu, když jsme dorazili zpět k motorestu Rohlenka po 18 hod. jafor

1 2 3Pocta T.G.M.

V úterý 7.března se zúčastnili zástupci našeho spolku pietní vzpomínky na T.G.Masaryka (7.3.1850-14.9.1937) v Brně, před lékařskou fakultou MU, kde položili za náš spolek kytici k pomníku Masaryka společně s dalšími zástupci spolků, organizací a města Brna. Účast naších kolegů byla díky iniciativě kol.Vítězslava Kramáře, který je v kontaktu se spolkem Ludvíka Svobody. Významnou účastí bylo to, že jsme poprvé v Brně představili vlajku našeho spolku, kterou nesl kol. Josef Kunce a kol. Kramář spolu s kol. Jaroslavem Morkusem položili kytici. Účast občanů byla jako vždy velmi malá. jafor

1 2 3Oslavenci.

31.ledna oslavil 95. narozeniny poslední žijící československý parašutista generálporučík Jaroslav Klemeš(1922), které oslavil ve Vinohradské pivnici, kam mu přišel popřát ministr obrany ČR pan Martin Stropnický, zástupce NGŠ AČR gen.Baloun, vojáci ze 4 brigády,od 43.výs. praporu z Chrudimi, známí a výsadkoví veteráni. Zahrála mu cimbálovka Ondráš a věříme, že mu zdraví ještě poslouží do dalších let. Gen.Klemeš je rodák ze slov. obce Čadce. Sám říká, že je Čechoslovák, za 2.sv odešel do zahraničí, skončil v Anglii, kde prošel radiotelegrafickým výcvikem a koncem války byl vysazen na území protektorátu, para skupina Platinum – Pewter.

1

4.února oslavil 94. narozeniny čestný předseda našeho spolku plk.v.v.Ing.Ivan Kutín, které jsme sním oslavili 10. února na klubu UO Brno při sklence červeného vína. Náš Ivan, rodák z obce Zareča,(Podkarpatská rus), absolvent obchodní akademie, v roce 1948 přísl.71. praporu českosl.parašutistů v Zákupech,absolvent Vysoké voj. školy,v roce 1952 byl ve funkci náčelníka štábu zakladáné 22.výs brigády v Sabinově, kde působil do roku 1961, poté učil na VA v Brně, za postoje v roce 1968 byl propuštěn z armády, rehabilitovaný byl po roce 1990. Přejeme mu hodně zdraví a osobní pohody do dalších let.

2

25.února oslavil 94. narozeniny br.generál Emil Boček, rodák z Brna-Tuřany, který je jedním z posledních žijících letců, kteří bojovali o Anglii v roce 1940. Protektorát opustil v roce 1939 jako šestnáctiletý kluk a přes Balkán, Bejrůt se dostal do Anglie a stal se příslušníkem britského Královského letectva (RAF) u 310.českosl. stíhací perutě, kde provedl 26 operačních letů. Po válce pracoval jako automechanik, soustružník, rehabilitovaný byl po roce 1990. Oslava narozenin proběhla v Komunitním centru válečných veteránů Brno za účasti náměstkyně MO,hejtmana JmK, primátora Brna a dalších hostů. Z našeho klubu byl pozvaný předseda Jaroslav Foršt a kol.Pavel Pazdera (viz.foto).My máme k letcům blízko, nebýt letců, tak jsme se nedostali nahoru k seskokům. I gen. Bočkovi přejeme hodně zdraví do dalších roků. jafor

324.1. Stará Lišeň.

V deset hodin dopoledne byla na místním hřbitově zahájena pietní vzpomínka na lišeňského rodáka pplk.v.z. Josefa Otiska (30.11.1911 - +10.1.1986) československého parašutistu, velitele para skupiny Wolfram. Akci každoročně organizuje Krajské voj. velitelství Ostrava jehož rota aktivních záloh nese tradice J. Otiska. Ředitel KVV Ostrava plk. Ing. Jaroslav Hrabec nás tak již po šesté pozval na tuto vzpomínku, kde se sešli jak vojáci z aktivních záloh a z Kr. voj.velitelství Ostrava, tak hlavně rodina Josefa Otiska, syn a dcera s rodinami, vojáci z 44. a 74. lmpr z J.Hradce a Bučovic, naši kolegové, výs. veteráni z J.Hradce vedené předsedou Petrem Čejkou, veteráni z našeho spolku výs.veteránů Jana Kubiše Brno, starosta městské části Lišně, zástupci obce legionářské a další hosté. Šest vojenských hudebníků zahájili vzpomínku hymnou, poté se ujal slova plk.Ing Hrabec, který ve své řeči vyzvedl nejen činnost Josefa Otiska z pohledu tehdejší doby, ale hlavně jeho odkaz pro dnešní mladou generaci, která by si měla z toho vzít ponaučení pro svůj život. Poté došlo k položení kytic ředitelem KVV plk. Ing. Hrabcem, předsedou našeho spolku Jaroslavem Forštem, předsedou KVV J.Hradec Petrem Čejkou, vojáky obou voj. útvarů z JH a Bučovic a legionáři. Trochu nás všechny zaskočilo, že se nepřidal starosta Lišně. Ale takový je život. Na závěr hudebník zatroubil večerku a postupně jsme se rozešli k nezbytnému focení na společný snímek. jafor

1 2 3 410.1. Centrum pro válečné veterány v Brně.

V úterý 10. ledna jsme navštívili nově vybudované Komunikační centrum válečných veteránů v Brně, které bylo vybudované na ul. Vodova v bývalém objektu ubytovny UO, nákladem přes 8 milionů korun. Centrum vzniklo pod záštitou MO ČR M.Stropnického a hlavním cílem tohoto centra je, že zde vznikly důstojné prostory pro setkávání veteránů, jejich rodin a hlavně je to objekt kam mohou docházet psychologové a další odborníci na podporu válečných veteránů AČR, kteří těžko hledají uplatnění jak ve společnosti, tak i v pracovních příležitostech a které funguje v úzké spolupráci s Vojenskou nemocnicí v Brně. Centrum bylo otevřené dne 24.listopadu 2016 za přítomnosti ministra obrany Stropnického, rektora UO Brno gen.Ing. Bohuslava Přikryla, ředitele VA Vyškov gen.Ing.Josefa Kopeckého, primátora města Brna ing.Petra Vokřála, ředitele vojenské nemocnice plk.Ing.Antonína Vodáka, letce br.gen.v.v. Emila Bočka a desítky dalších hostů a veteránů. K poslechu výborně hrál malý orchestr voj. hudby, který celé akci dodal dobrou náladu, kterou nezkazilo ani nepříjemné vlezlé počasí. Takže se celý ceremoniál vydařil. Ale už dost o těch oficialitách. Po dohovoru s ředitelem Centra ing. Karlem Černochem jsme na úterý 10.ledna dohod-li návštěvu a tak se zde sešli členové našeho spolku, předseda Jar. Foršt s kolegy Ing. Bendák, Ing. Dvořáček, Morkus, Gall a Kramář. Ředitel Centra nás seznámil s účelem a zaměřením celého objektu, který slouží hlavně jako místo pro setkávání veteránů,ke kterým slouží nádherná klubovna, která navazuje na přednáškový nebo schůzový prostor a obě části se nechají propojit v jeden velký sál, kde je možné organizovat větší společenské akce a pro veterány jsou tyto prostory vždy otevřené a zdarma. Takže každý veterán má možnost, po dohodě z ředitelem Centra, si sem nejen pozvat známé, přátelé, ale i uskutečnit rodinné oslavy pro které je zde i kuchyňka a samozřejmě i sociální zařízení. Prostě to nemá chybu a jsou to důstojné prostory pro činnost a zabezpečení veteránů nejen těch druhoválečných, ale i novodobých včetně nás, kde máme vždy otevřené dveře, jak podtrhl ředitel Centra a k tomu můžeme pouze dodat, díky za to. jafor

1 2Takový jsme měli rok 2016.

Tak jako každý rok pravidelně bilancujeme na závěr, abychom zhodnotili veteránské, společenské a reprezentační akce a události, kterých se zúčastnil náš spolek. Pravidelně se na počátku roku zúčastňujeme pietní vzpomínky na československého parašutistu, velitele paraskupiny Wolfram, lišeňského rodáka pplk. Josefa Otiska, jehož jméno nese rota aktivních záloh KVV Ostrava, které je i organizátorem této pietního aktu a náš spolek je pravidelně zván na tuto akci spolu s dalšími kluby VV s Česka. V lednu se předseda spolku zúčastnil oslavy 94. nar. generála Jaroslava Klemeše, které organizoval 43.výsadkový prapor spolu s kolegy z KVV Chrudim a tím jsme vzdali úctu poslednímu žijícímu parašutistovi, který byl vysazený za 2.sv na naše území z Anglie. Zde musím připomenout, že jsme rovněž v únoru oslavili 93. narozeniny našeho čestného předsedy kolegy Ing. Ivana Kutína a rovněž jemu přejeme i nyní hodně zdraví do dalších let. Zástupci našeho spolku jsou pravidelně zvaní na výroční schůze dalších klubů a tak jsme přijali pozvání našich kolegů z bratislavského klubu VV a jejich VČS se zúčastnil kol. Foršt spolku s kol. Bendákem, kdy tato cesta měli i hlubší význam a to zapůjčení padáků na připravovanou výstavu. Výstavu k vzniku 70. výročí výsadkového vojska jsme díky vstřícnosti vedení Univerzity obrany a podpory našeho kolegy Pavla Pazdery zorganizovali v prostorách UO, jejímž kurátorem byl kol. Foršt, který zapůjčil své dnes již historické předměty z výstroje a výzbroje výsadkáře a díky ochotě 43. výs. praporu v Chrudimi, který nám zapůjčil padáky a Červených baretů Prostějov, jsme za velkého přispění kol. Pazdery, Bendáka, Galla, Morkuse, Kramáře, Susse 22. března vernisáží zahájili tuto výstavu, která měla úspěch a odraz, jak mezi studenty UO, tak výsadkovými veterány a veřejností a tato výstava byla největší společenskou akci v tomto roce, kterou pořádal náš spolek.

Zástupci našeho spolku se zúčastňují vzpomínkových akcí na para skupiny v našem kraji, jako je Ořechov u Telče na skupinu OUT Distanc, kde byl rovněž gen. Klemeš a z rozhovoru kol.Dvořáčka s generálem o česk. parašutistovi Oldřichu Dvořákovi (sk.Stell), který je pochovaný na voj. hřbitově v Brně, gen.Klemeš nám nejen potvrdil ale i doporučil, abychom Oldřicha Dvořáka znovu „objevili“. 22. letecká základna v Náměšti n/O každoročně pořádá v květnu pietní vzpomínku na skupinu Spelter v Kramolíně, kde jsme rovně pravidelně zvaní na tuto akci a které se zúčastnili zástupci našeho spolku a tak důstojně reprezentovali nás - výsadkové veterány. Rovněž v květnu zorganizoval KVV Praha západ slavnostní nástup k 71. výročí osvobození Československa, kam byli pozvaní 4 členové našeho spolku a tak spolu s kolegy z Prostějova, kteří zabezpečili autobus, jsme se zúčastnili této polo soukromé akce, organizované kol. Vondrou. Měsíc červen automaticky přináší 18. června vzpomínkovou akci na československé parašutisty, kteří zahynuli v roce 1942 v pravoslavném chrámu na Resslově ulici, které se z našeho spolku zúčastnili kol. Bendák, Morkus, Dvořáček a Kunce a zase díky zorganizované přepravě z Prostějova se tak mohli zúčastnit. Zde, tedy v Praze, kdyby se této akce nezúčastnili výsadkoví veteráni ze všech klubů,tak by tam asi nebyl nikdo kdo by zaplnil prostory před chrámem.

Rovněž v naši partnerské obci, Dolních Vilémovicích, proběhla pietní vzpomínka na rodinu Kubišových, kterou pravidelně organizuje starostka p.Jitka Boučková a i když skromně, byli zde zástupci obce legionářské, vojáci z kr. velitelství Jihlava, velitel voj. základny v Náměšti n/O plk. Čeperka a další, tak z našeho spolku se zúčastnil kol. Gall, manželé Pazderovi a kol. Foršt. Zde došlo k prvotnímu setkání s novým velitelem let. základy, který nás oslovil, abychom po vzájemné dohodě navštívil základnu a setkali se s vojáky. Je to další cesta pro propagaci našeho spolku Jana Kubiše. Samostatnou kapitolou jsou střelby z ručních zbraní ,které organizují kolegové z Prostějovského klubu,za podpory vojáků z 601.ssps a 102. pzpr na střelnici Vrahovice, střelby v Holešově na střelnici Dobronín jejíž pořadatelem je KVV Holešov za podpory policejní školy a kterých se zúčastnili členové našeho spolku kol. Bendák, Morkus, Kozák a Pazdera. Není to pouze o střelbách, ale je to svým způsobem i společenská akce mezi veterány ČR a SR. Rovněž obec legionářská v Brně spolu s firmou AWIW pravidelně organizuje střelecký memoriál o pohár Marie Ljajkové, rodačky z Brna a slavné odstřelovačky z východní fronty, kterého se zúčastnil kol. Bendák a kol. Gall.

V červenci jsme se zúčastnili slavnostního nástupu 74. leh.mot.praporu v Bučovicích, kde se loučil velitel praporu plk.Ing.Svoboda, který byl přemístěn na vyšší funkci na GŠ v Praze a jeho pozici zaujal nově jmenovaný pplk.Ing. Štepánek. Zde,u tohoto útvaru došlo k obměně všech vedoucích funkcí, odešel NŠ, velitel 1. roty a tak vybudované dobré vztahy s velením útvaru spolu s nimi odešli, ovšem na druhé straně naše stopy nezanikly a předaná štafeta ve velení pomalu zase pozitivně pokračuje, což je pro vzájemný vztah - náš spolek - vojáci AČR velmi pozitivní. Zde máme jednu nedokončenou akci a to 2. ročník ve střelbě mezi námi veterány a vojáky útvaru o putovní pohár našeho spolku a tak se tato akce, po vzájemné dohodě odkládá na příští rok. 26.8. holešovský klub VV organizoval poslední nástup příslušníků 7. pluku zvl. určení jako vzpomínku na 55. výročí jeho vzniku, kterého se zúčastnili kol. Antl, Stross a Musil, bývalí příslušníci tohoto pluku a nástupu se zúčastnili kol.Bendák, Gall, Morkus, Kunce, Kramář. Holešováci byli oceněni pamětním odznakem na stuze a rovněž náš spolek obdržel pamětní odznak na toto výročí. 23.10. proběhlo v Prostějově setkání bývalých účastníků k 50. výročí největšího výsadkového cvičení Vltava, které organizovali kolegové Červené barety Prostějov a kterého se z našeho klubu zúčastnili kol. Stross, Bendák a Gall a rovněž zde byly udělené pamětní odznaky na stuze těmto účastníkům. Nesmíme rovněž zapomenout 11.11. den veteránů, který byl v tomto roce náročný na naši účast. Na pozvání UO se předseda spolku kol. Foršt zúčastnil slavnostního nástupu UO v ranních hodinách v kasárnách na Šumavské a potom slavnostního posezení s rektorátem UO a zástupci dalších spol.organizací, kde kol. Foršt předal UO pamětní odznak na cvičení Vltava jako historickou připomínku na výsadkové vojsko. Na pozvání velitele brněnské posádky plk.Ing. Marka se kol. Ing.Bendák, Ing.Dvořáček a Kramář zúčastnili pietního aktu na ústředním hřbitově, kde položili kytici u pomníku válečných veteránů spolu se zástupci dalších společenských organizací a zástupců města Brna. V odpoledních hodinách se kol. Foršt, Franěk a Gall zúčastnili slavnostního nástupu 74. leh. mot. praporu na zámku v Bučovicích, který byl rovněž připomínkou dne veteránů a při kterém i zde předal kol. Foršt pamětní odznak na cvičení Vltava tomuto bojovému útvaru.

Na závěr zhodnocení letošního roku děkuji Vám všem kolegům, kteří zde byli jmenovaní, nejen za ochotu, ale hlavně aktivní účast na všech akcích, kterých se na pozvání zúčastňujeme, ale i vám všem za podporu našeho spolku. Nebyly zde vyjmenované všechny akce, jde nám o to, abychom i v příštím roce pokračovali v prosazování veteránského hnutí, účastí na všech předpokládaných akcích. Nesmíme zde zapomenout i naše webové stránky, za které je potřeba poděkovat našemu příznivci a správci těchto stránek Davidu Beerovi za jejich vedení a popularizování našeho spolku, k dnešnímu dni bylo na těchto stránkách přes 9 a půl tisíce návštěvníků a stále se řadíme mezi několik klubů VV, kteří mají svoje webové stránky. Rovněž musím připomenout a hlavně poděkovat kol. Ing.Jiřímu Bendákovi za trvalou péči a vynaložené úsilí při zpracovávání naši kroniky, kde je podchycen život našeho spolku. V příštím roce budou podobné akce, které mají trvalé místo v naši činnosti. Ovšem mimo to je předpoklad, že se zúčastníme slavnostního shromáždění k 70. výročí vzniku výs. vojska v dubnu v Prostějově, budeme mít svoji vlastní expozicí výsadkových veteránů ČR a SR na 14. ročníku mez. zbroj. veletrhu Idet ve dnech 31.5 -2.6. I mimo plán činnosti si dejme úkol, zmapovat činnost česk. parašutisty Oldřicha Dvořáka a podat návrh na jeho ocenění. Rovněž tak ve dnech 5-7.7. kolegové ze SR pořádají setkání výsadkových veteránů v Žilině a s tím i spojený memoriál VV, který ovšem bude pouze symbolický, tak budou další akce, které jsou předložené v našem plánu činnosti a i další, které přijdou v průběhu roku.

Na závěr nám všem přeji v roce 2017 hodně zdraví, osobní pohody, klid v rodinách a abychom se vídali pravidelně v průběhu celého příštího roku. Děkuji Vám všem.
Předseda spolku - Jaroslav Foršt.

1Doporučujeme: UTON Copyright by UTON.cz ©2024