Klub výsadkových veteránů Brno

Činnost spolku - Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno v roce 2015.

A stále se něco děje:

Takový jsme měli rok 2015.

Rok 2015 byl pro nás rokem plným akcí, jak společenských, tak klubových a byl tak bohatý na veteránské a reprezentační události v celém životě veteránského hnutí. Jako každý rok jsme byli hned počátkem roku pozvaní na pietní vzpomínku na velitele para skupiny Wolfram pplk. Josefa Otiska v Brně – Lišni kterou organizuje krajské vojenské velitelství Ostrava, jehož rota aktivních záloh nese jeho tradice a naše účast je braná jako nezaměnitelná součást tohoto aktu. Počátkem února jsme navštívili vojáky 102. průzkumného praporu v Prostějově, kde jsme si společně pohovořili s příslušníky roty hloubkového průzkumu o výcviku a úkolech, které jsme měli my, které se zúčastnil kol.Bendák, Morkus, Dvořáček a Foršt. Posezení mělo velký úspěch a tak určitě dojde na další besedu.
V měsíci únor jsme byli pozvaní našimi kolegy z klubu v Jindřichově Hradci a starostou tohoto města k pietní vzpomínce do Heřmanče na para skupinu STAS, které se zúčastnil kol Bendák a Foršt. Koncem března jsme byli pozvaní na slavnostní nástup 74.l.mot.pr Bučovice při návratu vojáků ze zahraniční mise a zde jsme využili této příležitosti a předali jsme vojákům náš putovní pohár ve střelbě z ručních zbraní a vyzvali jsme vojáky k pravidelné soutěži. Pohár věnoval kolega Karel Jochman a předseda klubu ho upravil na podstavec tak, aby se na něho mohla umísťovat jména střelců.
V dubnu jsme byli pozvaní obcí Ořechov u Telče na pietní vzpomínku para skupiny Out Distance, kterou podpořili vojáci ze 42. výsadkového praporu v Chrudimi a kde jsme se sešli s dalšími veterány z klubů Chrudim, Jindř.Hradec. Z klubu se zúčastnil kol.Foršt a Gall. Hned počátkem května nás pozval velitel letecké základny v Náměšti n.Oslavou k pietní vzpomínce v Kramolíně na para skupinu Spelter, které se zúčastnil kol.Dvořáček a Foršt. 7.května byl pozvaný kol.Kutín a Foršt na křest nově vydaného pamětního odznaku 22. výsadkové brigády, který pokřtil kolega Ing.Ivan Kutín (92) a poté se zúčastnili slavnostního nástupu 601. sk.spec.sil. V měsíci květnu jsme vstoupili do největší akce našeho klubu a to účast na 13. ročníku mez. bez. a zbrojní techniky IDET 2015. Po delších jednáních s výstavištěm Brno se podařilo předsedovi spolku dospět k rozhodujícímu kroku, že jsme mohli vstoupit do zbrojařského veletrhu spolu se Svazem letců. K účasti s námi jsme pozvali o.s. Červené barety Prostějov a tak za jejich podpory jsme otevřeli skromnou, ale pro nás důležitou expozici, kde jsme se prezentovali jako kluby výsadkových veteránů ČR a SR za účasti kol.Foršta, Bendáka, Galla, Strosse z našeho klubu a kol.Muchy spolu se kol.Starým ml. za podpory kol.Pazdery a ženské podpory kolegyně Ivety Skrbkové z KVV Prostějov, kdy jsme tak důstojně reprezentovali všechny výsadkové veterány České a Slovenské republiky. Zde věříme, že to byl první krok k další účastí na budoucích ročnících IDETU.
V květnu proběhl memoriál plk.Mansfelda ve střelbě z ručních zbraních v Prostějově, kterého se zúčastnil kol.Dvořáček a Kozák. V červnu proběhl v Bučovicích první ročník střeleb z ručních zbraní za organizace velitele 74. l.mot. praporu a předsedy spolku Foršta, na střelnici útvaru. Střelba byla pojatá nejen jako soutěž, ale i společenské setkání s opékáním klobás a posezení, kterého se zúčastnil kol.Bendák, Dvořáček, Pazdera, Kozák a Foršt. Byl tak položen základ pro 2.ročník této soutěže v roce 2016. Ještě v červnu proběhl v Holešově 8. ročník ve střeleckém trojboji z ručních zbraní, který organizoval holešovský klub VV spolu s policejní školou a kterého se zúčastnil kol. Morkus, Jochman a Kozák. Koncem června se kol. Dvořáček, Pazdera, Kopecký a Foršt zúčastnili pochodu po stopách 22. výs. brigády v Prostějově, který organizuje o.s. Červené barety Prostějov.
3-5.7. proběhl ve Smolenici memoriál zakladatelů výsadkového vojska, který byl organizovaný kolegy z bratislavského klubu na kterém nás reprezentovali kolegové Pazdera, Dvořáček a Foršt. Ve dnech 20.-22.8. proběhlo v Prostějově na střelnici Hamry po 5 létech setkání výsadkových veteránů ČR a SR, kterého se zúčastnili kol.Stross, Franěk, Morkus, Jochman, Kozák a Foršt. Rovněž tak ve dnech 16-18.9. bylo v Prostějově na letišti sportovní setkání výsadkových veteránů, kterého se zúčastnil kol. Bendák, Morkus, Kozák a Foršt.
Dne 3.10. proběhla v Brně střelecká soutěž z ručních zbraní, který organizovala obec legionářská o pohár Marie Ljajkové, kterého se zúčastnili kol.Bendák, Gall, Morkus, Pazdera. Dne 24.10 se delegace našeho klubu se zúčastnila pietního aktu a otevření trvalé expozice našeho patrona plk.in mem. Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích. Samostatnou kapitolu tvoří nadstardartní vztahy našeho spolku s Univerzitou obrany, která nám dlouhodobě poskytuje prostory pro naši činnost, zástupci spolku jsou pravidelně zvaní na veškeré nástupy a další společenské akce pořádané univerzitou,což je obrazem nejen pochopení vedení univerzity pro společenské organizace, ale i trvalé dlouholeté podpory našeho kolegy Pavla Pazdery, který z pozice své pracovní funkce na UO nám pomáhá ve všech oblastech propagace, materiální podpory a dalších potřeb nejen našeho klubu, ale i dalších akcí veteránského hnutí. Za tuto dlouholetou podporu byl kol.Pazderovi udělen pamětní odznak KVV „Za zásluhy“ na nedávné výroční schůzi KVV Prostějov. Rovněž tak naše vztahy se 74.leh.mot. praporem v Bučovicích jsou nadstardatní, veškeré nástupy a další veřejné akce pořádané útvarem se již neobejdou bez naši přítomnost a pro nás je ocenění i to, že velitel útvaru o nás hovoří jako o další, neformální jednotce 74.leh. mot. praporu a už si nedovede představit, že by na akcích útvaru chyběli veteráni z našeho spolku . Ze strany nás veteránů, k tomu přistupujeme s velkou vážností, což se projevuje např. I tím, že předseda spolku předal ke dni veteránů 11.11. na slavnostním nástupu útvaru pamětní odznak k 70. výročí ukončení 2.sv. I z dalšími kluby a spolky výsadkových veteránů jak České tak Slovenské republiky máme výborné vztahy, nejen po stránce osobních vztahů, ale i přátelských, k čemuž nás spojuje stejná historie bývalých výsadkářů, přátel ,kamarádů. Nesmírně si vážíme, že máme v naši “sestavě“ čestného předsedu našeho spolku Ing. Ivana Kutína (93) který je nejstarším pamětníkem výstavby a historie výsadkového vojska a života naších předchůdců. Přejeme mu ještě dlouhá léta ve zdraví, duševní svěžesti a ať je dlouhá léta mezi námi.
Samostatnou kapitolou je členská základna našeho spolku, kterou se nám nedaří rozšiřovat, víc nás ubývá, než přibývá. Koncem listopadu jsme se rozloučili s našim kolegou Ing.Josefem Bernovským, kterého jsme vyprovodili na poslední cestě s vojenskými poctami. Natrvalo odešel z našeho klubu z vlastního rozhodnutí Rostislav Sobotka, na druhé straně přišli noví kolega Elzner a Suus. Tato kapitola je tak trochu i ovlivněna celospolečenským vlivem, kdy není snaha a ochota se sdružovat. I přes to musíme ocenit skutečnost, že máme jako jeden z mála klubů výsadkových veteránů vlastní webové stránky na kterých od jejich otevření v srpnu roku 2011 bylo do dnešního dne na 8 tisíc zájemců, i když třeba i z našich řad, ale je to pozitivním obrazem propagace našeho klubu na veřejnosti a nesmírný dík patří zřizovateli těchto stránek našemu příznivci Davidu Beerovi, který je současně i správcem těchto stránek a pevně věříme, že to tak bude i v dalších létech. Davide díky. Dovolte abych poděkoval Vám všem, kteří jste byli jmenovaní v průběhu této zprávy, která nebyla pouze jen vyčíslením naších akcí, ale je to pozitivním obrazem aktivní činnosti celého našeho klubu, tedy i vás, kteří se pravidelně, podle svých možností zúčastňujete schůzí našeho klubu a podporujete svojí přítomností činnost klubu v průběhu celého roku. Vážení kolegové, díky Vám všem. Předseda spolku Jaroslav ForštVČS našeho spolku.

V pondělí dne 4.12. proběhla výroční schůze našeho brněnského spolku VV v krásném salonku Univerzity obrany, která jej dlouhodobě půjčuje k dispozici našemu spolku. Schůze se zúčastnilo na 80% členů klubu, hostem byli kolegové z prostějovského klubu Michal Mucha a Jarda Kolář. Schůzi řídil předseda spolku Jaroslav Foršt a úvodem jsme minutou ticha uctili památku jak našeho kolegy Ing. Josefa Bernovského, kterému jsme vypravili vojenský pohřeb do výsadkového nebe, pár dnů před touto schůzi a rovněž jsme tak uctili všechny členy klubu, kteří už nejsou s námi. Zprávu o činnosti spolku přednesl předseda, který v ní zhodnotil všechny akce, kterých jsme se zúčastnili v průběhu roku a vyzdvihl největší akci a to účast na 13. ročníku mezinárodního zbrojařského veletrhu IDT 2015, kde jsme reprezentovali všechny výsadkové kluby ČR a SR. Rovněž touto cestou jmenovitě poděkoval všem členům spolku, kteří se aktivně podíleli na jednotlivých akcích a tak reprezentovali celý spolek. Další událostí, která byla vyzdvižena ve zprávě o činnosti, bylo,že jsme zapsaný spolek v registrů spolků krajského soudu v Brně,na čemž má velký podíl předseda spolu s kol. Dvořáčkem. V diskuzi se hovořilo a hodnotilo uplynulé období a rovněž akce, které stanovil plán činnosti na rok 2016, který byl jednomyslně schválen,z čehož vyplynul jeden hlavní bod a to ve 4 a5 měsíci roku 2016 zorganizovat a dát dohromady výstavu k historii výsadkového vojska v prostorách Univerzity obrany. Schůze proběhla v přátelském ovzduší, posedělo se u dobrého červeného vína, včetně uzeného občerstvení na tácku a tak se pokračovalo ve vyprávění historek ze života a čas letěl, že jsme skončili hodně dlouho po skončení schůze.Expozice Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích.

Na pozvání ředitele VHÚ plk.Mgr.Aleše Knížka jsme se zúčastnili dne 24.října slavnostního otevření expozice Jana Kubiše v opraveném domku Kubišových v Dolních Vilémovicích, kterou připravil jako trvalou kurátor VHÚ Zdeněk Špitálník. Slavnostního setkání se zúčastnili vojáci AČR, gen.por. Jaroslav Klemeš v doprovodu vojáků a velitele 4.brn plk.Ing.Hlaváče,náměstek MO ČR, zástupci kraje Vysočina, ředitel KVV Jíhlava spolu s příslušníky roty aktivních záloh tohoto velitelství, která nese jako my čestný název Jan Kubiš, zástupci obce legionářské, velitel 22.let. základny v Náměšti n/O plk.Ing.Svoboda, další hosté ze společenských organizací a spolku,občanů Dolních Vilémovic a okolních obcí a samozřejmě členové našeho spolku - Klub výsadkových vete-ránů Jana Kubiše Brno, vedené předsedou Jaroslav Forštem. Pietní vzpomínka byla zahájena ve 14 hodin u pomníku padlých občanů, kde je mimo jiné i 13 jmen z rodiny Jana Kubiše, kteří byli popraveni právě 24.října 1942 v koncentračním táboře Mauthausen. Poté jsme se všichni odebrali do horní části obce před dům Kubišových, kde byla trvale umístěna busta Jana Kubiše jejímž autorem je Stanislav Múller a Bohumíra Smolejová, kterou po krátkých slovech odhalil gen.Klemeš spolu se starostkou obce Jitkou Boučkovou a dalšími hosty. Poté, byla slavnostně otevřena stálá expozice Jana Kubiše, která dokumentuje jeho život od mládí přes vojenskou službu, odchod do zahraničí, výcvik v Anglii a provedení atentátu na Heydricha až po 18.červen 1942, kdy padl s dalšími spolubojovníky v kryptě na Resslově ulici v Praze. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na záchraně domku Kubišových, kteří přispěli do sbírky, podporovali opravu domku, firmy a další, ovšem zvláštní poděkování patří starostce Dolních Vilémovic paní Jitce Boučkové, která to vše dirigovala organizovala a stála za vším co se dělalo kolem domku a konče VHÚ. Asi zde poprvé promluvím,že za prvotní záchranou jsme stáli my z KVV Brno, já předseda klubu, spolu s kolegou Ing. Petrem Dvořáčkem a třetí byla starostka D.V. p.Jitka Boučková, když jsme s majitelem domku dohodli v roce 2006, že domek bude převeden do majetku obce a tak byl učiněný první krok k jeho obnově, až do dnešní podoby. Expozice je celoročně otevřena a jak jsem jednou prohlásil, musí se stát kapličkou každého výsadkáře, vojáka v červeném baretu a konče veterány. Předseda spolku - Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno Jaroslav Foršt .

1 2 311.11. Den veteránů.

Na tento den jsme obdrželi několik pozvánek pro zástupce našeho klubu na účast ke dni veteránů, od rektora Univerzity obrany, od velitele brněnské posádky a od velitele 74.lmpr Bučovice,takže jsme se museli podělit na tyto pietní akty. Rektor UO br.gen. Ing. Bohumil Přikryl nás pozval na slavnostní nástup UO kterého se zúčastnili kolegové Jarda Morkus a Víťa Kramář, kteří šli na nástup UO do kasáren na Šumavské, kde byl zahájený nástup spolu s dalšími hosty, představiteli společenských organizací, vedení UO včele s rektorem UO, před tribunou byly nastoupeny historické zástavy propůjčené z VHÚ. Hlášení předal velitel posádky a zást. rektora plk.Ing. Milan Marek. Poté rektor UO přednesl slavnostní projev v kterém zvýraznil význam dne veteránů a jeho odkaz pro dnešní příslušníky AČR. V druhé části byly předány pamětní medaile za službu v AČR vybraných vojákům UO, kteří na ně měli odsloužený nárok. Na závěr bylo zaveleno k slavnostnímu pochodu a tak se na 500 vojáků dalo na pochod za doprovodu vojenské hudby z Olomouce a tím byl ukončený slavnostní nástup. Všichni hosté byli pozvaní k posezení ke kávě na klub UO, odkud později odjeli na pozvání velitele posádky autobusem na ústřední hřbitov na 11 hodinu k pietnímu aktu u pomníků veteránů, kde po krátkém proslovu položili kytice u pomníku a na závěr byla zahraná státní hymna.

1 2 3

Předseda spolku Foršt byl pozvaný na den veteránů k 74. lehkému motorizovanému praporu do Bučovic, kde byli pozvaní další hosté z místní samosprávy, starostové Bučovic, Slavkova, Letonic, společenských organizací města a další hosté se sešli na útvarovém klubu, kde bylo malé pohoštění a hlavně k dobré náladě hrála vojenská cimbálovka Ondráš, což bylo milé přivítání a přidalo to na dobré náladě, protože těsně před 9 hodinou kdy nastoupili vojáci útvaru tak se rozpršelo a vydatně pršelo po celou dobu nástupu. Slavnostní nástup byl zahájený příchodem bojového praporu, poté se ujal slova náčelník štábu, který zastupoval velitele, který přednesl slavnostní projev ke dni veteránů,po jehož ukončení zavelel bojovému praporu, jenž napochodoval před tribunu a zde předseda našeho spolu předal do ruky NŠ pamětní medaili k 70.výročí ukončení 2. sv.války, která byla udělena na návrh našeho spolku o.s. Červené barety Prostějov, jako další část nástupu byl přečtený rozkaz ministra obran ČR a byly udělené medaile za službu v AČR vojákům, které na ně měli nárok. Po skončení tohoto aktu bylo veleno k slavnostnímu pochodu a tím skončil slavnostní nástup a sním i déšť, který přestal jako na povel. Na 11 hodinu jsme všichni hosté a vojáci odjeli do města, kde na náměstí u pomníku padlých proběhl pietní ceremoniál k uctění památky veteránů a pokračoval v horní části města u pomníku padlých z 1. sv.v. a tím byl ukončený den veteránů, což pro vojáky posádky znamenalo, že dostali volno. předseda spolku Foršt

4 5 6Střelecký memoriál v Brně.

Obec legionářská jihomoravského kraje nás pozvala na memoriál Marie Ljalkové ve střelbě z pistole v jednotlivcích a memoriál Padlých hrdinů za svobodu republiky a demokracii 3 členných družstev, který se konal dne 3.října na střelnici fi AWIW v Brně – Heršpice. Přihlásit se mohl každý jako jednotlivec nebo družstvo z našeho klubu se zúčastnili kolegové Ing. Jiří Bendák, Josef Gall, Jaroslav Morkus + syn, Dr. Pavel Pazdera a hostem byl předseda našeho klubu Jaroslav Foršt. Střelby byly z pistole r.9.mm Luger ČZ 75, 10+3 rány na 25 metrů a další, 3čl.družstva stříleli podle vlastního výběru z pistolí ČZ 75, Walter, Glock 2+3 rána na 25 metrů v čase 2+2 min. Naše družstvo skončilo na 6 místě z 16 družstev. Celé dopoledne bylo v přátelském ovzduší, příjemné prostředí a pohodová nálada panovala po celý průběh střeleb a tak to byla další společenská událost v životě našeho klubu. jafor

1Sportovní setkání.

A měli jsme další setkání a to sportovní ve dnech 16.-18.9. na letišti v Prostějově, které již tradičně organizoval prostějovský klub VV spolu s Českou parašutistickou asociací Prostějov, za podpory města Prostějov a 601.ssps a 102. průzkumného praporu. Každý přihlášený klub mohl vyslat jedno tříčlenné družstvo bez ohledu na věk členů družstva a tak za nás šli kolegové Ing.Jiří Bendák, Jarda Morkus a Tomáš Kozák. Ve středu 16.9. byla prezentace, ubytování, losování pořadí družstev ( celkem 16) a vše se odehrávalo v areálu parašutistické asociace včetně stravování. Ve čtvrtek byl slavnostní nástup za účasti hostů ze strany AČR, předsedů klubů VV zástupců města a dalších společenských organizací a spolků a hned po nástupu se rozjely jednotlivé disciplíny - střelba za vzduchovky na 10 metrů vleže, střelba z luku 3x na 10 metrů, hod šipkami na 3 metrovou vzdálenost, 3x hod granátem na cíl do 20 metrů, veslování na trenažéru podle věkových kategorií a pro jednoho člena družstva tandemový seskok padákem z výšky 4 tisíce metrů a při klesání do výše 200 metrů odhození míčku na terč, který z našeho klubu absolvoval Jarda Morkus a další členové družstva měli vyhlídkový let v letounu L-410 v, prostě parádní zážitek pro všechny účastníky. Celé setkání byla společenská událost pro všech účastníky, setkání přátel, starých kamarádů při večerním posezení utužilo vztahy a při zkazkách „starých zbrojnošů“ se vzpomínalo na doby minulé co každý prožil. Počasí přálo, celé dny bylo příjemně a tak se všichni rozcházeli s příjemným pocitem kamarádského setkání.

1 2 3Veteránské setkání 2015.

Po 5 létech proběhlo v Prostějově ve dnech 20-22.8. setkání výsadkových veteránů České a Slovenské republiky, které již tradičně organizuje prostějovský klub za podpory 601.skss a 102. pzpr na posádkové střelnici Hamry, kde je zabezpečené ubytování ve srubech pro stovky osob, včetně sociálního zázemí, jídelního a kuchyňského bloku. Ve čtvrtek 18.8.se začali sjíždět veteráni ze všech klubů a tak se celkem registrovalo na 220 veteránů z ČR a SR. Bylo to ovšem o dost méně než před 5 roky v Žilině, kde se sešlo na 350 veteránů. I to je odraz, že stárneme, už se mnohým nechce cestovat apod. Z našeho klubu se zúčastnili kolegové - Stross, Franěk, Morkus, Kozák, Jochman a Foršt. Večer byl zabezpečený program při táboráku, kdy vystoupila cimbálovka Ondráš a doplnila tak příjemný večer. Druhý den byl oficiálně zahájený nástupem všech veteránů po klubech na ploše u věže, kde byla i připravená vojenská kapela, která zahájila nástup odehráním slovenské a české státní hymny. Po proslovech vystoupil plk.Ing. Karel Řehka, který nejen přednesl pozdrav od NGŠ AČR, ale poté předal vybraným výsadkovým veteránům z klubů Prostějov, Plzeň, Chrudim, Jindř. Hradec a Holešov 20 čestných odznaků AČR 3. stupně které jim udělil NGŠ AČR. V další části došlo k menšímu překvapení, když vojenská posádková hudba začala hrát nové melodie hymny výsadkových veteránů „Duní stroje vzduchem...“ V další části po nástupu byly zahájeny ukázky z výcviku, vojáky z 601.skss počínaje výškovým seskokem, slaňování z vrtulníku, činnosti vojáků po vysazení a další ukázky z jejich bojové přípravy. Byla zde vystavena bojová technika, zbraně, výstroj a další součástí výzbroje jednotek 601.skss a 102. průzkumného praporu Prostějov. Bylo to velmi zajímavé, zvlášť pro nás veterány. V odpoledních hodinách byla zorganizovaná pro zájemce návštěva Prostějova a jeho památek. Večer při táboráku vystoupila country skupina z Nitry. Poslední den proběhlo slavnostní zasedání všech veteránů v kulturním středisku v Prostějově za přítomnosti zástupců města a velení voj. útvaru v Prostějově. Po skončení jsme odjeli do kasáren, kde jsme vzdali poctu padlým vojákům u pomníku a přesunuli jsme se do jídelny, kde byl pro nás připravený slavnostní oběd, který uzavřel Setkání 2015. jafor

1 2Devadesátník.

Ano, čtete dobře, byl jsem pozvaný na oslavu devadesátníka Augustina Černého des.v.z., který byl jako voják základní služby výsadkářem. V roce 1947 nastoupil k výkonu voj. základní služby do Trebišova a po 6 týdnech byl odeslán do poddůstojnické školy v Košicích, kde počátkem roku 1948 reagoval na výzvu a dobrovolně se přihlásil do nově tvořeného 71.pěšího praporu československých parašutistů v Zákupech, kde prošel jak zdravotně, tak fyzickými testy a v květnu 1948 prodělal výsadkový výcvik v KUMR (Hradčany- liberecký kraj),nějakou dobu byl s jednotkou ve Stráži pod Ralskem, celkem provedl 7 seskoků padákem a v říjnu 1948 byl propuštěn do zálohy. 1.srpna zorganizovaly jeho dcery rodinnou oslavu v Neslovicích, kam jsem byl pozvaný na základě kontaktů naších kolegů z o.s. Červené barety Prostějov, kteří mi dovezli pro oslavence pamětní odznak k ukončení 2.sv. Souběžně se mnou přijeli dva vojáci z Prostějova a všichni tři jsme byli překvapením pro všechny přítomné, když nás představili na sále, kde se sešla celá rodina což připomínalo svatební hostinu, popřáli jsme oslavenci, předali mu naše dárky a přání a mne i přes můj protest posadili do čela vedle oslavence a jeho manželky a tak jsme se rozpovídali o výsadkovém a vojenské životě a bylo vidět, jak se oslavenci při povídání na tohle téma rozzářily oči a rozpovídal se o své vojenské službě. I nyní zdravím kypící, duševně svěží se rád pobavil o svém mládí a životě v Zákupech před více jak 68 léty. Klidně řeknu neskutečně vynikající paměť, vzpomněl si na detaily z výcviku a běžného života vojáka. Před 19 hodinou jsme se odebrali k dalšímu překvapení na okraj obce, kde měl být provedený seskok z letounu na počest oslavence, který to do poslední chvíle netušil a tak pro ně donesli i skládací židle,v koši láhve šampaňského se sklenkami a trpělivě jsme všichni hosté očekávali co se bude dít. Ze směru od Brna se po delším čekání za nádherného podvečerního počasí blížil letoun L-60 Brigadýr ve výšce cca 2500 metrů provedl jeden okruh a už z něho vypadli dva borci volným pádem a asi tak v 500 stech metrech otevřeli padáky a krásným kroužením přistáli před nás, kde mezi tím jeden jejich parťák vytyčil plochu, po svlečení z padáků napochodovali v maskáčích před oslavence, dali mu hlášení s přáním k jeho životnímu jubileu a předali mu červený baret. Dojemné a působivé, otevřelo se víno a byl k tomu „polní“ přípitek. Pomalu jsme se odebrali zpátky do restaurace, kde se pokračovalo v oslavě a já jsem ve večerních hodinách byl odvezený domů. Úžasný zážitek a přitom mi proběhlo hlavou? A kde je přání a pocta od naši AČR? Je to obraz vztahu a systému naši armády, která nemá přehled o těchto vysloužilcích a to je smutné, armádo České republiky! Přesto závidím, chtěl bych taky takovou oslavu ve svých devadesátinách!!! předseda klubu Jaroslav Foršt

1 211.ročník memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen.Palečka, plk.Černoty a Krzáka a vynálezce padáku Štefana Baniče.

Ve dnech 3-5.7. zorganizovali naší slovenští kolegové z bratislavského klubu voj. výsadkových veteránů tento memoriál jako výsadkový víceboj na počest zakladatelů výsadkového vojska v Československé armádě a jako součást oslav 70. výročí skončení 2.sv. války. Memoriál proběhl v nádherné slovenské obci Smolenica, rodiště Štefana Baniče, který zde má pomník a je zde i pochován. Každý klub VV měl možnost vyslat jedno 3 členné družstvo, které muselo splnit podmínku, aby mělo dohromady nejméně 180 let, pokud byl někdo mladší, musel ho doplnit starší kolega, který mu „půjčil“ roky. Soutěžilo se v disciplínách pro „starší pány“:
- střelba ze vzduchovky v leže na terč na vzdálenost 10 metrů 5 ran;
- střelba ze vzduchové pistole na terč na vzdálenost 10 metrů 5 ran;
- hod granátem na vyznačený zákop na vzdálenost 20 metrů v rozmezí 1,2,3 metry do stran;
- hod granátem do okna 100 x 80 cm ve výšce 3,5 metrů na vzdálenost 10 metrů;

Z našeho klubu jsme nominovali jedno tříčlenné družstvo spolu s vedoucím družstva který byla p.Blanka Pazderová a členové kolegové Pavel Pazdera, Jaroslav Morkus a Karel Jochman. Ovšem stalo se co jsme nepředpokládali, že poslední dva onemocní a tak za ně nastoupili urychleně náhradníci kol.Jaroslav Foršt a Petr Dvořáček. Ubytování soutěžících bylo v nádherném prostředí zámku ve Smolenici, disciplíny se plnili na hřišti hned v podzámčí, stravování zabezpečili místní ze Smolenice a vojáci SR, večery byly kulturní, cimbálovka a táborák, počasí bylo nádherné letní, pouze naši náhradnici jeli na memoriál až na hlavní den a tak bez příprav nastoupili na disciplíny a ze 14 soutěžních družstev naše brněnské družstvo skončilo na 10 místě. jafor

1 230.červen – Den ozbrojených sil ČR.

Na tento den pozval rektor Univerzity obrany br.gen. prof.ing.Bohuslav Přikryl Ph.D. vždy dva představitelé partnerských spolků a sdružení k slavnostnímu nástupu příslušníků UO k připomenutí Dne ozbrojených sil ČR. Z našeho klubu se zúčastnili předseda Jaroslav Foršt a Ing. Jiří Bendák, kteří tak spolu s ostatními pozvanými hosty zajali místo na tribuně v kasárnách Šumavská, kde byly nastoupení studenti a příslušníci UO a po slavnostním vztyčení státní vlajky, příchodu bojového praporu za tónů vojenské hudby a příchodu 5 historických praporů obce legionářské, repliky bojového praporu 2. paradesantní brigády a bojového praporu 10. střeleckého pluku, které tak symbolizovali historii legionářů a československých jednotek s novodobými pokračovateli – novými studenty UO. Prorektor UO plk.gšt. Miloslav Bauer ve svém vystoupení připomněl, že legionářské tradice se staly v armádě ideovým zdrojem pro budování ozbrojených sil ČR a potřebu brát z tradice poučení pro vlastní práci v dnešní době. Po jeho projevu byly představeny historické prapory, kdy jeden z nich byl v roce 1920 předán veliteli 10.střeleckého pluku pplk.Ćílovi v dnech odjezdu z Vladivostoku budoucím armádním generálem Lev Prchala. Tento pluk byl po návratu do Československa sloučen se 14. střeleckým plukem a vznikl tak 10.pěší pluk s původním historickým názvem „Jana Sladkého Koziny“ včetně historického praporu a jeho dislokace byla právě v areálu kasáren Šumavská v Brně, kde byl tento pluk do roku 1938. Po skončení slavnostního nástupu jsme byli my, zástupci a představitelé všech spolku a společenských organizací, pozvaní do erbovního salonku k neformálnímu posezení u kávy s vedením UO. jafor

1 2Sobota 27.6. Prostějov - Hamry.

Tuto sobotu proběhl v Prostějově na střelnici Hamry už 3.ročník pochodu „po stopách 22. výsadkové brigády Prostějov“, který organizuje o.s.Červené barety Prostějov (kol.Mgr.Michal Mucha a Ing.Jindřich Starý ml.) a který byl tentokrát věnovaný bývalému veliteli brigády plk.v.v.Ing. Čestmíru Hrbkovi na trati 10, nebo 30 km. Mnoho „chodců“ již bylo na místě od pátečního večera, kde bylo nejen zabezpečené ubytování, ale i občerstvení, grilované klobásy a nebo z udírny, točené pivko, samozřejmě i něco z domácích zásob, což bylo vidět v sobotu na některých chodcích, ale to patří k přátelskému setkání bývalých výsadkářů, kolegů a veteránů. Sešlo se zde mnoho hostů v čele s plk.Hrbkem, (který i když je fyzicky indisponovaný, tak duševně je stále čilý), bývalí velitelé 22. brigády nebo pluku, primátor Prostějova Ing. Pišťák a další. Celkem se sešlo na 850 chodců, nejen výsadkových veteránů, ale i příznivců, zájemců a sportovních nadšenců z Česka a Slovenska. Zabezpečení pro všechny bylo výborné, určitě to bylo náročné na přípravu a organizaci celé akce, na které se podílelo na 50 dobrovolníků z klubu VV Prostějov, vojáků z 601.ssps a 102. pzpr včetně pozvaných firem na občerstvení tolika účastníků. Z našeho klubu se pochodu zúčastnil předseda Jaroslav Foršt, ing.Petr Dvořáček, Dr.Pavel Pazdera a Petr Kopecký. Odstartováno bylo v 9 hodin a tak se ty stovky chodců vydali na trasy, počasí bylo tak akorát, takže se šlo dobře. Nebylo takové horko a schylovalo se to i na déšť. My jsme prošli krátkou trasu, která byla pro věkovou hranici od 55 let, ta 30 km byla pro mladší. Po doražení do cíle obdržel každý registrovaný účastník pamětní odznak plk. Čestmíra Hrbka. Je potřeba poděkovat organizátorům a všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu pochodu, za vynikající organizaci a průběh celé akce. jafor

1 212.6. Holešov.

Na policejní střelnici Holešov - Dobrotice proběhl již VIII. ročník střeleckého trojboje z SA- 58, Pi-82 a sportovní malorážky. Každý klub mohl vyslat jedno 3 členné družstvo a tak z našeho klubu bylo ve složení Jarda Morkus, Karel Jochman a Tomáš Kozák. Střelbu organizoval holešovský klub VV a SPŠ +VPŠ Holešov (policejní školy) podle propozic byla střelba ze SA_ 58 3+5 ran v čase 3+5 min na terč NLF s kruhy na vzdálenost 100 metrů, Pi-82 rovněž 3+5 ran a stejný čas na stejný terč jako u SA na vzdálenost 25 metrů a z malorážky 3+5 ran na 50 metrů, terč stejný. Celkem bylo 60 střelců a 13 družstev, naši byli celkově v družstvech na 7 místě, Tomáš Kozák byl 3 ve střelbě ze samopalu. V průběhu dne se grilovala svačina, káva a pití bylo „v ceně“, počasí rovněž přálo a organizace v součinnosti s policií jako vždy vynikající za což patří dík všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu střeleb. Náladu trochu pokazila cesta domů do Brna, kdy naši střelci stáli a popojížděli po dálnici přes hodinu a půl, ale to už patří k cestování po naši dálnici. jafor

1 2 39.6. Bučovice – putovní pohár ve střelbě.

Dne 30. března při slavnostním nástupu bučovického 74.mopr jsme předali náš putovní pohár ve střelbě veliteli útvaru s tím, že jsme vyzvali vojáky k soutěži ve střelbě z ručních zbraní. Tímhle krokem jsme zahájili další sblížení nás veteránů z vojáky AČR a tak 9.6. proběhl I. ročník ve střelbě z pistole o putovní pohár klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno a velitele 74.lmopr Bučovice . Soutěž proběhla na střelnici Bučovice-Kloboučky, kam jsme dorazili vlastními vozidly za doprovodu vojáků. Z našeho klubu jsme postavili dvě tříčlenná družstva ve složení kol. Ing. Petr Dvořáček, Dr.Pavel Pazdera, Tomáš Kozák, Ing. Jiří Bendák, Jaroslav Foršt, Tomáš Foršt, útvar rovněž postavil dvě 3 členná družstva. Příprava střelby a její průběh byl velmi dobře zorganizovaný ve dvou disciplínách, tou první byla střelba z pistole CZ 75 SP-01 PHANTOM na mezinár.terč 50/2 na 20 metrů vstoje 3+10 ran do 5 minut, druhá disciplína byla střelba ze stejné pistole z poza překážky a s výměnou zásobníku 3+ 4 rány na terč č. 4- nehnutě ležící figura s kruhy a přesun za překážku, kde byly na vzdálenost 35 metrů 2 mini padací terče. Pro nás veterány zajímavá střelba, kdy jsme se střídali po družstvech s přestávkami, které byly vyplněné opékáním špekáčků a klobás u ohýnku a samozřejmě volným povídáním nás starých vojáků o naši vojenské službě a porovnávali jsme to s vojáky AČR. Co si budeme povídat, současní vojáci jsou“ vystříleni“ oproti nám, kdy jsme někteří nestříleli víc jak rok, ale to nic neměnilo na tom, že nálada a pohoda byla vynikající a pohár zůstal pro tento rok v Bučovicích a určitě to upevnilo přátelství mezi námi. Je potřeba poděkovat za vynikající organizaci celého průběhu střeleb velení 74.lmopr a rovněž tak, za materiální podporu celého střeleckého klání a už jsme dohodli průběh 2. ročníku v roce 2016. jafor

1 2 322.5. Střelby v Prostějově.

Hned druhý den po skončení Idetu (21.5.) proběhl v Prostějově IV. memoriál plk.Františka Mansfelda (býv. velitel 22.vb.) ve střelbě z pistole na policejní střelnici ve Vrahovicích, jehož organizátorem byl prostějovský klub VV a 601.ssps a kam bylo pozvané z každého klubu jedno 3 členné družstvo nebo jednotlivci a další střelci byli od policie, HZS, 102.pzpr, 601.ssps a další pozvaní hosté. Z našeho klubu se zúčastnil Ing.Petr Dvořáček a Tomáš Kozák, kteří byli doplnění další členkou z KVV Hr.Králové kol. Brejžkovou a vytvořili smíšené družstvo. Celkem bylo na 165 střílejících a hostem byla manželka plk. Mansfelda paní Věra a jeho syn František, kteří zahájili střelby prvním výstřelem z pistole Glock na terč NLF s kruhy na vzdálenost 25 m, kdy se střílelo 3+7 ran v době 3+7 min. Celá akce byla nejen sportovní, ale i společenská, podával se guláš, káva a nealkoholické nápoje, pivko po skončené střelbě. Naši se v celkovém výsledku umístili na 15 místě z 20 družstev. Je potřeba poděkovat organizátorům za hladký průběh nejen střeleb, ale i celého setkání veteránů - střelců z ČR a SR. jafor

1 219-21.5. - IDET 2015.

V těchto dnech proběhl na brněnském výstavišti 13. mezinárodní veletrh obrané a bezpečnostní techniky, kterého jsme se poprvé zúčastnili a prezentovali jsme zde všechny kluby výsadkových veteránů České a Slovenské republiky. Co tomu předcházelo? Počátek byl 9.10.2014, kdy jsme se zúčastnili slavnostního nástupu 7.mechanizované brigády v Hranicích na Moravě a kde byl mimo jiné i arm.gen.v.z. Pavel Štefka, poradce gen.ředitele Idetu, který mne tam oslovil s tím, co bychom tomu řekli, kdybychom se výsadkoví veteráni prezentovali na Idetu 2015. A bylo to! Nahozená myšlenka, která mne začala nahlodávat, až se rozvinula do konkrétní podoby s názorem - a proč ne? Ovšem, když výsadkoví veteráni, tak všichni v Čechách a na Slovensku. A už mne to neopustilo. Šel jsem za tím, počínaje poradou předsedů klubů ČR a SR v Prostějově, kde jsem tento návrh zveřejnil a seznámil všechny předsedy, až po jednání na ředitelství výstaviště Brno, přes svaz letců, s kterým jsme šli do expozice. Otázkou bylo jak se budeme prezentovat? Tak jsem nabídl účast obč. sdružení Červené barety Prostějov, kolega Mucha a Starý ml. ji přijali a tak jsme pomalu dohodli, jak se budeme prezentovat. Pro naši první a skrovnou „expozici“ nám pomohl kol. Pavel Pazdera, který zapůjčil z UO vitríny do kterých jsme vystavili znaky a symboly klubů VV ČR a SR, výsadkové odznaky a části výstroje a výzbroje výsadkáře z 60 let m.st., které jsem osobně zapůjčil z mé sbírky a něco půjčil kol. Gall a Dvořáček. Červené barety Prostějov si tam dali odznaky, které průběžně v průběhu roku vydávají a zajistili prezentaci klubů v projekci, což bylo poutavé pro návštěvníky. Využili jsme této příležitosti a předali jsme zde pamětní odznaky 22.vb některým členům brněnského klubu VV. Dne 18.5. jsme spolu s kolegou Víťou Kramářem instalovali vše do vitrín, a na první den 19.5 tak byl rovněž se mnou na prezentaci VV spolu s kol. Muchou a Starým a na dva dny tam s námi byla i kol.Iveta Skrbková s prostějovského klubu VV. Zájem z řad návštěvníků byl velký, v průběhu dne jsme byly všichni „zaměstnaní“ odpovídáním na dotazy a nebo besedami s návštěvníky, mnozí vzpomínali na svá vojenská léta u výsadkářů, mnozí pouze ze zvědavosti, ale bylo to pro nás velmi milé, že byl tak velký zájem, který umocňovalo ještě promítání výcvikových filmů z padesátých let přes různá veteránská setkání až po veteránské soutěže. V průběhu těch tří dnů se vystřídali po dnech prezentace kol. Bendák, kol.Stross a Gall, kteří tam vždy se mnou prožili jeden den. Rovněž nás navštívili kolegové z klubů Chrudim, Hr.Králové, Jindř.Hradec, Trnava a Bratislava. Co říct závěrem? Bylo to poprvé, ale mělo to úspěch. Naše účast a expozice na Idetu byla sice skromná, ale o to poutavější a prošlo jí stovky návštěvníků. To bylo to hlavní o co nám šlo, prezentovat se a dát tak najevo, že jsme zde už víc jak dvacet let. Jaroslav Foršt

1 2 3 4 5 67.5.- Prostějov - křest pamětního odznaku.

Ve čtvrtek 7.5. jsem doprovázel našeho kolegu Ing. Ivana Kutína plk.v.v. (92) do Prostějova kam byl pozvaný na křest pamětního odznaku 22.vb, který se uskutečnil na síni tradic 601.sk.sp.sil za organizace spolku - Červené barety a podpory 601.skss. Byl jsem hrdý, že máme Ivana Kutína v našem klubu, když jsem ho představoval mnoha mladým, jen zírali a jak je na fotkách, kde je předseda chrudimského klubu Jaromír Čermák, autor odznaku, tak vedle, Ivan, dál Jindřich Starý ml.a vel. 601skss plk.Franta, tak to je okamžik kdy si vzal slovo Ivan Kutín a z hlavy hovořil (cca 20 min) nejen o počátcích 22.vb v Prešově, ale i její činnosti, včetně toho že hovořil věcně o operačních úkolech 22.vb s plánováním jejího nasazení do tehdejší NSR, kde jmenoval konkrétní místa záchytných bodů a rovněž o sobě, co vše musel učinit a překonat, než se 22. vb stala boje schopnou, obrátil se na mladé, aby si uvědomili minulost a historii výsadkového vojska, kde si mají brát příklady pro své úkoly. Po skončení jeho řeči jsme všichni byli v úžasu pár minut absolutně zticha a pak všichni povstali a tleskalo se Ivanovi hodně dlouho. Tu smáčenou medaili v šampaňském Ivan Kutín obdržel jako první ze všech udělených, kde byli pozvaní všichni bývalí velitelé 22.vb, 22 výs. pluku,6 spec.brigády, 601.sk. sp. sil, tedy všech postupných jednotek pod číslem útvaru 8280. Na společné fotce je paní Mansfeldová, která se s Ivanem neviděla dlouhé roky, tak si měli co povídat a po skončení křtu, jsme byli pozvaní na slavnostní nástup 601.skss a poté bylo kladení kytic a věnců na nástupišti u sochy výsadkáře, pro Ivana byla rovněž připravena kytice, kterou jsme tam kladli, poté byl raut, ale Ivan se cítil unavený, tak jsme na jeho přání odjeli domů. Ale byl to den Ivana Kutína. Ten bojový prapor je originál 22.výsadkové brigády. předseda klubu Jaroslav Foršt

1 2 35.květen – Kramolín - SPELTER

V úterý 5. května se uskutečnila pietní vzpomínka na para skupinu SPELTER, která byla vysazena v noci z 4. na 5. 5. 1944 poblíž obce Kramolín ve složení št.kpt.Břetislav Chrastina, rtn.Jaroslav Kotásek, rtn.Rudolf Novotný, čet.Jan Vavrda a kterou organizovala 22.let. základna vrt. letectva z Náměště nad Oslavou. Vzpomínkový akt, kterého se zúčastnil předseda našeho klubu Jaroslav Foršt a Ing. Petr Dvořáček byl v místě seskoku tohoto výsadku, kde je přímo na okraji lesa kamenný pomník, (který byl díky iniciativě vojáků ze základy odhalený v roce 2011). V obci Kramolín byl přistavený minibus, který převážel účastníky pietní vzpomínky na místo aktu, tedy až k pomníku, kde byla připraven stan a židle pro účastníky – představitelé kraje, ředitel KVV Jihlava, starosty obcí Kramolín, Sedlec, Vicenice a Náměště nad Osl. a další hosty, včetně vojáků z vojenské letecké základy. Akt byl zahájený v 10,00 hodin, který uváděla tisková mluvčí VU 2427 kpt. Ing. Jana Skřivánková, krátké slovo měl plk. gšt.Ing. Miroslav Svoboda, zást.velitele 22.vrt.základny, který neformálním projevem hovořil o významu celé akce a poté se ujal slova historik Vlastislav Janík, který hovořil o průběhu činnosti skupiny Spelter. Následovalo položení věnců a kytic k pomníku, přitom byl uskutečněný nízký průlet vrtulníku Mi-17, který postupně nabíral výšku a díky příhodnému počasí uskutečnili čtyři vojáci ze základny seskok na padáku, jako symbolický seskok 4 členů výsadku. Po skončení aktu došlo na nezbytné focení u pomníku a přesun autobusem zpět do Kramolína. Počasí vyšlo, nálada byla bezprostřední a tak na závěr a poděkování za pozvání, jsme odjeli spokojeně domů. Jafor

1 2 3Sobota 25.4. 2015 - Ořechov u Telče - Out Distanc.

V sobotu 25. dubna se předseda klubu Jaroslav Foršt spolu s kolegou Josefem Gallem zúčastnil pietní vzpomínky v obci Ořechov u Telče na vysazení para skupiny Out Distanc do tohoto prostoru dne 28.3.1942, která byla ve složení npor .Adolf Opálka, rtm. Karel Čurda a des.asp.Ivan Kolařík. Pietní vzpomínku organizovala obec spolu s dalšími organizacemi kraje Vysočina, s 43. výsadkovým praporem AČR a mnoha dalšími subjekty k 103.výročí vysazení uvedené skupiny do tohoto prostoru a 100. výročí od narození npor. Adolfa Opálky. Vojáci z výsadkového praporu vystavovali svoji soudobou techniku, zbraně a výstroj, klub voj.historie dobovou techniku včetně obce legionářské, kde se představili v dobových uniformách. Z našich řad jsme se sešli s kolegy z klubu výsadkových veteránů z Jindřichova Hradce a Chrudimi. Místní zabezpečili pohoštění ve formě klobásek z udírny, guláše, domácí koláčky a samozřejmě i točené nápoje a tím velkou měrou přispěji k pohodě a přátelskému ovzduší, které podpořilo i pěkné počasí. Samotnému aktu předcházel přílet vrtulníku Mi-17, který dopravil vzácné hosty - veterány 2.sv brig.gen. letectva Emila Bočka a gen.por. Jaroslava Klemeše, jednoho z posledních žijících parašutistů rovněž z 2.sv. Samotný akt byl zahájen ve 13.hodin u pomníku na okraji obce krátkými projevy, poté byl požádaný o slovo gen.Klemeš, který všechny přítomné pozdravil a s úctou se vyjádřil o svých spolubojovnících. Za tónů dudácké hudby byly přítomnými zástupci státní správy, obce legionářské, společenských organizací a nás výsadkových veteránů položeny kytice k pomníku českosl. parašutistů a v té době již nalétával vrtulník nad prostor, kde vysadil výsadkáře k hromadnému seskoku, který byl zaměřen do prostoru louky u pomníku, což přilákalo stovky obyvatel z okolí obce. Odpolední program pokračoval hudebním vystoupením a posezením až do nočních hodin. Celý sobotní den byl v pohodě a v přátelském ovzduší, které přispělo k pěkným zážitkům a tak jsme se spokojeně vraceli domů s hlavou plnou zážitků. Jafor

1 2 3Pondělí 30.března ve 14,00 hodin - Slavnostní nástup.

Na pozvání velitele 74.lehkého motorizovaného praporu pplk.Ing.Svobody jsme se zúčastnili slavnostního nástupu tohoto útvaru v Bučovicích při příležitosti návratu příslušníku praporu z mise v Mali. Mezi hosty byl hejtman jihomoravského kraje Judr. Michal Hašek, starosta Bučovic Radovan Válek, rektor UO Brno br.gen.Ing. Bohuslav Přikryl,velitel 7.mb plk.Ing.Josef Kopecký, velitel posádky Brno plk.Ing.Milan Marek, ředitel KVS Brno plk.Ing.Luděk Lacina, zástupci policie ČR, svazu letců a další hosté včetně nás, předsedy spolku Jaroslav Foršt, Ing. Jiří Bendák, František Antl, Vítězslav Kramář a Dr. Pavel Pazdera, kde jsme nastoupili s naším klubovým praporem, který nesl voják útvaru. Útvar nastoupil se svým bojovým praporem a státní vlajkou za doprovodu čestné čety. Po projevech hejtmana Haška, plk. Kopeckého, starosty města a velitele útvaru, dostal slovo předseda klubu, který vojákům 74.lmpr předal putovní pohár našeho klubu ve střelbě a vyzval vojáky k soutěži ve střelbě z ručních zbraní. Poté byl vyhlášeno rozhodnutí hejtmana Haška o udělení pamětní medaile jmk vybraným vojákům, jak ze zahraniční mise, tak z plnění úkolů u útvaru, které předal hejtman a po jejich udělení bylo vyhlášeno rozhodnutí hejtmana o udělení dvojité stuhy jmk na bojový prapor, který praporečník přinesl před tribunu, kde hejtman připnul stuhu na žerď praporu. Dál byl vyhlášen rozkaz velitele útvaru, který v něm udělil pamětní minci vybraným hostům a vojákům. Na závěr nástupu bylo zaveleno k slavnostnímu pochodu a tak celý útvar defiloval před tribunou s hosty. Po skončení jsme se všichni odebrali na klub útvaru, kde bylo malé pohoštění a hlavně teplá káva, která nás zahřála po hodinovém stání v chladném počasí, které přešlo až do sněžení. Na klubu nastoupili vojáci z mise v Mali, kde jim velitel roty kpt. Mamkin, který byl i velitelem této jednotky v Mali, předal pamětní odznaky za účast v misi. Na slavnost byli pozvaní i rodinní příslušníci těchto vojáků a všichni jsme strávili další čas příjemným povídáním s hosty a přítomnými vojáky, že jsme ani nesledovali hodiny, které rychle utekly abychom se vydali na zpáteční cestu do Brna. Byla to pro nás srdeční záležitost, neboť se náš klub už počítá jako další jednotka tohoto útvaru. jafor

1 2

1Pátek 20.2.- Heřmaneč - STAS.

Malá vesnička nacházející se asi 25 km východně od Jindřichova Hradce s 90 obyvateli nás přivítala dne 20.února slunečním počasím, se zbytky sněhu, kam jsme přijeli k uctění památky skupiny hloubkového průzkumu STAS vyslané ze Sovětského svazu dne 20.2. 1945 ve složení velitel Štefan Bandur, radista Emil Šimko a průzkumník Ján Velik, všichni (roč. 1921) a slovenské národnosti. Po příjezdu se nás ujali místní, včele se starostou obce Zdeňkem Mayerem v hasičské zbrojnici, kde bylo příjemně vytopeno a kde se postupně shromažďovali hosté počínaje starostou Jindřichova Hradce ing. Stanislavem Mrvkou, členové klubu výsadkových veteránů gen.Rudolfa Krzáka s předsedou Petrem Čejkou, kteří byli iniciátory tohoto aktu k 70.výročí seskoku skupiny STAS do prostoru obce, příslušníci 44. lmpr z J.Hradce, zástupci roty aktivních záloh JČ kraje, za prostějovský klub byl kolega Otakar Hájek, za spolek Červené barety Prostějov kolega Michal Mucha a za náš spolek – Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno předseda Jaroslav Foršt a ing. Jiří Bendák, za Klatovy kolega Josef Turek a další hosté. Místní nás pohostili párky, pivem a pochutinami od místních zdrojů. Po kamarádském setkání a vítání jsme se na 10. hodinu pomalu odebrali k pomníku svobody, který byl vybudovaný za přispění sponzora ve svahu nad obcí. Čestnou stráž drželi vojáci 44.lmpr se státní vlajkou, záložníci byli s praporem roty aktivních záloh a KVV J.Hradec se svým praporem a praporečníkem Václavem Slabým. Po položení věnců a kytic zástupci jmenovaných delegací a hostů se ujal slova starosta obce p.Mayer, který všechny přivítal, poté vystoupil krátce starosta J.Hradce Ing. Mrvka a po něm se ujal slova Václav Kameník, který popsal průběh činnost skupiny STAS od jejího vysazení v tomto prostoru až do konce 2.sv. Po něm vystoupil kolega Čejka, který rovněž zdůvodnil pietní akt na počest 70. výročí seskoku skupiny STAS. Na závěr byla troubena večerka a hraná státní hymna, po ní nezbytné focení u pomníku a pomalý přesun zpět do tepla hasičské zbrojnice, kde proběhla další část oslavy a to předání pamětních odznaku na skupinu STAS, které byli uděleny starostům, a vybraným výsadkovým veteránům a následovalo neformální posezení. Z obce Heřmaneč jsme odjížděli s dobrým pocitem, že se pietní akt nejen zdařil, byl neformální až rodinný, ale o to působivější a předpokládáme, že to byl počinek nové historie. O skupině STAS viz. ve vzpomínkách. jafor

1 2 3 4 5 65.února - Byli jsme u 102.

Dne 5.2. jsme po vzájemné dohodě navštívili vojáky u 102. průzkumného praporu v Prostějově. Naše návštěva, nebo chcete-li delegace našeho klubu ve složení kolega Ing.Jiří Bendák, Ing. Petr Dvořáček, Jaroslav Morkus a předseda Jaroslav Foršt jela s cílem sednout si s průzkumníky a vzájemně si vyměnit zkušenosti jak z jejich vojenského života, tak nás starých průzkumáků, kteří rovněž něco prožili za léta své vojenské služby. Úvodem jsme byli přijati velitelem praporu pplk. Ing. Sabelou a vrchním praporčíkem prap. Bodrogim na síni tradic útvaru, kde jsme se seznámili nejen s organizací ale i historií útvaru, který patří k 53.pluku průzkumu a elektronického boje Velitelství pozemních sil AČR. Po obědě ve vojenské jídelně, jsme se „přesunuli“ do rajonu jednotek, kde na nás čekali profesionální vojáci hloubkového průzkumu, kteří jsou vlastně naši následovníci. Po vzájemném představení, jsme se ujali slova, vykládali a vykládali své životní příběhy, pokud se tak dají nazvat ze své vojenské služby u těchto jednotek. Ing. Bendák zavzpomínal na svoji funkci velitele roty hpz a řídící práci s tehdejšími voj. základní služby, rovněž tak kolega Foršt se zaměřil ze své profese na výsadkovou přípravu, seskoky padákem a výcvik vojáků v této bojové přípravě na stupni rota, kolega Ing.Dvořáček jako odborník na zbraně se zaměřil na výzbroj vojáků. V průběhu besedy jsme promítli krátké filmy z novodobé historie výsadkového vojska, které vzbudili velký zájem přítomných vojáků nejen dobovou výstrojí, ale i výzbrojí a hlavně pohledem na náročný výcvik československých parašutistů. Čas rychle běžel a po třech hodinách povídání hlavně ze strany nás starých dědků, to rychle uteklo a tak když jsme končili, vojáci nejen děkovali za naši návštěvu, ale i vyslovili přání, abychom se určitě vrátili a pokračovali v setkání mladé a staré generace průzkumníků, což nás skutečně zahřálo u srdíčka. K tomu nebylo co dodat a tak jsme s odjížděli s vědomím, že jsme něco předali ze svých zkušeností nové generaci vojáků AČR a samozřejmě s přáním,že budeme pokračovat v načaté návštěvě v příštích měsících. Jafor

1 2Sobota 24.1. v 10.00 hod - Pietní vzpomínka na pplk. Josefa OTISKA.

V tuto dobu byl zahájený vzpomínkový akt na hřbitově ve staré Lišni - Brno na československého parašutistu pplk. Josefa Otiska, (30.1.1911-10.1.1986) velitele para skupiny Wolfram. Akci organizuje Krajské vojenské velitelství Ostrava v čele s ředitelem plk.Ing. Jaroslavem Hrabcem a rotou aktivních záloh tohoto velitelství, která nese jméno Josef Otisk. Na lišeňském hřbitově za přítomnosti syna a vnuka Josefa Otiska se sešli veteráni klubů výsadkových veteránů v čele s předsedy z Brna Jaroslavem Forštem, z Prostějova Jindřichem Čtverákem, z Jindřichova Hradce Petrem Čejkou a Holešova zástupcem Václavem Ryšavým i se svými klubovými prapory, zástupce obce legionářské kpt.v.v.Jan Šimčík s legionářským praporem,zástupci dalších společenských organizací a samozřejmě rota aktivních záloh se svým bojovým praporem a praporem vojenského velitelství Ostrava, a vše doplňovala pětice vojenských hudebníků. Pietní akt po státní hymně zahájil plk.Ing. Hrabec, který ve svém vystoupení krátce zvýraznil hodnoty a osobní přínos pplk. Otiska v době kdy se nejen připravoval pro plnění úkolu v protektorátu Čechy a Morava, ale hlavně v době, kdy byl vysazen do tohoto prostoru spolu s dalšími spolubojovníky. V další části plk.Ing. Hrabec předal pamětní odznak Krajského vojenského velitelství Ostrava válečnému veteránu plk.v.v. Janu Hrankovi a válečnému veteránů rotnému v.v. Stanislavu Doležalovi za jejich aktivní a obětavou činnost a propagaci odbojových a legionářských tradic a mjr. v.v. Janu Kuxovi, vydavateli historických publikací s válečnou tématikou. Poté se ujal slova kaplan UO kpt.msg.Jan Pacner, který ve své části přednesl sovo z bible. V poslední části zástupci všech přítomných postupně položili kytice k hrobu Josefa Otiska. Pietní akt byl zakončený troubením večerky. jafor

1 2 3 4 5 6Udělení pamětní medaile.

Na schůzi klubu vojenských výsadkových veteránů Holešov dne 12.12.2014 byla našemu kolegovi Jaroslavu Strossovi udělena pamětní medaile (č.3) za prokázané odhodlání bránit vlast při invazi okupačních vojska 21.srpna 1968.

1

Při okupaci v srpnu 1968, kdy na naše území vtrhli „azbukáři“ z východu a spolu s dalšími vojsky okolních států obklíčili mimo jiné i kasárna v Holešově, kde byl dislokovaný 7.pluk zvláštního určení a z kterého měli samozřejmě okupanti velké obavy. V té době, bylo u pluku rozhodnuto a z kasáren vyvedeno tajně na šedesát mužů, kteří se v nočních hodinách za zády okupantů přesunuly do zalesněných kopců za Holešovem, vyzbrojeni lehkými zbraněmi ovšem bez munice, pro případ, že by je sověti chytli, došlo by k ozbrojenému střetu, ovšem munice byla pro ně připravena v kasárnách, kdy by jim byla dodaná podle úkolu. Vojáci se přesunuli po skupinkách dvou až třech mužů do Hostýnských vrchů, kde bylo jejich úkolem plnit průzkumné úkoly. Byl předpoklad, že půjde o dlouhodobý rozvědný průzkum s možností přejít na partyzánskou válku. Všichni vojáci této jednotky byli vymazáni“ ze seznamu příslušníků 7.pluku ZU, pro případ, že by se okupanti dostali k jmennému seznamu pluku. Vojáci se v lese připravovali na variantu obrany, po pětsetmetrových vzdálenostech od sebe budovali 3 podzemní bunkry tak, aby se navzájem mohli krýt účinnou palbou. Do toho přišla myšlenka akce „Dubček“, když okupanti odsunuli představitele naši vlády do Polska, padl návrh vyslat tuto jednotku na osvobození Dubčeka. Mělo to být politické gesto, byla varianta výsadku v Polsku, osvobodit Dubčeka a malým letounem ho přepravit zpět do Československa. Ovšem to všechno byli pouze domněnky, které se nerealizovali, neboť sověti představitele naši vládu urychleně odvezli za hranice, na území Zakarpatské Ukrajiny. Po několika dnech byla celá akce odvolaná a vojáci byli povolaní zpět do holešovských kasáren. Jedním z velitelů této skupiny byl právě i kolega Jaroslav Stross. V roce 1969 byl celý pluk násilně vystěhován z kasáren, přesunut na prostějovské letiště a zde byl rozpuštěn za jeho odpor proti okupantům.
Motto:
„Charakter národa neznamená jen souhrn specifických znaků jeho kulturních výtvorů, ale také pospolitého chování v kritických dobách“. František Freak
Zde bylo použito myšlenek z knihy Tváří v tvář okupaci - příběh čs. vojenské rozvědky v srpnu 1968. Autor Milan Macák. Jafor

2 3 4Takový jsme měli rok 2014.

V roce 2014 jsme prošli obdobím, kdy jsme si neformálně připomínali 20 let činnosti našeho klubu a když jsme říkali na výroční schůzi za rok 2013, že to byl rok plný akcí, tak rok 2014, který zde bilancujeme, byl bohatý na veteránské, společenské a reprezentační události v celém životě veteránského hnutí. Hned v lednu 2014 jsme se zúčastnili pietní vzpomínky na československého vojáka a velitele skupiny Wolfram, pplk. Josefa Otiska na lišeňském hřbitově, kterou organizuje Krajské voj. velitelství Ostrava a naše účast je zde již braná jako součást tohoto pietního aktu. Rovněž v tomto měsíci jsme se zúčastnili nejen zahájení výcvikového roku u 74.lmpr, kde byl předseda klubu Jaroslav Foršt ,tak rovněž vernisáže výstavy „Legie l00“ rovněž v Bučovicích, které se zúčastnil kol. Bendák, Sobotka, Morkus a Foršt.
V dubnu se kol.Foršt a Gall zúčastnil vzpomínkové dne v obci Ořechov u Telče, kde se připomínal výsadek Out Distance (Opálka, Čurda, Kolařík) a který byl pod záštitou nejen samosprávy jmenované obce, ale i 43. výsadkového. praporu Chrudim. Počátkem května se kol. Bendák , Sobotka a Morkus zúčastnili vzpomínkové akce v Kroměříži, která proběhla u hrobu bývalého prezidenta gen. Svobody a pro naše členy to byla trochu nostalgická návštěva míst, kde svá mladá léta strávili ve voj. službě v tehdejších kasárnách 3. pzpr.
Na pozvání velitele 74.lmpr Bučovice se zúčastnilo 7 členů klubu slavnostního nástupu v Bučovicích k 69.výročí ukončení 2.sv, kde jsme k tomuto výročí spolu s o.s. Červené barety Prostějov udělili pamětní medaili 2. para brigády 74.lmpr, kterou jsme připnuli na bojový prapor, jako výraz ocenění činnosti tohoto útvaru a trvalou připomínku historie. Rovněž v tomto měsíci jsme zorganizovali společnou návštěvu bývalého utajovaného krytu - velitelského stanoviště bývalé ČSLA Výpustek v moravském krasu, kterého se zúčastnilo 8 členu klubu. Zúčastnili jsme se střeleckých memoriálů jak v květnu v Prostějově memoriál Františka Mansfelda, kterého se zúčastnilo 7 členů klubu, další byla střelecká soutěž v červnu a to 6. ročník trojboje v Holešově, která už je rovněž tradicí, kde se zúčastnilo 6 členů, další byl memoriál Marie Ljajkové a padlých vojáků za 2.sv v říjnu, který byl organizovaný ČSOL a firmou AWIW Brno, kterého se zúčastnili 3 členové a další byl memoriál mjr. i.m.Bohumila Vávru a ppor.i.m.Václava Martinů rovněž v říjnu, organizovaný ČSOL v Jindřichově Hradci, kde se zúčastnili 3 střelci. Poděkování zde patří kolegům Gall, Bendák, Morkus, Dvořáček, Kozák, Jochman, Pazdera, Foršt, za jejich účast a reprezentaci klubu.
V květnu proběhlo setkání příznivců letectva v Jemnici, kde se buduje sanatorium pro válečné veterány v rámci EU gen.Janouška a které organizuji Křížovníci s červeným srdcem - Ciriáci, kam byl pozvaný předseda klubu Foršt. Již tradičně jsme se zúčastnili v červnu pietní vzpomínky na Jana Kubiše plk.in.mem v Dolních Vilémovicích, která je již nedílnou součástí života našeho klubu. V srpnu proběhlo v obci Smolenice v Slovenské republice vzpomínková akce ke 100. výročí přijetí amerického patentu na padák, slovenského rodáka Štefana Baniče, který organizoval bratislavský klub VV pod záštitou parlamentu SR, ASR, místní samosprávy a kterého se zúčastnil kol. Bendák a Foršt a byla to důstojná oslava tohoto místního rodáka.
Hned týden po této akci 22.8. bylo v Žilině slavnostní zasedání slovenských klubů vojenských výsadkových veteránů k 20. výročí jejich působení na které byli pozvaní zástupci klubů a které se uskutečnilo slavnostním zasedáním na magistrátu města Žilina za přítomnosti představitelů města, OSSR a dalších hostů. Při této příležitosti byl udělen zlatý pamětní odznak Josefa Gabčíka Janu Kubišovi, který převzal předseda klubu Foršt s tím, že jej předá obci Dolní Vilémovice. Oslava byla zakončená slavnostním obědem pro všechny hosty v prostorách 5. pluku zvl. určení Žilina. Další týden 27-29.8. proběhlo v Jindřichově Hradci setkání výsadkových veteránů a memoriál zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce padáku Štefana Baniče. My jsme se zúčastnili družstvem ve složení kolegové Pazdera, Kramář a Kopecký, kteří reprezentovali náš klub a celkově se umístilo na 8. místě z 18 družstev. Toto setkání bylo samozřejmě společenskou událostí pro veterány, kdy se mnozí z nás sejdou pouze při teto akci. Při slavnostním nástupu veteránů 28.9. udělil NGŠ AČR gen. Pavel medaili „Za zásluhy“ 3.stupně GŠ AČR předsedovi našeho klubu Jaroslavu Forštovi za dlouholeté propagování tradic výsadkového vojska mezi příslušníky AČR.
Byli jsme pozvaní do Bučovic na slavnostní nástup při příležitosti odletu 30 příslušníků útvaru na zahr. misi do Mali což dokazuje, že naše účast a přítomnost při všech oficiálních akcí 74. lmpr je už braná jako samozřejmost a stali jsme se součástí tohoto vojenského útvaru. Největší akci tohoto roku byla pro nás účast na oslavě 20.výročí vzniku 7.mech.brigády v Hranicích n M. kam jsme byli pozvaní velitelem brigády plk.Ing.Kopeckým za podpory velení 74. lmpr. Při slavnostním nástupu vojáků brigády na náměstí v Hranicích, kam byli pozvaní desítky hostů jak veřejného, tak vojenského sektoru v čele s NGŠ, byl náš klub nejen přijatý jako VIP hosté, ale byli jsme jeden z programu slavnostního nástupu, kdy jsme na bojový prapor brigády připnuli pamětní medaili 2. para brigády, kterou jsme spolu s o.s.Červené barety Prostějov udělili 7. brigádě jako symbol novodobé historie. Této akce se zúčastnili kol. Gall, Bendák, Morkus, Pazdera, Kramář a Foršt. Celá akce byla velmi důstojná a upevnila sepětí mezi námi ,veterány a vojáky AČR. Když zde hovoříme o armádě, je nutné rovněž připomenout, že na den veteránů 11.11. jsme se rovněž zúčastnili nástupu bučovického útvaru a při té příležitosti jsme udělili a předali veliteli 74.lmpr pplk.Ing. Petru Svobodovi pamětní medaili výsadkových veteránů ČR za jeho osobní a trvalou podporu nás výsadkových veteránů. Zde se zúčastnili kol.Antl, Gall, Bendák, Dvořáček a Foršt. Na den veteránů se oslavy na UO v rámci posádky Brno a na ústředním hřbitově zúčastnili kol.Morkus a Kramář a tak jsme poprvé reprezentovali klub na dvou místech současně. Samostatnou kapitolou je naše spojení s Univerzitou obrany. Zde je potřebné vyzvednout to, že vztahy našeho klubu a UO jsou dlouhodobě na vysoké úrovni i díky tomu že UO si váží všech společenských organizací, mezi které patříme i my. Pravidelně se zúčastňujeme všech oslav spojené s nástupem příslušníků UO při všech významných událostech v průběhu roku ať už to je den ozbrojených sil, vyřazení posluchačů, den veteránů, nebo v letošním roce oslavy 10. výročí vzniku Univerzity obrany, kdy jsme při této oslavě udělili UO spolu s o.s. Červené barety pamětní medaili 2. para brigády jako projev uznání péče UO o náš klub jako společenské organizace.

Na druhé straně nás postihla i smutná událost, když náhle odešel z našich řad kolega Mojmír Res, kterému jsme spolu s vojenskou posádkou vypravili důstojný vojenský pohřeb, který ještě podpořila přítomnost vojáků ze 74. lmpr s bojovým praporem a vojáků z 43. vpr v Chrudimi. I to ovšem patří k našemu životu. Nebylo zde cílem vyjmenovat veškeré akce v průběhu roku,ale poukázat na skutečnost, že i když jsme početně malý klub, který ve svých počátcích měl 34 členů tak se postupně přirozenou cestou zmenšujeme, ovšem akcemi a účasti na nich se máme čim pochlubit. K tomu nám nesmírně pomáhá i naše elektronická propagace na těchto webových stránkách, kde máme informace o naši činnosti, za což patří nesmírný dík našemu příznivci Davidu Beerovi.
Závěrem můžeme hodnotit,že i když jsme všichni pouze aktivisté, daří se nám posouvat veteránské hnutí stále dopředu a tak i předávat novodobou historii nejen na veřejnost, ale i mezi mladými vojáky AČR. Už na rok 2015 máme pozvání jak ke 102. průzkumnému praporu v Prostějově, tak k 74. lmpr v Bučovicích, kde je na nás požadavek sednout si s vojáky a pohovořit o našich zkušenostech, které máme ze svého života. Prvořadým úkolem v roce 2015 nás čeká přejmenování klubu podle nového občanského zákoníku z občanského sdružení na spolek, což vyžaduje přepracování stanov klubu do podmínek spolku a další akce, které mají pevné termíny a jsou zahrnuty v plánu činnosti, který zde máte přiložený a samozřejmě do toho vstoupí průběžně další aktivity v průběhu roku. Poděkování patří Vám všem, kteří jste nejen byli jmenovaní v této zprávě, ale i Vám, kteří se pravidelně zúčastňujete schůzí a podporujete tak pravidelnou činnosti našeho klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno.
Děkuji Vám všem. Předseda klubu Jaroslav Foršt

13.1.2015 - Tak jsme zhodnotili rok 2014.

2. prosince m.r. jsme se sešli na klubu Univerzity obrany v krásném salonku, abychom zhodnotili naše aktivity za tento rok. Pozvali jsme zástupce prostějovského klubu, kdy přijel kol. Michal Mucha a Jarda Kovář, který průběžně pořídil fotky z jednání, náš Jarda Morkus zabezpečil občerstvení a nápoje, kdo měl zájem a chuť mohl si objednat něco „teplého“ v kavárně s kterou salonek sousedí, což je velká přednost našeho schůzování. Hlavního slova se ujal předseda klubu Jaroslav Foršt, který připravil jednací materiály a tak ve své zprávě o činnosti zhodnotil veškeré akce, kterých jsme se v průběhu roku zúčastnili v rámci všech klubů ČR a SR. Poté, předložil členům klubu návrh výboru, jmenovat našeho nejstaršího kolegu Ivana Kutína čestným předsedou našeho klubu, což bylo jednomyslně přijato. Asi trochu s překvapením pro členy klubu, Jaroslav Foršt jako předseda klubu složil svoji funkci po šestiletém působení, předal řízení schůze kol. Dvořáčkovi a nechal volný prostor pro zvolení nového předsedy. I přes jeho odstoupení byl znovu navržen a členská schůze ho znovu zvolila předsedou klubu na další období. Po diskusi byl schválen plán činnosti na rok 2015 a usnesení z výroční schůze. Po skončení oficiální části se dál posedělo při sklence červeného vína a přátelském povídání, čímž jsme završili svoji činnost za rok 2014.jafor

1 2

Doporučujeme: UTON Copyright by UTON.cz ©2024