Klub výsadkových veteránů Brno

Činnost spolku - Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno v roce 2016.

A stále se něco děje:

Takový jsme měli rok 2016.

Tak jako každý rok pravidelně bilancujeme na závěr, abychom zhodnotili veteránské, společenské a reprezentační akce a události, kterých se zúčastnil náš spolek. Pravidelně se na počátku roku zúčastňujeme pietní vzpomínky na československého parašutistu, velitele paraskupiny Wolfram, lišeňského rodáka pplk. Josefa Otiska, jehož jméno nese rota aktivních záloh KVV Ostrava, které je i organizátorem této pietního aktu a náš spolek je pravidelně zván na tuto akci spolu s dalšími kluby VV s Česka. V lednu se předseda spolku zúčastnil oslavy 94. nar. generála Jaroslava Klemeše, které organizoval 43.výsadkový prapor spolu s kolegy z KVV Chrudim a tím jsme vzdali úctu poslednímu žijícímu parašutistovi, který byl vysazený za 2.sv na naše území z Anglie. Zde musím připomenout, že jsme rovněž v únoru oslavili 93. narozeniny našeho čestného předsedy kolegy Ing. Ivana Kutína a rovněž jemu přejeme i nyní hodně zdraví do dalších let. Zástupci našeho spolku jsou pravidelně zvaní na výroční schůze dalších klubů a tak jsme přijali pozvání našich kolegů z bratislavského klubu VV a jejich VČS se zúčastnil kol. Foršt spolku s kol. Bendákem, kdy tato cesta měli i hlubší význam a to zapůjčení padáků na připravovanou výstavu. Výstavu k vzniku 70. výročí výsadkového vojska jsme díky vstřícnosti vedení Univerzity obrany a podpory našeho kolegy Pavla Pazdery zorganizovali v prostorách UO, jejímž kurátorem byl kol. Foršt, který zapůjčil své dnes již historické předměty z výstroje a výzbroje výsadkáře a díky ochotě 43. výs. praporu v Chrudimi, který nám zapůjčil padáky a Červených baretů Prostějov, jsme za velkého přispění kol. Pazdery, Bendáka, Galla, Morkuse, Kramáře, Susse 22. března vernisáží zahájili tuto výstavu, která měla úspěch a odraz, jak mezi studenty UO, tak výsadkovými veterány a veřejností a tato výstava byla největší společenskou akci v tomto roce, kterou pořádal náš spolek.

Zástupci našeho spolku se zúčastňují vzpomínkových akcí na para skupiny v našem kraji, jako je Ořechov u Telče na skupinu OUT Distanc, kde byl rovněž gen. Klemeš a z rozhovoru kol.Dvořáčka s generálem o česk. parašutistovi Oldřichu Dvořákovi (sk.Stell), který je pochovaný na voj. hřbitově v Brně, gen.Klemeš nám nejen potvrdil ale i doporučil, abychom Oldřicha Dvořáka znovu „objevili“. 22. letecká základna v Náměšti n/O každoročně pořádá v květnu pietní vzpomínku na skupinu Spelter v Kramolíně, kde jsme rovně pravidelně zvaní na tuto akci a které se zúčastnili zástupci našeho spolku a tak důstojně reprezentovali nás - výsadkové veterány. Rovněž v květnu zorganizoval KVV Praha západ slavnostní nástup k 71. výročí osvobození Československa, kam byli pozvaní 4 členové našeho spolku a tak spolu s kolegy z Prostějova, kteří zabezpečili autobus, jsme se zúčastnili této polo soukromé akce, organizované kol. Vondrou. Měsíc červen automaticky přináší 18. června vzpomínkovou akci na československé parašutisty, kteří zahynuli v roce 1942 v pravoslavném chrámu na Resslově ulici, které se z našeho spolku zúčastnili kol. Bendák, Morkus, Dvořáček a Kunce a zase díky zorganizované přepravě z Prostějova se tak mohli zúčastnit. Zde, tedy v Praze, kdyby se této akce nezúčastnili výsadkoví veteráni ze všech klubů,tak by tam asi nebyl nikdo kdo by zaplnil prostory před chrámem.

Rovněž v naši partnerské obci, Dolních Vilémovicích, proběhla pietní vzpomínka na rodinu Kubišových, kterou pravidelně organizuje starostka p.Jitka Boučková a i když skromně, byli zde zástupci obce legionářské, vojáci z kr. velitelství Jihlava, velitel voj. základny v Náměšti n/O plk. Čeperka a další, tak z našeho spolku se zúčastnil kol. Gall, manželé Pazderovi a kol. Foršt. Zde došlo k prvotnímu setkání s novým velitelem let. základy, který nás oslovil, abychom po vzájemné dohodě navštívil základnu a setkali se s vojáky. Je to další cesta pro propagaci našeho spolku Jana Kubiše. Samostatnou kapitolou jsou střelby z ručních zbraní ,které organizují kolegové z Prostějovského klubu,za podpory vojáků z 601.ssps a 102. pzpr na střelnici Vrahovice, střelby v Holešově na střelnici Dobronín jejíž pořadatelem je KVV Holešov za podpory policejní školy a kterých se zúčastnili členové našeho spolku kol. Bendák, Morkus, Kozák a Pazdera. Není to pouze o střelbách, ale je to svým způsobem i společenská akce mezi veterány ČR a SR. Rovněž obec legionářská v Brně spolu s firmou AWIW pravidelně organizuje střelecký memoriál o pohár Marie Ljajkové, rodačky z Brna a slavné odstřelovačky z východní fronty, kterého se zúčastnil kol. Bendák a kol. Gall.

V červenci jsme se zúčastnili slavnostního nástupu 74. leh.mot.praporu v Bučovicích, kde se loučil velitel praporu plk.Ing.Svoboda, který byl přemístěn na vyšší funkci na GŠ v Praze a jeho pozici zaujal nově jmenovaný pplk.Ing. Štepánek. Zde,u tohoto útvaru došlo k obměně všech vedoucích funkcí, odešel NŠ, velitel 1. roty a tak vybudované dobré vztahy s velením útvaru spolu s nimi odešli, ovšem na druhé straně naše stopy nezanikly a předaná štafeta ve velení pomalu zase pozitivně pokračuje, což je pro vzájemný vztah - náš spolek - vojáci AČR velmi pozitivní. Zde máme jednu nedokončenou akci a to 2. ročník ve střelbě mezi námi veterány a vojáky útvaru o putovní pohár našeho spolku a tak se tato akce, po vzájemné dohodě odkládá na příští rok. 26.8. holešovský klub VV organizoval poslední nástup příslušníků 7. pluku zvl. určení jako vzpomínku na 55. výročí jeho vzniku, kterého se zúčastnili kol. Antl, Stross a Musil, bývalí příslušníci tohoto pluku a nástupu se zúčastnili kol.Bendák, Gall, Morkus, Kunce, Kramář. Holešováci byli oceněni pamětním odznakem na stuze a rovněž náš spolek obdržel pamětní odznak na toto výročí. 23.10. proběhlo v Prostějově setkání bývalých účastníků k 50. výročí největšího výsadkového cvičení Vltava, které organizovali kolegové Červené barety Prostějov a kterého se z našeho klubu zúčastnili kol. Stross, Bendák a Gall a rovněž zde byly udělené pamětní odznaky na stuze těmto účastníkům. Nesmíme rovněž zapomenout 11.11. den veteránů, který byl v tomto roce náročný na naši účast. Na pozvání UO se předseda spolku kol. Foršt zúčastnil slavnostního nástupu UO v ranních hodinách v kasárnách na Šumavské a potom slavnostního posezení s rektorátem UO a zástupci dalších spol.organizací, kde kol. Foršt předal UO pamětní odznak na cvičení Vltava jako historickou připomínku na výsadkové vojsko. Na pozvání velitele brněnské posádky plk.Ing. Marka se kol. Ing.Bendák, Ing.Dvořáček a Kramář zúčastnili pietního aktu na ústředním hřbitově, kde položili kytici u pomníku válečných veteránů spolu se zástupci dalších společenských organizací a zástupců města Brna. V odpoledních hodinách se kol. Foršt, Franěk a Gall zúčastnili slavnostního nástupu 74. leh. mot. praporu na zámku v Bučovicích, který byl rovněž připomínkou dne veteránů a při kterém i zde předal kol. Foršt pamětní odznak na cvičení Vltava tomuto bojovému útvaru.

Na závěr zhodnocení letošního roku děkuji Vám všem kolegům, kteří zde byli jmenovaní, nejen za ochotu, ale hlavně aktivní účast na všech akcích, kterých se na pozvání zúčastňujeme, ale i vám všem za podporu našeho spolku. Nebyly zde vyjmenované všechny akce, jde nám o to, abychom i v příštím roce pokračovali v prosazování veteránského hnutí, účastí na všech předpokládaných akcích. Nesmíme zde zapomenout i naše webové stránky, za které je potřeba poděkovat našemu příznivci a správci těchto stránek Davidu Beerovi za jejich vedení a popularizování našeho spolku, k dnešnímu dni bylo na těchto stránkách přes 9 a půl tisíce návštěvníků a stále se řadíme mezi několik klubů VV, kteří mají svoje webové stránky. Rovněž musím připomenout a hlavně poděkovat kol. Ing.Jiřímu Bendákovi za trvalou péči a vynaložené úsilí při zpracovávání naši kroniky, kde je podchycen život našeho spolku. V příštím roce budou podobné akce, které mají trvalé místo v naši činnosti. Ovšem mimo to je předpoklad, že se zúčastníme slavnostního shromáždění k 70. výročí vzniku výs. vojska v dubnu v Prostějově, budeme mít svoji vlastní expozicí výsadkových veteránů ČR a SR na 14. ročníku mez. zbroj. veletrhu Idet ve dnech 31.5 -2.6. I mimo plán činnosti si dejme úkol, zmapovat činnost česk. parašutisty Oldřicha Dvořáka a podat návrh na jeho ocenění. Rovněž tak ve dnech 5-7.7. kolegové ze SR pořádají setkání výsadkových veteránů v Žilině a s tím i spojený memoriál VV, který ovšem bude pouze symbolický, tak budou další akce, které jsou předložené v našem plánu činnosti a i další, které přijdou v průběhu roku.

Na závěr nám všem přeji v roce 2017 hodně zdraví, osobní pohody, klid v rodinách a abychom se vídali pravidelně v průběhu celého příštího roku. Děkuji Vám všem.
Předseda spolku - Jaroslav Foršt.

16.12. Výroční schůze našeho spolku.

Jak ten rok utekl, dá se to měřit i tím, že už byl zase termín výroční schůze a přitom ta poslední byla tak nedávno, jak ten čas letí! Je to tak, že velkou většinou je to na bedrech předsedy, zpracování zprávy o činnosti, plán na příští rok, zorganizovat za pomocí dalších nějaké občerstvení, abychom neseděli na sucho atd. Je toho hodně, hlavně v drobnostech, které ubíjejí. Schůzi jsme měli tradičně v salonku na klubu Univerzity obrany, kol. Morkus spolu s kol. Jochmanem a Kramářem zabezpečili nějaké pochutiny, předseda dovezl trochu červeného z Bránic a tak byl položený základ pro pohodové jednání. Nesešli jsme se všichni, jak bývá zvykem jsou někteří členové, kteří mají zrovna v tenhle termín hodně „domácích úkolů“, ale početně jsme byli usnášení schopni. Pozvali jsme kolegy z prostějovského klubu VV a tak již tradičně přijeli kol. Jarda Kovář a Michal Mucha, které už bereme jako domácí, byl pozvaný Ing.Olin Jurman ( bývalý výsadkář), autor knih o čs. legionářích, Špion, Dvojitý agent a další, a Ing. Ladislav Petráš za spolek „Veteráni ozbr. sil a bezpeč. sborů z.s.“ ( VOSBS). Přivítání a řízení schůze vedl předseda spolku, který úvodem k vzpomínce přečetl jména všech těch veteránů z našeho spolku, kteří již nejsou mezi námi, tak abychom si je připomněli alespoň v naších myslích. Zprávu o činnosti přednesl předseda, která zmapovala celoroční činnost spolku a nastínila akce v roce 2017 na které bychom se měli zaměřit. V diskusi se vyjádřilo 9 řečníků, kde se rovněž projednal návrh na přijetí memoranda o spolupráci s výše uvedeným spolkem VOSBS, plán činnosti spolku na příští rok a tak jsem úspěšně završili tento rok gratulací našim jubilantům, kteří dosáhli kulatých výročí ve svém životě kol. Kozák a kol. Jochman 65 let, kol.Ing. Bendák a kol.Antl 75 let. Mezi tím Jarda Kovář, vášnivý fotograf, nám udělal pěkné snímky z jednání a posezení, za což mu patří dík. Navržené dokumenty byly jednomyslně schválené pro další činnost spolku a tak po oficiální části jsme poseděli, každý má v zásobě hodně příběhu a zážitku „starých zbrojnošů“ a tak bylo o čem povídat ještě hodně dlouho a rozešli jsme se spokojeni, že se nám dařilo v roce 2016. jafor

1 2 311.11. Den veteránů.

Tentokrát jsme dostali víc pozvánek na tento významný den a tak jsme museli řešit, kdo kam půjde a ne všichni členové našeho spolku měli zájem. Takže se na Univerzitě obrany zúčastnil předseda spolku Jaroslav Foršt který šel na slavnostní nástup v kasárnách na Šumavské, spolu s dalšími představiteli společenských organizací a spolků, občanskými zaměstnanci UO a školních tříd ze škol v Kr. poli. Na tribuně bylo rektorát UO, hosté a představitelé místní samosprávy, na nástupišti byly nastoupené jednotky školního pluku, v pozadí za nimi byla rozmístěná bojová technika a za zvuků vojenské hudby z Olomouce byly přinesené historické bojové prapory, jako symboly vojenských tradic. Poté byl zvednuta na stožár státní vlajka a přinesen bojový UO za doprovodu čestné čety, předáno hlášení rektorovi UO gen.Ing. Bohuslavu Přikrylovi a po přehlídce nastoupených celků a jejich pozdravu přednesl rektor UO slavnostní projev o významu dne veteránů a jeho odkaz pro mladou generaci. Byl vyhlášen rozkaz MO o udělení medailí za službu v AČR a jmenovaným byly rektorem UO předané. Po skončení tohoto ceremoniálu bylo veleno k odnesení bojového praporu za doprovodu hudby a byl rozchod. Neformální část pokračovala ukázkami bojové techniky,zbraní a výstroje přítomným školákům a hosté se přesunuly na klub UO do erbovního salonku, kde pokračovalo setkání s rektorátem UO a zde si vzal slovo i předseda spolku kol.Foršt, který pohovořil o nedávném 50.výročí cvičení Vltava a při té příležitosti předal rektorovi UO pamětní odznak na stuze, který náš spolek spolu s Červenými barety Prostějov udělil Univerzitě obrany.

1 2

Další částí oslav Dne veteránů proběhl na pozvání velitele posádky Brno plk.Ing. Milanem Markem na ústředním hřbitově v Brně ve vojenské sekci u pomníku veteránů v 11 hodin, kde po krátkém projevu o významu Dne veteránů přítomným delegacím města, společenských organizací,spolků a klubů. Za náš spolek se zúčastnili kolegové Ing.Jiří Bendák, Ing. Petr Dvořáček a Víťa Kramář, kteří šli jako poslední ze všech přítomných položit kytice k pomníku a zde došlo doslova k trapné záležitosti, když mladý kapitán AČR, který vše řídil jako ceremoriář, ohlásil naše zástupce výsadkových veteránů, že delegaci vede Jan Kubiš !!? aniž by si uvědomil k jakému přešlapu došlo. Ale už to bylo venku, nedalo se to vrátit. Historicky trapná situace, která se sice po skončení pietního aktu vysvětlila, ale je to příkladem toho, že naše mladá generace nezná historii.

4

Do třetice jsme se zúčastnili na pozvání velitele 74. lmopr v Bučovicích v odpoledních hodinách slavnostního nástupu tohoto útvaru na zámku města, kde od 14,hodin byl slavnostní nástup za doprovodu vojenské hudby z Olomouce. Z našeho spolku se tohoto nástupu zúčastnil předseda kol. Jaroslav Foršt, kol. Čestmír Franěk a Josef Gall. Nástupu se zúčastnili představitelé města, společenských organizací a dalších představitelů z místních samospráv. Nástup byl zahájen příchodem bojového praporu a státní vlajky za doprovodu čestné čety, následoval projev velitele útvaru pplk. Ing. Štěpánka o významu Dne veteránů, poté dostal slovo náš předseda spolku, který nejen že pozdravil vojáky za všechny veterány, ale pohovořil o nedávném výročí k cvičení Vltava a předal veliteli útvaru pamětní odznak na stuze který jsme udělili tomuto bojovému útvaru. Dalším aktem bylo vyhlášení rozkazu MO o udělení medailí za službu v AČR a jmenovaným vojáků byly předány velitelem a starostou města Bučovice. Po skončení byl odnesen bojový prapor a státní vlajka a bylo zaveleno k rozchodu. Hosté, včetně nás byli pozvaní na posezení u kávy na klubu útvaru, kde jsme se setkali s dalšími hosty a tak jsme po skončení odjeli spokojeně domů. jafor

5 6 71.10. Střelecký memoriál.

V Brně proběhl VIII. ročník střelecké soutěže „Memoriál Marie Ljalkové“ a memoriál „Padlých hrdinů za svobodu republiky a demokracie“, který pořádala čs. Obec legionářská jednota JMK spolu s fi AWIW Brno. Střelba proběhla ve kategoriích A - muži, ženy; B- družstva v disciplínách: z 9 mm pistole Glock, Walter, HK USP, SGM-9 na terč nekrytě ležící figura s kruhy na vzdálenost 25m,3+10 ran za 2+4 min s tím,že si střelci vylosovaly uvedené pistole. Další disciplínou byla střelba s laserové pistole 3+10 ran v stoje a poslední byla střelba družstev z revolveru 5+5 ran na 20 metrů a mimo soutěž si mohli účastníci střelit z dlouhé zbraně. Memoriál proběhl na střelnici fi AWIW v Heršpicích za vynikající organizace a domácího prostředí. Díky dlouholeté spolupráci našeho spolku s legionáři jsme pravidelně zvaní a tak se memoriálu zúčastnili kol. Ing. Jiří Bendák, Josef Gall a Tomáš Foršt ml. Celkově se umístili v první polovině střelců, což nebylo podstatné, ale hlavně bylo mít možnost si zastřílet z různých druhů pistolí. Celkovým vítězem se stal Karel Krátký ze spolku válečných veteránů Liberec a přibývá žen, které se tohoto memoriálu zúčastňují. Marie Ljalková, nar. 3.11.1920 v Polsku, volyňská Češka, nastoupila v roce 1942 v Buzuluku k k náhradní rotě 1.čs. samostatného praporu, kde prošla zdravotnickým kurzem a kurzem odstřelovačů. Prošla bojem u Sokolova, měla celkem 30 úspěšných zástřelů. V roce 1944 se vrátila ke zdravotníkům, po válce absolvovala zdrav. školu, pracovala ve vojenských nemocnicích v Praze a Olomouci v hodnosti nadporučík, po roce 1990 povýšena do hodnosti plukovník, léta žila v Brně, kde zemřela 7.11.2011. jafor

1 2 3Setkání „Vltava 66“.

V Prostějově proběhlo dne 23.9. v Národním domě setkání bývalých účastníků cvičení „Vltava 66“ které organizovali kolegové z o.s. Červené barety. Setkání se uskutečnilo po 50 létech od tohoto cvičení, které bylo největší v historii výsadkového vojska. Cvičení proběhlo v září roku 1966 a celkem se ho zúčastnilo na 78 tisíc československých vojáků, 670 tanků, 1160 OT, 13 800 automobilů, na 700 letounů a vrtulníků, z toho bylo povoláno na cvičení 15 200 vojáků ze zálohy, 705 vozidel a 264 motocyklů z nár. hospodářství (zmobilizovaná technika). Tehdejší spojenecká vojska ze Sovětského svazu, Maďarska, Polska a NDR se zúčastnila 12000 vojáky, 200 letouny, 350 OT a 1500 automobily. V rámci tohoto cvičení byla vytvořena výsadková divize z 22 výs. brigády, 7. pluku zvl. určení doplněných vojáky ze zálohy v celkovém počtu 1635 výsadkářů a pro provedení vzdušného výsadku, byly vyčleněno 12 letounů IL-14T, dva vrtulníkové pluky a sovětských 45 letounů AN-12 pro přepravu výsadků a bojové techniky. Protože naše padáky OVP-65, které bylo možné použít pro hromadný výsadek, měly v té době problémy se zádržkovými zámky, sověti zapůjčili na 1500 nových souprav jejich padáků D-3, včetně záložních padáků, na které se museli naši výsadkáři „přeškolit“ i proto, že tento typ padáků se nedal absolutně řídit a nedaly se odpoutat od těla výsadkáře po dopadu. Vysazení této cvičné výsadkové divize bylo provedeno na plochy v jižních Čechách, kde byla i vysazena bojová technika na padákových plošinách B a P - 127, které používaly padákové systémy s 3 padáky, každý o ploše 850 m !! a raketové brzdící motory. Vysazení bylo provedené z letounů AN-12. Tolik krátce k tomuto cvičení. Setkání účastníků z řad výsadkových veteránů proběhlo v Lidovém domě a pro omezené kapacity bylo pozváno pouze 100 veteránů. Po přivítání postupně proběhla vzpomínka na cvičení, které přednesl kol. Petr Čejka, promítnutí filmů z tohoto cvičení a beseda mezi účastníky. Z našeho spolku se zúčastnili kol. Ing, Jiří Bendák, Jaroslav Stross a Josef Gall. Červené barety vydaly k tomuto výročí pamětní odznaky na stuze, kde všichni účastníci obdrželi stříbrné provedení a hosté bronzové provedení. Celé setkání proběhlo v přátelském ovzduší, mnozí se setkali po létech a tak bylo na co vzpomínat. Poděkování patří hlavně organizátorům celé akce kol. Muchovi a kol. Starému ml. za jejich vynikající přístup k celému setkání. jafor

1 2 33.9. Modré přilby v Brně.

Ve dnech 3-4.9. se uskutečnilo v Brně již 8. mezinárodní setkání „Modrých přileb“, které se uskutečnilo pod záštitou ministra obrany, rektora UO, hejtmana jihomoravského kraje a poprvé se zúčastnil prezident AISP-SPIA světové organizace modrých baretů, francouz Laurent Attar Bayour a prezident World Veterans Federation/ WVF/ Dan - Viggo. WVF sdružuje na 121 zemí, 172 členských spolků a má na 45 milionů členů. Za Slovensko byl přítomný prezident válečných veteránů Ing. Pavel Marko a za Polsko prezident plk.v.v. Jerzy Banach. Tato brněnská setkání organizuje obec legionářská v čele s Ing. Karlem Černochem, jenž je hlavní strůjce a organizátor těchto akcí, které jsou na vysoké úrovni a s vynikající organizací. Akce proběhla ve třech dnech - 2.9. příjezd účastníků večer s návštěvou vinného sklípku, hlavní den 3.9. kdy byla konference za účasti pozvaných hostů a hlavně přihlášených přednášejících, kteří velice odborně a s přehledem měli přednášky, kdy první odborník na extrémismus p.Miroslav Mareš hovořil na téma “státní a nestátní aktéři boje proti proti ilegální migraci ve stření Evropě, nárůstu extrémistických organizací a různých domobran a nezvládnuté migraci. Dalším byl např. plk.v.z.Roman Kopřiva, který představil charakteristiku současných konfliktů, kde se zabýval konvenčními a nekonvenčními konflikty se závěrem, že všechny jsou asymetrické a nemají žádná pravidla, logiku, vzorec, který by určil protiopatření a je možné se bránit pouze pochopení strategie protivníka. Kpt.v.z.Ing. Ludník Cimburek, koordinátor a poradce NGŠ AČR pro Aktivní zálohy ve svém vystoupení pohovořil o legislativě aktivních záloh a jejich postavení v současné době. Velmi zajímavé vystoupení bylo asistentky z MÚ Brno PhDr. Petry Vejvodové, která hovořila o informační válce Ruské federace vůči ČR a pro ruských zprav. serverů, popsala detailní činnost manipulačních technik v podobě nepodložených emailů apod. Za Polsko vystoupil Ryszard Wožniak, který mimo jiné potvrdil, že Polsko má už delší dobu velmi dobře organizovanou dobrovolnickou domoobranu. V politické části vystoupila poslankyně Jana Černocká, Martin Lank, poslanci PČR, Bohuslav Chalupa, který pohovořil o AČR a spolu s poslancem EU Petrem Machem hovořili obranném systému aliance a kritizoval voj. akce NATO, které byly zbytečné, ovšem na druhé straně vyjádřili respekt k veteránům, vojákům a aktivním zálohám. Celého dne se zúčastnil předseda našeho spolku Jaroslav Foršt, který byl v minulosti jako voják v zahraničí a tak je pravidelně zván na tato setkání. Velkým překvapením bylo, že na závěr konference bylo kol. Jaroslavu Forštovi udělena pamětní medaile Unie válečných veteránů, za podporu a rozvoj hnutí vojenských veteránů. jafor

1 2 326.8. Nástup 7. výsadkového pluku ZU v Holešově po 55 létech.

Holešovský klub výsadkových veteránů spolu s městem Holešov a pod záštitou hejtmana Zlínského kraje zorganizoval slavnostní nástup bývalých příslušníků VÚ 7374 – 7. výsadkového pluku ZU v bývalých kasárnách tohoto útvaru v Holešově, kde dnes sídlí policejní školy ČR. Na setkání byli pozvaní i členové klubů výsadkových veteránů z České a Slovenské republiky, bývalí vojáci výsadkového vojska a další hosté. Z našeho klubu se zúčastnili holešováci kol. František Antl, Jaroslav Stross a Jiří Musil, a členové našeho spolku kol.Ing.Jiří Bendák, Josef Gall, Jaroslav Morkus, Josef Kunce a Víťa Kramář, který nesl vlajku našeho klubu. Na 11,00 hodinu nastoupilo na 250 veteránů na nástupišti, kde stála hudba, která zahrála státní hymny ČR a SR, byla přinesena původní bojová zástava 7.vp ZÚ, hlášení o nástupu převzal kol. Jarda Stross. Na tribuně se sešli pozvaní hosté, které uvítal kol.Ing. Jiří Dufek, bývalý náčelník štábu pluku, a po krátkých projevech byli dekorováni vybraní veteráni a hosté pamětní medailí k 55. výročí pluku, kterou přes kluby obdrželi všichni veteráni, kteří byli příslušníky holešovského výsadkového pluku. Po ukončení nástupu byl proveden seskok vojáků na nástupiště kasáren, útvar rychlého nasazení policie ČR(URNA) předvedl ukázky ze své činnosti, vojáci z Prostějova předvedli svojí výstroj a výzbroj, byla otevřená síň tradic policejní školy, jejíž součástí je i historie bývalého výsadkového pluku a samozřejmě došlo na přátelská setkání mnoha veteránů, kteří se neviděli celá léta a i přes vysoké teploty to nikoho nesložilo a všichni se tak v podvečer vraceli do svých domovů spokojeni,že se jim vrátili vzpomínky. Ovšem toto setkání se asi uskutečnilo naposledy, byl vyhlášený poslední rozkaz - o rozpuštění pluku. Holešovskému Klubu výsadkových veteránů a jeho předsedovi Dušanu Hricovi patří díky za organizaci a celý průběh tohoto dne. (7. pluk ZÚ byl dislokovaný do posádky Holešov v roce 1961 jako původní součást tehdejší 22. výsadkové brigády, která byla přemístěna ze Sabinova do Prostějova, pluk byl vyčleněný ze sestavy brigády jako samostatný útvar hloubkového průzkumu a jeho průzkumné. skupiny byly cvičené pro průzkumně - diverzní činnost v týlu nepřítele až do hloubky 700 km. Při okupaci spojeneckých vojsk v srpnu 1968 se celý pluk tvrdě postavil proti tehdejším sovětským jednotkám a odmítl se podřídit jejich požadavkům. V roce 1969 byl za svoje postoje rozpuštěný, přemístěný do Prostějova na letiště pod stany a zde postupně zanikl z politické zvůle tehdejší normalizace.) jafor

1 2 327.7. Nástup 74. lmopr - Bučovice.

Ve středu tohoto dne jsme byli pozvaní do Bučovic na slavnostní nástup 74. lehkého motorizo-vaného praporu plk. Bohuslava Malečka, kde proběhl slavnostní ceremoniál výměny velitelů. Po 5 letech a usilovného budování tohoto útvaru byl jmenovaný na vyšší funkce velitel plk.Ing.Petr Svoboda, který dal kus svého života tomuto útvaru a jeho funkci převzal pplk.Ing.Přemysl Štěpánek. Z našeho spolku se zúčastnili kolegové Ing.Jiří Bendák, Ing.Petr Dvořáček, František Antl, Jarda Morkus a Víťa Kramář, který nesl náš klubový prapor. Nástup útvaru za přítomnosti velitele 7.mech. brigády plk.gšt. Ing.Pavla Lipky, starosty města Bučovic p.Mudr.Válka a dalších hostů, ze společenských a státních organizací a spolků, byl přinesen bojový prapor. Hlavní projev přednesl velitel brigády, plk.gšt.Lipka, který v něm zhodnotil výstavbu, výcvik a bojovou připravenost útvaru, účast vojáků tohoto útvaru na zahraničních misích - Afganistan, Mali a vyzvedl rozhodující roli velitele plk.gšt. Svobody na stmelení tohoto bojového uskupení od výcviku až po jeho připravenost. Poté vystoupili jak starý velitel, tak nový, pplk. Štěpánek, který pohovořil o své nové funkci v které chce pokračovat ve šlépějích starého velitele. Po těchto projevech předal plk. Svoboda bojový prapor do rukou velitele brigády, který jej symbolicky předal novému veliteli praporu a po tomto ceremoniálu došlo k zápisu všech tří velitelů do kroniky útvaru. Na závěr byl slavnostní pochod a odnesení bojového praporu. Po oficiální části se všichni odebrali na klub útvaru, kde pokračovalo setkání všech vojáků s hosty a pozvanými představiteli Bučovic. jafor

1 2 38.7. jsme byli na střelbách v Holešově.

Naši kolegové z holešovského spolku VV spolu s policejní školou Holešov organizovali 8. ročník střeleckého trojboje v ručních zbraních na střelnici Dobrotice. Soutěž byla vypsaná ve střelbě z automatické pušky SA-58 na terč DLF vzdálený 100 m, 3+5 ran v čase 3+5 min vleže bez opory; pistole vz.82 na stejný terč, vzdálenost 25 metrů, rovněž 3+5 ran v čase 3+5 minut vstoje a sportovní malorážka rovněž na stejný terč,vzdálenost 50 metrů, 3+5 ran ve stejném čase vleže s oporou. Soutěž byla pro veterány ze všech klubů ČR a SR, zúčastnilo se na 65 střelců, nejen že vyšlo počasí, ale i organizace byla již tradičně výborná, pohodová, holešovští zorganizovali i občerstvení a tak bylo vše v pohodě. Z našeho klubu se zúčastnili Ing.Jiří Bendák, Jarda Morkus a Tomáš Kozák, kteří se v celkového hodnocení umístili v druhé polovině střelců, ale nešlo jen o to být na čelních místech, ale o tu možnost vzít do ruky uvedené zbraně mít možnost si z nich vystřelit. Sešli se zde se známými veterány, povídalo se, posedělo a o tom to bylo. Zde je třeba poděkovat kolegům v Holešově za organizaci a průběh této soutěže a bohužel, jak prohlásil předseda holešovského spolku VV Dušan Hric, je to pravděpodobně poslední ročník, který proběhl. Škoda, ale stárneme všichni stejným dílem a síly ubývají. Díky patří do Holešova. jafor

1 2 318.6. Resslova ulice.

Zde se pravidelně rok co rok scházíme k uctění památky naších předchůdců, sedmi československých výsadkářů, kteří zde padli. Z našeho spolku se této vzpomínky zúčastnili kolegové Ing.Jiří Bendák, Jaroslav Morkus, Ing. Petr Dvořáček a Josef Kunce, kteří se díky vstřícnosti prostějovského klubu VV svezli společně s nimi jejich autobusem, který je vyzvedl na Rohlence.V Praze se sešli kolegové ze všech klubů a spolků z ČR, tak SR, a tím nejvzácnějším byl pro nás genmjr. Jaroslav Klemeš, památku přišli uctít zástupci z vlády Pavel Bělohrádek, Přemysl Sobotka a další zástupci ze státních a politických organizací, zástupci AČR, spolků a klubů, kteří zde položili věnce a kytice u krypty pravoslavného kostela. Po skončení obřadu na Resslově ulici se všichni přesunuli do Dejvic, kde u pomníku českosl. parašutistů si všichni přítomní připomněli jména padlých vojáků. Tyto pietní akty jsou rovněž setkáním přátel, bývalých kolegů a spolubojovníků, kteří se zde sejdou jednou v roce. Cesta zpátky proběhla v pohodě a dík patří kolegovi Františku Lejskovi z prostějovského klubu VV, který zorganizoval tuto cestu a přizval k ní naše kolegy.

1 2 3Dolní Vilémovice.

Rovněž v této rodné obci Jana Kubiše proběhl pietní akt k uctění památky na všechny, kteří byli popraveni za heydrichiády. Letos vzpomínka proběhla skromně, z našeho spolku se zúčastnil předseda Jaroslav Foršt, kol.Josef Gall a manželé Pazderovi, zástupce kr. voj. ředitelství Jihlava spolu s vojáky z roty aktivních záloh, která nese jméno Jana Kubiše jako náš spolek, velitel letecké základny v Náměšti n.O. plk.Ing. Čepelka spolu s vrchním praporčíkem, předsedkyně spolku Ludvíka Svobody p. PhDr.Alena Šimková, zástupci obce legionářské, sokolové a občané dědiny. Po krátkém slově starostky p.Boučkové, položení věnců a kytic k pomníku, přelétl na hlavami vrtulník Mi 24, jsme se všichni odebrali do domku Kubišových, kde byla nejen prohlídka expozice Jana Kubiše, ale i malé občerstvení na dvorku , kde se ujala slova p. Šimková a předala zde pamětní medaili Ludvíka Svobody starostce obce D. Vilémovice p. Jitce Boučkové a předsedovi našeho spolku Jaroslavu Forštovi za záslužnou práci a uchování paměti českého národa. Bylo to překvapujicí, ale i určité ohodnocení celého našeho spolku. Místní ženy měly napečené buchty, jednohubky a tak se neformálně sedělo za příjemného počasí celé odpoledne, kdy jsme spokojeně odjeli domů. Jafor

1 2 3Střelby v Prostějově.

V pátek 20.5.2016 vyslal náš Klub svoje družstvo na pravidelný, již "V.memoriál plk.Mansfelda ve střelbě z pistole", na střelnici České policie do Prostějova - Vrahovic. Tato akce má již tradičně velmi dobrý zvuk a je obvykle hojně delegována všemi Kluby výsadkových veteránů, opět z celé ČR a i Slovenska. Disciplina je jednoduchá, jde o střelbu z pistole GLOCK na 25 metrů, na terč s kruhy. Střílí se 3 zástřelné rány a pak 10 ran soutěžních. Letos se sjel opravdu nezvykle vysoký počet účastníků, celkem asi 180. V tomto počtu je organizace složitější a i když je k dispozici deset střeleckých stavů, střelba se přece jen časově protahuje. Pochopitelně hodně jde o bezpečnost. Vyslali jsme povolené tři střelce, kol. Dr.Pazderu, Kozáka a Ing.Bendáka. Jmenovaní si zajistili dopravu a startovné z vlastních prostředků. Je potřeba pochválit organizátory, že startovné není prostředkem zisku, ale pokrývá především spotřebu nábojů a terčů, ale též solidní oběd, občerstvovací s kávou a dva volitelné nápoje. Je jasné, že soutěž je svým způsobem příležitostí k setkání s přáteli v tom nejširším okruhu a to je určitě významnou devizou tohoto "zaměstnání". Vlastní střelba je obvykle pro účastníky zajímavým zpestřením veteránského života. Je však třeba říci, že do soutěže se mohou přihlásit i aktivní vojáci a příslušníci ostatních ozbrojených složek, kteří této možnosti vždy využijí. Když vezmeme v úvahu specialisty od 601.ssk a 102.pzpr, od Policie ČR a Městské policie Prostějov, pak je poměrně obtížné proniknout z veteránských řad na čelní výsledková místa. Zmínění profesionálové samozřejmě trénují, jednak v rámci zaměstání ze střelecké přípravy a někteří i soukromě. V tomto směru jsme my veteráni v určité nevýhodě. Ovšem na druhé straně jedna střelkyně veteránka z Klubu B.Bystrica se umísťuje pravidelbě na 4-5.místě a to jde o paní kolem šedesátky, ta se v rozhovoru netajila tím, že chodí pravidelně na střelnici. Naše družstvo se umístilo zhruba v polovině startovního pole. Když tedy odečteme profesionály a "soukromě trénující", nemusí se kolegové za svá umístění až tak stydět. Nakonec rozhodující je zúčastnit se. Nicménmě do konce roku je organizována řada dalších střeleb, různými pořadateli a tak se klidně může stát, že i naše družstvo přiveze pohár...

1 2 3Vzpomínkové setkání 71.vyročí osvobození Československa.

V sobotu 14.5.2016 se zástupci našeho Klubu, na základě telefonického a i písemného, velmi srdečného pozvání předsedy Klubu plk.Jaroslava Vondry, zůčastnili vzpomínkového setkání výsadkových veteránů při příležitosti 71.vyročí osvobození Československa. Akci zorganizoval a také finančně zasponzoroval sám předseda Klubu Praha - západ, kol.Jaroslav Vondra ml. Za náš Klub byli delegování kol.Ing.Dvořáček, Dr.Pazdera, Kunce a Ing.Bendák. Dopravu zajistil prostějovský klub prostřednictvím autobusu od 103.pzpr. Akce měla velmi slavnostní ráz Proběhla vlastně za účasti většiny KVV ČR, ale též klubů slovenských. Bylo pozváno mnoho významných hostů, mimo členů některých ambasád se dostavila delegace Policie ČR, Městské policie příslušné části Prahy, dále např.dcera gen.Ludvíka Svobody Zoe Svobodová-Klusáková a další. Moderátorem akce byl sám pořadatel, kol.Vondra. Za svůj klub udělil řadu medailí a čestných odznaků, jejichž návrhy a výrobu osobně zabezpečil. Zavedl novou tradici - udělení titulu "nejzasloužilejší výsadkář-veterán". Letos byl poctěn kol.Lejsek z Klubu Prostějov. Titul byl dotován velmi solidním věcným darem. V oficiální části setkání, bylo v projevech připomenuto výročí osvobození ČSR, byl zdůrazněn zásadní podíl Rudé armády. Po oficiální části následoval oběd, dále pak volné besedy a zábava v příjemném prostředí motelu U krbu. Široký sortiment drobného občerstvení opět zabezpečil Klub kol.Vondry. Počasí přálo, příjemné prostředí i četná přátelská setkání, besedy a pod., to vše vytvářelo, podtrhovalo příjemnou náladu všech přítomných. Kol.Vondrovi je třeba poděkovat (což jsme za náš klub učinili na místě). Těžko by se hledaly výhrady. Snad jen jedna oficiální část mohla být trošičku kratší (přece jen nejsme už mladíci a mnohým dlouhé stání na místě už nesvědčí...) a o něco méně pompéznější.. Odjížděli jsme v pozdním odpoledni, cesta probíhala hladce, dálnice byla ku podivu zcela průjezdná. Jen nepatrná chybička v orientaci velitele vozu v Brně, již ve večerních hodinách,vykouzlila úsměv na tváři celého osazenstva autobusu. Ale vše dopadlo dobře a to je hlavní.

1 2 3Uctění památky paradesatní skupiny SPELTER.

Dne 4.5. jsme byli pozvaní k uctění památky 4 členů paradesantní skupiny Spelter, který již tradičně pořádá 22.letecká základna z Náměšti nad Oslavou na místě seskoku skupiny u obce Kramolín. Z našeho klubu se zúčastnili kol. Ing. Jiří Bendák, Ing. Petr Dvořáček, Josef Gall a Jaroslav Morkus, kteří se přesunuli do obce Kramolín, odkud byla zabezpečena přeprava účastníků na místo, k pomníku této skupiny v lese, asi 800 metrů za obcí. Akci zahájil nízký průlet vrtulník Mi-171Š, který tak symbolicky přivítal hosty, rodinné příslušníky tehdejších výsadkářů - syn pplk.in.m. Jana Vavrdy, Jaroslav Vavrda, dcera Hana Zelenková a další aktivisté válečného odboje kraje Vysočina. Pozvaný byl velitel 601.ssps plk.Ing David Franta spolu s vrchním praporčíkem, ředitel kr.voj. velitelství Jihlava plk.Jan Ňachaj,zástupci kraje Vysočina, starostové okolních obcí, náš brněnský spolek výs.veteránů a další hosté. Úvodem promluvil velitel 22. letecké základny plk.Ing. Svoboda, který vyzvedl tehdejší události a jejich význam pro současnost. Po položení kytic byla minuta ticha, státní hymna a slovo kaplana základny kpt.Němce, po jehož vystoupení byla ukázka z výcviku záchranné a výsadkové služby, slaňování z vrtulníku Mi.171Š a další ukázky této služby. Skupina Spelter, která zde byla vysazena z 4 na 5. května 1944, kterou tvořili št.kpt.Břetislav Chrastina, rtn.Jaroslav Kotásek, radisté rtn.Rudolf Novotný a čet.Jan Vavrda,(spolu sní byl výsadek Potash). Hlavním úkolem Spelteru bylo získávání zpravodajských informací, spojení s Londýnem radiostanicí s krycím názvem Lenka. První chybou bylo,že posádka letounu Liberátor provedla nad vesnicí dva nízké průlety před vysazením a měl při tom rozsvícené reflektory, aby si obhlédli terén, ovšem tím vzbudili celou vesnici, kde drželi hlídku PVO místní občané, kteří se snažili dva padáky uvízlé na stromech sundat, což se nepodařilo a osádka ranní auta, které sváželo mléko, nahlásila tyto padáky, které byli vidět ze silnice, na nejbližší četnické stanici. Velitel spolu s jedním členem výsadku se brodili Jihlávkou, kde ztratil kpt.Chrastina boty, tak šel bos k mlýnu, kde ho ovšem mlynář vyhodil ze strachu, když před nedávnem byl popravený jiný mlynář, který mlel načerno a tak Chrastina sdělil, že si opatří jiné, skupinu opustil a už se sním nikdy nesetkali.(Podařilo se mu dostat na Slovensko,kde s partyzány bojoval v SNP). Velení skupiny převzal rtn.Kotásek, který zůstal v úkrytu i s materiálem, místní občané pomohli výsadkářům k přesunu do hájovny v lesích na Ostrém u Myslibořic, kde skupina navázala spojení s Londýnem v noci z 5.na 6..6. Díky prozrazení výsadku vědělo o skupině mnoho místních, což se dozvědělo i gestapo, které začalo po nich pátrat a místo zástupců brněnského odboje k jednání s výsadkáři byli nastrčeni gestapáci, byli ovšem odhaleni dalším konfidentem a skupina Spelter byla varovaná i z Londýna, že jednají se gestapem, které je chtělo využít pro radiovou hru s Londýnem a nebo je zlikvidovat. Gestapo zatklo spolupracovníka Spelteru Ladislava Papulu a od něho chtěli získat informace o výsadkářích. V noci 15.6. došlo při pokusu o zatčení výsadkářů k boji, Vavrdovi a Novotnému se podařilo uprchnout, Kotásek padl a mnoho dalších občanů, kteří jim pomáhali, gestapo zatklo. Oběma členům Spelteru se podařilo ukrýt v Šašovicích a v Želetavě, získali nové doklady, sestavili vysílačku a tak obnovili spojení s Londýnem. Podařilo se jim dát dohromady na 12 odbojových skupin, dohromady asi 200 osob a tak vznikla odbojová organizace s názvem Lenka – Jih ( Lenka radiostanice, Jih- Jihlava). Tato organizace působila do konce války v prostoru Moravské Budějovice - Brtnice, prováděla zpravodajské a sabotážní úkoly, organizovala shozy zbraní a materiálu z Velké Británie pro svoji činnost (9 tun) a její činnost byla ukončena 31.května 1945. Tolik stručně z historie činnosti paraskupiny Spelter. jafor

1 2 374.výročí seskoku paraskupiny OUT DISTANCE v prostoru Ořechov u Telče.

Na den 30.4. jsme byli pozvaní obcí Ořechov u Telče k pietní vzpomínce u pomníku npor Adolfa Opálky, které se z klubu zúčastnil kol. Ing.Jiří Bendák, Ing.Petr Dvořáček, Josef Gál a Jaroslav Morkus. Organizátorem této akce byla obec Ořechov spolu s 43.výs. praporem AČR, ČSOL a Klubem vojenské historie. Vojáci předvedli svoji současnou výzbroj a výstroj, kluby voj. historie dobovou techniku, obec zabezpečila občerstvení a hlavně bylo příjemné počasí, které přispělo k dobré náladě. Mezi hosty byl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, starostové okolních obcí, výs.veteráni z Jindřichova Hradce, Brna a Chrudimi a pro nás ten host nejbližší, generál Jaroslav Klemeš. Ve 13 hodin byl zahájen vzpomínkový akt u pomníku Adolfa Opálky na okraji obce, kde seskočila para skupina Out Distance a kde se sešlo snad na tisíc občanů a hostů. Úvodem, byli přivítáni hosté a kdy byl až amatérským stylem borcem, který měl úvodní slovo, představen gen. Klemeš jako brigádní generál (jedna hvězda) a který je už delší dobu generál poručík (tři hvězdy), se sám gen.Klemeš nevěřícně podíval na své nárameníky, jako by se ubezpečil, zda to tak je. Trapný okamžik organizátorů. Po krátkých proslovech byly za doprovodu hudby skotského dudáka položené kytice starostkou obce Ořechov, legionáři, klubem výsadkových veteránů J.Hradec a nás z Brna. V té době už nalétával vrtulník, z kterého provedli vojáci výsadek na padácích do prostoru pomníku, kde byla v roce 1942 chybou polské posádky letounu RAF Halifax vysazena para skupina Out Distance, která byla 7 operací v řadě a 1 sabotážní, ve složení npor. Adolf Opálka, rtn.Karel Čurda a des. asp.Ivan Kolařík a která měla být původně vysazena o l30 km dál u obce Kopidlno u Jíčina. Opálka si při dopadu zranil nohu, Kolařík ztratil osobní doklady i s fotkou své milé, nenašel se materiál a tak Opálka skupinu rozpustil, aby šel každý sám. Skupina měla diverzní úkol na plynárnu v Michli, dopravit vysílačku typu Mark III a kódovací klíče pro skupinu Silver A a pomocí radio majáku Eureka navádět letouny RAF na cíle. Kolářík se zastřelil, když po něm šlo gestapo díky ztraceným dokladům, Čurda šel domů do obce Hlína u Třeboně, později zradil všechny parašutisty, Opálka se stal velitelem všech vysazených parašutistů na území protektorátu a zahynul 18.6.1942 s ostatními parašutisty v pravoslavném chrámu na Resslově ulici v Praze po likvidaci Heydricha. Tak skončili všichni tři z této skupiny a jediný z nich, npor. Opálka plnil svůj bojový úkol až do konce. jafor

1 2 3 4 5 6Výstava o výsadkovém vojsku nyní k vidění na Univerzitě obrany

Těsně před Velikonocemi se vestibul budovy brněnské Univerzity obrany zaplnil velkou skupinou lidí, z nichž významná část měla hlavu pokrytou červeným baretem. Šlo o neklamné znamení, že právě probíhala vernisáž výstavy s výsadkářskou tématikou. Výstavu s názvem Vznik a historie výsadkového vojska spolu s Univerzitou obrany pořádá Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno, jehož předseda Jaroslav Foršt během vernisáže krátce vystoupil a vyjádřil vztah k atraktivní vojenské profesi: „Jsme hrdi na to, že jsme mohli červené barety nosit jako aktivní vojáci a nyní tak můžeme činit jako veteráni.“ Tradice výsadkového vojska má kořeny v hrdinských činech parašutistů za 2. světové války, které dále rozvíjely následující generace výsadkářů a průzkumníků. Je to tradice, která patří k tomu nejzajímavějšímu, čím se česká armáda může v novodobé historii pochlubit. Výstava mapuje historii československých výsadkových jednotek i jednotek hloubkového a speciálního průzkumu, a proto zahrnuje tak rozdílné celky, jako byly pěší prapor 71 (výsadkový), 22. výsadková brigáda, 7. výsadkový pluk nebo armádní a divizní roty hloubkového průzkumu.
Další část výstavy je věnována českým výsadkovým jednotkám, které nyní působí v sestavě Armády České republiky –43. výsadkový prapor v Chrudimi, prostějovský 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka či 601. skupina speciálních sil generála Moravce. Výstava připomíná také významné osobnosti výsadkového vojska, kterými byli například generálové Vladimír Přikryl, Karel Paleček, Rudolf Krzák, Jiří Šedivý, Petr Pavel, plukovníci Josef Černota, František Mansfeld a další. Hostem vernisáže pak byl bývalý první náčelník štábu 22. výsadkové brigády plukovník ve výslužbě Ivan Kutín, který zavzpomínal na dobu své aktivní služby: „Na této profesi jsem vždy nejvíc oceňoval chuť a zájem lidí, kteří dobře věděli, do čeho jdou, a nezalekli se toho.“ Dnes již třiadevadesátiletý Ivan Kutín byl hlavním „mozkem“budování 22. výsadkové brigády v Prešově. Výstavu doprovází několik desítek trojrozměrných exponátů - uniformy, padáky, zbraně, radiostanice, výsadkové odznaky, vyznamenání či dokumenty. Expozice ve foyer budovy Kounicova 44 bude veřejnosti přístupná do 29. dubna 2016 v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Vstup volný.
Autor: Viktor Sliva

1 2 3 4 5 6Bratislavská výroční schůze VV.

Na pozvání našich kolegů z bratislavského klubu vojenských výsadkových veteránů se zúčastnil této schůze dne 5.března předseda našeho spolku Jaroslav Foršt spolu s kolegou Ing.Jiřím Bendákem CSc, jako i další veteráni z klubů a spolků České republiky. Už samotné přivítání v obci Bernolákovo, pár km za Bratislavou, kde v budově střední školy včetně internátu, byla připravená schůze i s ubytováním pro hosty. Byli jsme vřele přivítaní nejen slovenskými kolegy, ale i pohárkem domácí pálenky, což bylo velmi příjemné. Sešlo se zde na 50 hostů, nejen z klubů a spolků výsadkových veteránů, ale i zástupci společenských organizací SR, zástupci armády SR a další hosté. Úvodem zazněla hymna výsadkových veteránů a hlavní program schůze proběhl od přivítání všech přítomných, přes volby komisí, zprávy o činnosti, kterou přednesl předseda klubu Dr. Ivan Hulín, tak program schůze byl běžný jako u všech výročních schůzí, probíhal bez přestávky až do diskuze, kdy na nás, předsedy klubů a nebo zástupců klubu a spolků, kteří jsme byli hosté, ušili organizátoři malou kulišárnu a i přes to, že jsme se nehlásili do diskuse, byli jsme postupně jmenovitě vyzýváni, abychom v diskusi vystoupili, což se nedalo odmítnout a tak jsme mnozí improvizovali u řečnického pultu včetně mě, ale zvládli jsme to. V další části, byli kluby a spolky oceněné hostitelským klubem čestným uznáním a poděkováním za vzájemnou spolupráci mezi veterány ČR a SR a další ocenění přišlo od o.s. Červené barety Prostějov, které ocenilo kluby a spolky veteránů ČR a SR pamětním odznakem k 25. výročí účasti české jednotky v operaci pouštní bouře v Kuvajtu v roce 1990, které předal jednatel Červených baretů Ing. Jindřich Starý ml. do rukou předsedů a zástupců oceněných. Po skončení hlavní části této schůze probíhala společenská událost, posezení za zvuků živé hudby do nočních hodin, slovenští kolegové nás pohostili dobrou večeří a při posezení i dobrým vínem. My jsme s kolegou Bendákem ve večerních hodinách odjeli do Brna, spokojeni a plní pozitivních dojmů z této návštěvy u slovenských kolegů. jafor

1 2 3Čestný předseda našeho spolku měl 93.

Tak ten čas utíká a čestný předseda našeho spolku Ing.Ivan Kutín plk.v.v. se 4.února dožil krásných třiadevadesátin v plné fyzické síle a duševní svěžesti. Dva dny před jeho narozeninami jsme měli termín plánované členské schůze, tak jsme ji celou věnovali oslavenci, který samozřejmě nic netušil. Připravili jsme malé pohoštění a tak byl velice překvapený, když jsme všichni stáli v pozoru a vítali ho, což nečekal, byl usazen do čela a na jeho zdraví jsme si připili červeným moravským vínkem. Rozproudila se zábava, v které si vzal řeč kol.Kutín kde se rozhovořil o svém životě a vojenské kariéře a prozradil nám tím další epizody ze svého života. Tak jsme poseděli, povídali a čas uběhl velmi rychle, ale bylo to příjemně strávené odpoledne pro nás všechny, tiše jsme trochu záviděli, abychom se rovněž dožili takového věku a hlavně v takové skvělé kondici, jako je náš Ivan Kutín. Přejeme mu ještě další spokojená léta, aby je strávil s námi v plné osobní pohodě. jafor

1 2 3Gen.por. Jaroslav Klemeš – 94.

Ano, čtete dobře, poslední žijící českosl. parašutista gen.por. Jaroslav Klemeš oslavil své 94 narozeniny, jejíž oslavu zorganizovalo velení 4. brigády spolu s 43. výsadkovým praporem dne 28. ledna na vojenském klubu v Chrudimi. Ze strany velení byli pozvaní zástupci klubů VV z Chrudimi, Brna, J.Hradce, Liberce, Hr. Králové, samozřejmě vojáci od 43. výs. praporu a od 44. lmpr, ředitel VHÚ Ing.Knížek a další hosté. Celou akci organizoval vel. 4.brn plk.Ing.Hlaváč s velitelem 43.vpr. Za náš spolek byl pozvaný předseda Jaroslav Foršt, který pro oslavence přivezl pětku vynikajícího červeného vínka, placku našeho klubu a samozřejmě přání od všech členu klubu. Oslava začala v 15 hodin v klubu „na Rozhledně“, kde se sešlo na 100 hostů a přátel a kteří čekali na oslavence, který se „zdržel“,protože měl přání, když už je v chrudimském kraji, tak se chtěl ještě jednou podívat na prostor u Nasavrk, kde byl spolu se svými spolubojovníky vysazen v únoru 1945, což mu vojáci velmi rádi splnili. Jeho příchod do sálu byl už pro všechny přítomné poctou, kterou mu vzdali tím,že si všichni bez nějakého povelu stoupli do pozoru a tím mu vzdali úctu. Jaroslav Klemeš těžce chodí, je na něm vidět ovšem pevná vůle, nepoddává se svému fyzickému stavu a tak když nás všechny pozdravil a vybídl k posezení, vzal si slovo v kterém nám poděkoval za vřelé přijetí a rovněž se přiznal, že už se cítí unavený a možná tak slaví naposledy své narozeniny. Přesto se hned seřadila řada gratulantů, kteří mu postupně předávali dárky a přání do dalších let. S každým gratulantem trpělivě pohovořil, bylo na něm vidět, že je rád mezi lidmi, obzvlášť jak řekl, mezi svými. Samozřejmě se jsem zařadil mezi poslední gratulanty a když došla řada na mne a představil jsem se mu kdo jsem, hned zareagoval na Dolní Vilémovice a děkoval za domek Jana Kubiše a mimo jiné mne v řeči vyzval abych mu tykal, když jsme oba Jaroslavové, čímž mne trochu zaskočil, nedal jsem to na sobě znát a tak jsme pokračovali v rozhovoru a předal mu dárky. Postupně se všichni usadili a tak došlo na vzájemné besedy při pivku a vínku, vojáci připravili vynikající guláš a chleby s pomazánkou, takže plná spokojenost a pokračovalo to hluboko do noci. (Jaroslav Klemeš, nar. 31.1.1922 v Čadci, rodiče moraváci, počátkem 2.sv odešel přes Francii do Anglie, kde prodělal další vojenský výcvik, hlavě spojovací, přemístěn do Itálie a v únoru 1945 v operaci Platinum-Pewder byl vysazen s dalšími v prostoru Nasavrk, jako radista se zapojil do odboje, v Praze při povstání zabezpečoval radiový provoz Praha - Londýn a Košice. Po skončení války povýšen, voj. služba u 2.pěšího pluku v Litoměřicích, v 50. létech propuštěn z armády, zatčen, degradován a vězněn 2 roky. V roce 1968 byl rehabilitovaný, byla mu vrácena hodnost a vyznamenání.) jafor

1 2 3Brno – Lišeň, vzpomínka na Josefa Otiska.

Ve středu 20. ledna v 15 hodin proběhla pietní vzpomínka na českosl. parašutistu, pplk. Josefa Otiska, kterou již tradičně organizuje Krajské voj. velitelství Ostrava, jehož rota aktivních záloh nese jméno a historii Josefa Otiska. Akci organizoval ředitel KVV Ostrava plk.Ing.Jaroslav Hrabec, který nás všechny pozval na tento den, kdy přijela kompletní rota aktivních záloh, hudebníci z voj. hudby Olomouc, byli pozvané kluby a spolky výsadkových veteránů z Brna, Prostějova,a J.Hradce, samozřejmě syn a dcera Josefa Otiska, obec legionářská, samospráva městské části Lišeň a další hosté. Po nástupu roty AZ a všech hostů, kdy byla zahraná státní hymna, se ujal slova plk.Ing. Hrabec, který nejen že přivítal rodinu Otiska, ale i všechny přítomné a ve svém krátkém slově připomenul odkaz Otiska pro mladou generaci a budoucnost. Krátkou modlitbu pronesl kaplan z Univerzity obrany. Poté jsme byli postupně představeni a položili kytice k hrobu Otiska, za náš brněnský spolek položil kytici předseda Jaroslav Foršt a na závěr, kdy se ochladilo a začal pomalu padat sníh byla troubená večerka. (Jen něco pro připomenutí historie - rodák z Lišně, (30.1.1911-10.1.1986)- voják z povolání, v Anglii prošel výcvikem, 14.9.1944 vysazen do protektorátu-velitel operace Wolfram, po 2.sv pokračoval ve velitelských funkcích českosl. armády, po únoru 1948 propuštěn do zálohy. Nadále žil v Brně - Lišni). jafor

1 2Doporučujeme: UTON Copyright by UTON.cz ©2024